Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Framtidas Elverum

«Framtida» er litt av et begrep. Det er et stort og løfterikt ord. Som regel og heldigvis ligger det en forventning om gode nyheter i «framtida». I 1913 hadde det nystartede e-verket i Elverum 667 abonnenter, og framtida handlet om mulighetene som lå i elektrisiteten vi lagde. Høsten 1928 handlet framtida blant annet om den store folkehøgskolen som reiste seg ved Sagtjernet, med mål om mer utdanning og folkeopplysning. Elverum rådhus ble bygget på ruinene fra krigen og sto ferdig som et bygg for framtida i 1956. Felles for disse milepælene er at de handler om ideer og konkrete vedtak i regi av privatpersoner og kommunen. De handler om folk som hadde store planer for framtidas Elverum. Parallellen i vår tid er Terningen Arena. Det er et bygg som har ført til at høgskolen i Elverum har flere studenter og flere lærerkrefter enn noen gang, og i nær framtid skal det bygges mer og skapes mer på Terningen Arena.

BUDSJETTARBEIDET
Det er slike tanker og lange linjer som må være bakteppet for den økonomiske politikken og budsjettene vi lager i Elverum kommune. Vi må følge opp tradisjonen med store planer for framtida gjennom de vedtakene vi gjør i formannskapet og kommunestyret hver gang vi møtes. Det store arbeidet akkurat nå, er at vi tilrettelegger for innbyggervekst. Næringslivet og handelsstanden investerer, og kommunen utvider og nybygger blant annet skoler. Til sammen bygges det for flere hundre millioner kroner i Elverum. Arbeiderpartiet og Elverum SV har i høst laget et felles budsjettforslag for 2015 og de kommende tre åra. Det er trange tider i kommuneøkonomien, men det betyr ikke at vi kan bremse viktig utvikling. Budsjettarbeidet handler ikke bare om effektivisering og omstilling eller bare nye inntekter, det handler om kombinasjonen av begge deler.

Arbeiderpartiet og SV støtter store deler av rådmannens budsjettforslag. Det innebærer viktige investeringer og driftstiltak, men også en offensiv holdning til omstilling og effektivisering i kommunen. Budsjettet og økonomiplanen er preget av en nøkternhet som vi mener er riktig i forhold til den økonomiske virkeligheten vi har. Likevel er det behov for satsinger som innebærer at vi må gjøre viktige grep på inntektssida.

OPPVEKST OG KUNNSKAP
Elverum Arbeiderparti og Elverum SV legger opp til en «barnehage- og skolepakke», der vi fjerner rådmannens kutt og dermed skolesjefens behov for nedjustering av viktige læringsmål for grunnskolebarna våre. Vi legger i stedet inn ekstra penger til økt lærertetthet i 1.-4.klasse fordi det er viktig for å forebygge sosiale problemer og lærevansker senere. Vi foreslår også at skoledriften av Melåsberget og Lillemoen skoler samordnes fra og med høsten 2015, og på den måten tilfører vi skolen i Elverum til sammen 4 millioner kroner i årene 2015, 2016 og 2017. Forslaget innebærer at begge skolebyggene kan brukes fram til Lillemoen er ferdig rehabilitert og nybygget. Vi beholder alle de 6 barnehageplassene som er foreslått nedlagt, og styrker barnehagens økonomiske ramme. Det er et viktig framtidsgrep at vi satser penger på skole og kunnskap, også i neste års budsjett.

OMSORG
Vi legger opp til en «pleie- og omsorgspakke», der vi opprettholder driften av Sætre alders- og sjukehjem. Vi foreslår også at vi starter opp med nattevakter ved omsorgsboligene Søndre Nyborg, slik at vi kan starte en dreining og utvikling av omsorgstjenesten, slik fagavdelingen vår anbefaler. Vi mener at en slik dreining av omsorgen er framtidsrettet, men at en stengning av 40 plasser på Sætre er feil. Alle våre institusjoner må være med i en dreining, og forandringene må forankres i tiltak og prioriteringer som utredes i forbindelse med arbeidet med en ny pleie- og omsorgsplan som skal vedtas i Elverum høsten 2015.

KOMPETANSE
I vårt budsjettforslag ligger det også inne et forslag om til sammen 6 millioner kroner over fire år til kompetanseutvikling for kommunens ansatte. Ny kunnskap er viktig i forbindelse med faglig utvikling, faglig samarbeid og prosjekter som handler om endring og omstilling i en så stor og sammensatt organisasjon som Elverum kommune. Skal vi få til framtidsrettede løsninger i kommunen, må vi også ha et kompetanseløft blant våre ansatte.

INNDEKNING
Arbeiderpartiet og SV foreslår en opptrapping av eiendomsskatten til 6,1 og 7 promille i 2015 og 2016, slik at inntekten fra eiendomsskatten øker med henholdsvis 15,03 og 21,790 millioner kroner disse årene. I tillegg foreslår vi en samlet og enhetlig parkeringsordning i Leiret, med avgiftsparkering på både korttids- og langtidsparkering. Det er behov for flere millioner kroner til investeringer i nye parkeringsplasser. Kommunen kan ikke prioritere pengebruk på parkering når behovene er store på andre viktige velferds- og samfunnsområder.

Budsjettbehandlingen og endelig vedtak skjer i kommunestyret 18.desember. Fram til denne møtedatoen jobber Arbeiderpartiet og SV med budsjettinnholdet, og vi håper på støtte til våre forslag. Det er når vi satser sammen at vi bygger framtidas Elverum.

Reklamer

Rådmannen i Elverum har lagt fram tøffe kutt og innsparinger i sitt forslag til 2015-budsjett, og mye av dette rammer grunnskolen og pleie- og omsorgstjenestene våre.

I Østlendingen 22.november skriver lederen i Elverum Høyre at størstedelen av Sætre alders-og sjukehjem er «dårlig fungerende», og jeg opplever hele innlegget som et forsvar for å legge ned institusjonen. Elverum Arbeiderparti er grunnleggende uenig i en slik karakteristikk og konklusjon. Vi mener at Sætre med framtidsrettede endringer er en viktig del av framtidas eldreomsorg. Vi vi endre, utvikle og effektivisere sammen med våre ansatte over hele kommunen.

Grunnen til de tøffe kuttforslagene handler selvsagt om at Høyre og Fremskrittspartiet ikke vil ha eiendomsskatten som inntektskilde, og rådmannen må naturligvis forholde seg til dette signalet fra politisk ledelse.

Skattekuttet var et enkelt budskap i lokalvalgkampen 2011, men nå ser vi hva som skjer uten disse inntektene. Målt mot det samlede budsjettet kan vi si at inntektene fra eiendomsskatten er relativt lav, men det er nettopp der mye av vårt frie og lokalpolitiske handlingsrom er. Det er her vi kan finne noen titalls millioner kroner i året til den felles velferden de investeringene vi trenger for framtida.

Jeg har for lengst forstått at Høyre og Fremskrittspartiet i Elverum ikke vil ha eiendomsskatt. Det er opplagt at de partiene som fortsatt vedtar nedbygging av inntektene må stemme ja til kutt i skole, pleie og omsorg. Jeg er derfor ikke overrasket over de borgerlige signalene om at Sætre kan legges ned. Men dette er ikke en utvikling eller en økonomisk lokalpolitikk Elverum Arbeiderparti støtter.

I medlemsmøtet 10.november fikk Arbeiderpartiets kommunestyregruppe en klar bestilling: sørg for mer penger til en satsing på barn og unge, og sørg for at Sætre alders- og sjukehjem overlever årets budsjetthøst. Vårt medlemsmøte har forståelse for at det kan være behov for en dreining av eldreomsorgen i Elverum, men ikke for en nedleggelse av Sætre. Når vi nå jobber med vårt budsjettforslag skal vi sørge for konkrete forslag, og vi skal selvsagt sørge for at forslagene har økonomisk inndekning.

Elverum Arbeiderparti fremmer ikke forslag om eiendomsskatt fordi vi er glade spesielt glade i skatt eller fordi vi ikke vil bidra til forandring. Vi fremmer forslag fordi vi ser hva felles inntekter kan bidra til av felles investeringer for framtidas Elverum og alle oss som bor her. Vanskeligere er det ikke.

Vi trenger Sætre

I Østlendingen 29.oktober skriver Elverum Høyres leder at vi må tørre å høre på fagavdelingene, og dermed legge ned 10 sykehjemsplasser og 30 aldershjemsplasser på Sætre i Sørskogbygda. Nei, Elverum Arbeiderparti vil ikke være med på dette. Vi må forandre og omstille arbeidet vårt når det er nødvendig, både i kommunen og privat næringsliv. Men vi møter ikke framtidas utfordringer i pleie- og omsorgstjenesten ved at vi legger ned en hjørnesteinsinstitusjon som en del av en dreining av omsorgstjenesten og neste års budsjettarbeid. Det kan godt hende at det går mot nye tider for beboere og ansatte på Sætre i forhold til hva slags tilbud som skal gis der, men Elverum Arbeiderparti vil stå på for at det ikke går mot nedleggelse. Vi vil bygge og utvikle videre på den velferden vi har, og da må vi også sørge for tilstrekkelige inntekter framfor lokale skattekutt.

Denne budsjetthøsten blir veldig vanskelig i Elverum. Inntektene står kort og godt ikke i forhold til utgiftene. Det har sammenheng med at det borgerlige flertallet ikke vil videreføre eiendomsskatten som en av flere viktige inntektskilder. Ingen liker skatt i seg selv, men vi er mange som mener skatteinntekter handler om fellesskapets innbetaling til felleskapets velferd, trivsel og utvikling.

Uansett: Nå foreligger det altså et notat fra rådmannen der det klargjøres at gapet mellom inntekter og utgifter er på flere titalls millioner kroner. Dette er et misforhold som har utviklet seg over noen år. Når Høyre og samarbeidspartiene nedbygger inntektsmulighetene, må de samme partiene også akseptere følgene av dette gjennom sine vedtak.

Denne høsten handler det om at Elverum kommune trolig må kutte utgifter på en måte som gjør at antallet ansatte/årsverk må reduseres tilsvarende et sted rundt 50 stillinger.

-Tja, vil kanskje noen si. -Det må vel la seg løse med SÅ mange ansatte og innenfor et budsjett på 1,4 milliarder kroner.

Elverum Arbeiderparti mener helt klart at vi hverken ønsker eller trenger en slik nedbygging. Vi trenger alle våre ansatte fordi de er fellesskapets ansatte. Vi skal stille klare krav til effektivisering og omstilling, slik at vi kan møte morgendagens behov blant våre innbyggere … men vi trenger alle på jobb!

Denne uka skal formannskapet drøfte rådmannens notat som en del av budsjettarbeidet. Rådmannen skal ha ros for at budsjettarbeidet er lagt opp på en tydelig og god måte, men det avdekker også hva slags utfordringer vi står overfor:

Det er forslag om at Sætre alders- og sykehjem legges ned. Det er forslag om at nedbemanningen kan skje ved at utgifter tilsvarende 22 årsverk forsvinner i pleie- og omsorgstjenesten. Det er forslag om at utgifter tilsvarende 14 årsverk i helsetjenesten, barnehagen og skolen forsvinner. Det må vurderes om åpningstidene i barnehagene skal reduseres. Det må vurderes en reduksjon av antall ansatte i barnevernet, på helsestasjonen og i bo- og miljøarbeidertjenesten.

Dette er bare noen glimt av det rådmannen omtaler av innspill og forslag til kutt og nedbygging i Elverum kommune i forbindelse med det forestående budsjettarbeidet. Hele dokumentet er tilgjengelig i kommunen for alle interesserte.

La ikke denne budsjetthøsten først og fremst handle om valgtaler. La den handle om ansvarlig økonomisk politikk, handlekraft og politisk ledelse her og nå. La det handle om hvordan vi kan videreføre og utvikle en mest mulig effektiv kommune med de ansatte og de tjenestene vi har. La det handle om hvordan vi kan ta tøffe og ikke alltid populære valg som sikrer inntekter til fellesskapets beste.

På samme måte som vi trenger Sætre alders- og sykehjem, trenger vi også mange andre og mindre kjente aktiviteter og velferdstilbud for store og små grupper av elverumsinger. Mange av disse gruppene er sårbare ved kutt i tjenestetilbudet.

Elverum kommunes virksomhet og ansatte representerer ikke først og fremst et «kostnadsproblem» … kommunen handler om en drivkraft for velferd og utvikling av hjemstedet vårt. På linje med alle andre er det plass for mer effektiv jobbing og omstilling i vår kommune. Men dette handler også om at en sterk kommune er en viktig forutsetning for god vekst og utvikling i samspillet med organisasjons- og næringslivet.

Det er kombinasjonen av disse kreftene som bygger Elverum for framtida.

Styret i Elverum Energi har mot en stemme anbefalt at nettdelen av selskapet fusjoneres med Eidsiva Energi. Sist uke anbefalte de ansattes fagforeninger fusjonen ut fra en holdning om at Elverum Energi ikke lenger har økonomisk bærekraft til ei framtid på egne bein, slik jeg oppfatter det.

Det er et stort spørsmål som står på dagsorden rundt selskapet som ble etablert på rekordtid i 1908/1909. Den gang var ideen at elektrisitet ville bety mye for Elverums utvikling, og investeringen tilsvarte et helt årsbudsjett for kommunen. Stein på stein er selskapet bygget opp som eier og driver av kraftproduksjon, strømnett og fjernvarmeanlegg. Utviklingen har vært slik at Elverum Energi i dag har både Eidsiva Energi og Yngvar Christensen AS som betydelige medeiere i nettselskapet og Elverum Fjernvarme. Selve «arvesølvet» skal ikke avhendes eller fusjoneres, for selve kraftproduksjonen skal fortsatt være i kommunens eie.

På flere måter er Elverum Energi et kraftsenter for kommunen; som kraftprodusent, som leverandør og drivere av et robust fordelingsnett, som arbeidsgiver og oppdragsgiver, som bidragsyter til kommunen gjennom årlig avkastning og som pådriver for at luftspenn graves ned i bakken. Nybyggere i Elverum glede seg over at tilkobling av nye anlegg og hus dekkes med inntil 30 000 kroner, mens mange andre selskaper sender hele denne regninga til husbyggeren direkte.

Det gikk over 80 år (!) før Elverum kommune tok noe økonomisk utbytte fra selskapet, og siden 1992 er det oppgitt at over 400 millioner kroner er hentet ut og brukt i kommunen. Først gikk det til utbygging av Moen sykehjem, deretter til en stor utbygging av barneskolene våre. Senere har mye av utbyttet havnet på kommunens driftsbudsjett, noe som over tid ikke kan sies å være en spesielt god bruk og avkastning av disse kraftpengene.

Etter mer enn tjue år med årlige utbytter, og særdeles store og ekstraordinære utbytter de siste par årene, opplever de ansatte i selskapet at Elverum Energi er så tappet for ressurser at «salg av nettdelen er eneste utvei».
Jeg forstår godt den bekymringen som finnes for selskapets økonomi og de framtidige forventningene til investeringer i kraftproduksjon og nett. Samtidig er det viktig at vi ser de lange linjene og den store sammenhengen når hele eierforholdet i Elverum Energi står på spill. Hvordan kan vi på beste måte ivareta arven fra våre forgjengere som etablerte dette flotte selskapet? Hvordan kan vi bidra til en best mulig utvikling for selskapet, kundene, lokalsamfunnet, de ansatte og medeierne?

Elverum Arbeiderparti har gått inn i denne saken med en betydelig skepsis til fusjon av nettdelen med Eidsiva, sist bekreftet ved at styremedlem Per Erik Skaugrud stemte i mot anbefalingen fra styret. Til Østlendingen 2.oktober påpeker han at selskapet heller må opp av «dvalen». I dette ligger det en erkjennelse av at ingenting blir som før, heller ikke i Elverum Energi.

Som eiere har Elverum kommune et stort ansvar, uansett hva slags veivalg vi tar for nettdelen av selskapet. Skal selskapet videreføres i sin nåværende form, må det være fordi vi mener at summen av produksjon og distribusjon er viktig, og at denne kombinasjonen skaper et lokalt engasjement og en dynamikk vi trenger i Elverum. Vi må ha troen på at lokalt eierskap, lokale innkjøp og lokalkunnskap betyr noe. Da må konsekvensen også være at Elverum kommune som eier må bidra til en strategi for å revitalisere selskapet for framtida, både faglig og økonomisk. Det blir en stor og krevende oppgave.

Tilslutt: noen hevder at Eidsiva ikke vil satse i Elverum dersom fusjonen ikke gjennomføres, og at vi dermed mister viktige arbeidsplasser. Jeg mener at vi selvsagt må ha tillit til Eidsiva som allerede er inne som en betydelig medeier i Elverum Energi. Begge selskaper må uansett bidra til at eierskap og drift skjer på den beste måten for samfunnet rundt oss. Det er en stor og naturlig del av samfunnsoppdraget til to selskaper som lever av å skape varige verdier i regionen vår.

Elverum Arbeiderparti ser fram til gode diskusjoner og flere innspill i debatten om framtida til kraftselskapet vårt, slik at spørsmålet om fusjon eller ikke fusjon kan avklares før årsskiftet.

Sjukehuset i Elverum

Ida Kristine Teien i Elverum Senterparti sier til Østlendingen idag at hun i motsetning til Elverum Arbeiderparti står på det samme i sjukehussaken uansett hvor hun er. Faktum er at Elverum Arbeiderparti gikk til valg i 2011 på at Elverum sjukehus skal bevares og utvikles som et fullverdig akuttsjukehus, og det samme gjentar vi når vi nå jobber med nytt kommunevalgprogram.

Elverum Arbeiderparti har i det siste fått mye kritikk for at vi har vært uklare og uryddige fordi vi støttet et felles sjukehusvedtak i Hedmark Arbeiderparti våren 2012. Faktum er at vi nå trekker oss fra dette fellesvedtaket fordi vi ser at vedtaket kan tolkes ulikt og kan oppfattes som noe annet enn full støtte til vårt eget sjukehus for framtida.

Vi er de første til å beklage at det er skapt et slikt inntrykk, og Elverum Arbeiderparti må selv ta ansvar for at vårt standpunkt for Elverum sjukehus sin framtid kommer klart fram. Jeg ønsker Ida Kristine og andre velkommen i lokalpolitikken, til en innsats i både sjukehussaken og andre saker.

Det stormer rundt Elverum Arbeiderparti i sjukehussaken, med sterk ordbruk og påstander om at vi vingler i spørsmålet om framtida til sjukehuset i kommunen vår. Det er beklagelig at det skapes et slikt inntrykk, og det er ikke riktig at vi vingler i vår innsats for sjukehuset i Elverum.

For det første har Elverum Arbeiderparti et program for perioden 2011-2015 der vi sier at vi skal arbeide for at Sykehuset Innlandet HF i Elverum skal bevares og videreutvikles som et fullverdig akuttsjukehus med kvinneklinikk, og som et av to spesialistsjukehus i Innlandet.

For det andre ble Elverum Arbeiderparti en del av et enstemmig vedtak i fylkesårsmøtet i Hedmark Arbeiderparti i 2012, der hele sjukehusstrategien for Innlandet er tema, blant annet med omfattende pasientbehandling på sengeposter, kirurgi og pasienthotell i Elverum. Vedtaket var altså enstemmig, men det har også vært utfordrende for mange kommunepartier. I tillegg skjer det stadig ny utvikling i sjukehussaken, i politiske og faglige miljøer på alle nivåer.

For det tredje jobbes det nå med nye valgprogram i både Hedmark Arbeiderparti og i kommunepartiene. Det er grunnen til at jeg som medlem i programkomiteen i både fylkespartiet og kommunepartiet sist mandag inviterte til en kritisk debatt om hvordan vi skal forholde oss til de lokale og regionale sjukehusvedtakene våre inn i nye partiprogrammer, og hvordan vi i Elverum skal formulere oss om dette store og viktige temaet. Det jobbes det altså med nå.

Uansett utfall er det ikke tvil om at Elverum Arbeiderparti selvsagt står støtt på målet om bevaring og videreutvikling av Elverum sjukehus.

%d bloggere like this: