Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

De borgerlige samarbeidspartiene i Elverum har nå fordelt lederoppgaver i lokalpolitikken. Der er det ingen plasser til Elverum Arbeiderparti, SV og Miljøpartiet De Grønne som til sammen fikk 49,8 prosents oppslutning i valget.

Posisjonen med Høyre i spissen har ikke hatt noen møter eller samtaler med oss om hvordan vi kan rigge et godt lokalpolitisk samarbeid i Elverum i åra framover. Tvert imot blir vi stadig møtt med historier om hvordan Arbeiderpartiet var i «gamle dager» når vi tar til orde for framtidas politiske løsninger og framtidig dialog og samarbeid.

Ordfører: som tillitsvalgt for alle lokalpolitikere oppfordrer jeg dere i de borgerlige partiene til å se på hvordan våre representanter og Arbeiderpartiets velgere skal føle seg sett og hørt i det lokalpolitiske arbeidet. Elverum Arbeiderparti fikk 42,2 av stemmene. Arbeiderpartiet ble største parti i samtlige valgkretser. Jeg ønsker ikke å være bedrevitende eller at dette skal oppfattes som noe forsøk på «maktspråk». Jeg ønsker derimot at det skal bli sett på som et sterkt ønske om innflytelse og medbestemmelse fra veldig mange elverumsinger som tross alt stemte på Arbeiderpartiet for fire uker siden!

Det er etter min mening lite framtidsrettet når noen leter etter «avgrunnen» mot Miljøpartiet De Grønne i Elverum. Vi som er med i de etablerte partiene bør heller se på det politiske velgerbudskapet som ligger i at MDG i Elverum ble større enn Team Elverum og nesten på høyde med Venstre i høstens kommunevalg. Hva vil det si for lokalpolitikken vår framover? Hva kan vi samles om, og hvor kommer skillelinjene?

Dette poenget om samarbeid og dialog forsterkes etter min mening av at partiene på borgerlig side har lagt bort flere store politiske saker og prosjekter, fordi «dere har lyttet til signaler fra velgerne». Høyre, Fremskrittspartiet, Team Elverum og Venstre i Elverum gikk ned i oppslutning i valget. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne gikk fram. Det bør være bakteppet for alle i lokalpolitikken de kommende fire åra, når politikk skal utformes, posisjoner fordeles og samarbeidsrelasjoner etableres.

Snakk ikke om snøen som falt i gamle dager. Snakk om Høyres politiske prosjekt for framtidas Elverum. Ta økonomisk og politisk ledelse og sett standarden for vår arbeidsgiverrolle, det lokalpolitiske fellesskapet og velferdsutviklingen i Elverum i åra framover.

Read Full Post »

Det vi vant i valget

Det ble en underlig uke. Elverum Arbeiderparti økte til 42,3 prosents oppslutning i valget og fikk et ekstra mandat. Fintelling viste at vi likevel ikke utløste det femtende mandatet, vi manglet fire stemmer! Likevel: med en slik oppslutning, samtidig som Høyre og Fremskrittspartiet falt betydelig i oppslutning, gikk vi løs på sonderinger og forhandlinger med partier vi har felles politisk interesse med i Elverum.

Det hele endte med at Høyre og Fremskrittspartiet la om sin politiske kurs for Elverum, ved at de nå viderefører alle grendeskoler, dropper konkurranseutsetting av den kommunale omsorgstjenesten og likevel ikke vil nedlegge Sætre alders- og sjukehjem. Dermed kunne de skape flertall sammen med Senterpartiet, med utgangspunkt i Senterpartiets og Arbeiderpartiets politikk.

Vi i Elverum Arbeiderparti er overrasket og skuffet over at Senterpartiet brøt forhandlingene om en god politisk plattform med oss, men vi er nok minst like overrasket over den store politiske snuoperasjonen vi har sett i Høyre og Fremskrittspartiet. Personlig forstår jeg strategien, men har ikke helt sansen for det politiske prosjektet til de to partiene. Jeg gleder meg samtidig over at mange kommunalt ansatte nå kan senke skuldrene og stole på at de likevel skal få beholde jobbene sine i kommunen, og ser fram til møter i formannskap og kommunestyre med dette som utgangspunkt. Det er helt uforståelig at Høyre og Fremskrittspartiet har kunnet sette i gang så belastende prosesser for flere hundre ansatte, pleietrengende, foresatte og familier, når de altså etter to år med mye frustrasjoner og store kostnader for kommunen nå bare kaster hele prosjektet på båten.

Jeg har også et lite tips til Peer Jacob Svenkerud og noen av de andre «tordenstemmene» i Elverum Høyre: -demp de voldsomste utfallene mot politikken vår og oss som er tillitsvalgte i Elverum Arbeiderparti, og fokuser heller mer på en samlet presentasjon av egen snuoperasjon så snart som mulig. Høyre har kritisert vår politikk så voldsomt at det fortsatt er litt uvirkelig at dere nå stiller dere bak politikken vår. Vi er mange som ser fram til gode innlegg om dette, fordi det vil klargjøre mye i forhold til høstens arbeid i formannskap og kommunestyre.

Det er viktig at vi Høyre og Fremskrittspartiet nå leverer på sin helt nye politikk, og at de sammen med oss andre satser på laget av kommunalt ansatte, og bygger de beste tjenestene med utgangspunkt i litt over 1500 ansatte som står på for fellesskapet døgnet rundt og året rundt. Vi skal endre, utvikle og omstille…men vi skal gjøre det sammen med de ansatte og i respekt for deres behov for forutsigbarhet og rettigheter som arbeidstagere.

Mandag 21.september er det første gruppemøte i Elverum Arbeiderparti etter valget. Der skal vi bruke litt tid på å «forstå» hva Høyre og Fremskrittspartiet i Elverum nå faktisk skal styre etter, og deretter skal vi fortsette vårt lokalpolitiske arbeid videre til beste for oss alle.

Read Full Post »

Det har vært varmere på facebook enn ute i hagen min i det siste. Mange av oss har blitt redaktører på facebook og egne nettsider, og takk og lov for at mange av oss hverken er «rosabloggere» eller «fotballfruer». Jeg er selv blant dem som starter debatter og bidrar i andres debatter. Jeg gleder meg over at facebook fører til at flere enn før deltar i diskusjoner og meningsutvekslinger om smått og stort, også i lokalpolitikken.

Noen er tøffere i tonen og hardere i klypa enn andre, og vi må stadig minne hverandre om at vi har et felles ansvar for sunt bondevett og folkeskikk både på nettet og andre steder. Ytringsfrihet handler også om ytringsansvar, enten vi sitter ved tastaturet eller intervjues i Østlendingen. Alle vi som svermer der ute i sosiale medier har et medansvar for at debattkulturen er god, at den ikke krenker og støter enkeltpersoner eller blir usaklig og fordomsfull. Men vi må ikke legge opp til at dette handler om at vi må «fjerne» enkeltpersoner, så enkelt er det tross alt ikke. Det er etter min mening heller ikke «fair play», fordi virkeligheten handler om at det koker litt over mange steder med ujevne mellomrom.

La oss alle gjøre så godt vi kan, og la oss huske at noen tenkepauser kan være bra når facebook-debattene blir lange som ei sommernatt i juni.  La oss gjøre våre lokale debatter enda bedre, uten at vi taper temperaturen, engasjementet og meningsforskjellene på veien. Det er blant annet gjennom slike debatter vi lærer og forstår noe nytt, uansett eget ståsted og partifarge. Slik har det alltid vært i politikken, uansett møtested.

Read Full Post »

Styret i Elverum har Arbeiderparti presiserer partiets holdning til transaksjonsavtalen med Eidsiva Energi:

Elverum kommunestyre fattet sist desember et vedtak som betyr at kommunen får 1,25 % eierandel i Eidsiva Energi som en del av fusjonen mellom Elverum Energi Nett og Eidsiva. Det gjør Elverum til den åttende største eieren i et framtidsretta energiselskap. Elverum Arbeiderparti er fornøyd med vedtaket fordi det innebærer at lokale verdier bygget opp gjennom hundre år overføres til ny og langsiktig verdiutvikling i Eidsiva. Det betyr også at våre felles verdier flyttes fra et lokalt til et regionalt selskap i offentlig eie.

Arbeiderpartiet er kritisert for at vi nærmest «kuppet» saken med forslaget om 1,25 % eierandel, men Arbeiderpartiets forslag er tross alt blant de tre alternativene som er omtalt i sakspapirene som fulgte saken til kommunestyret. Rådmannen, Høyre og Fremskrittspartiet gikk inn for laveste forslag til eierandel, 0,75 %. Begrunnelsen var at et betydelig beløp kunne fristilles for bruk i et mer kortsiktig perspektiv.

Arbeiderpartiet vil ikke være med på en slik løsning fordi det betyr at langsiktige kraftpenger og framtidig verdistigning brukes opp. Løsningen med en størst mulig eierandel i Eidsiva gir noen økonomiske utfordringer på kort sikt. På lang sikt er det en meget god og langsiktig plassering av felleskapets verdier. De årlige utbyttene kan vi bruke i kommende års kommunebudsjetter. Andre inntektsbehov må vi dekke gjennom andre inntektsgrep enn å bruke av den historiske verdiutviklingen og salgssummen for Elverum Energi Nett.

Styret i Elverum Arbeiderparti, mandag 23.februar 2014

Read Full Post »

Elverum Arbeiderparti får kritikk for sin økonomiske politikk i Østlendingen 16.januar. I et leserinnlegg ber daglig leder Ola Øyen i Silvinova AS om at «opposisjonen går i seg selv, innser virkeligheten, og forstår problematikken» knyttet til Elverum kommunes utfordringer knyttet til vekst og utvikling.

Kritikken er knyttet til at vårt budsjettforslag fikk flertall i kommunestyret, noe som blant annet innebærer at Elverum kommune likevel ikke legger ned Sætre alders- og sjukehjem med 20 prosent av kommunens institusjonsplasser. Høyre og Fremskrittspartiets budsjettforslag innebar at nedleggingen av Sætre skulle gjennomføres i løpet av kommende halvår.

Arbeiderpartiet deler selvsagt Ola Øyens ønske om en kostnadseffektiv kommune. Vi mener også at utviklingen av framtidas Elverum må skje med utgangspunkt i tjenestetilbudet, institusjonene og arbeidsplassene vi har i dag. Sammen med ansatte og brukere må vi omstille og forandre. Det er noe annet enn at vi uten noen åpen og inkluderende omstillingsprosess skal nedlegge 40 institusjonsplasser i Sørskogbygda og varsle nedleggelse av Kirkeby Oppvekstsenter og Sørskogbygda skole med 150 barnehagebarn og elever.

Alle politiske prioriteringer har økonomiske konsekvenser. Derfor fikk Arbeiderpartiet og SV også flertall for noen inntektsgrep knyttet til eiendomsskatt og parkeringsavgift. Slike økninger av inntektene krever også «modige politikere», etter vår vurdering. Vi må satse på inntektsgrepene som kan være en del av løsningene på Elverums framtidige velferdsbehov og fellesskapsløsninger.

Samtidig håper vi på respekt for politiske veivalg og flertallsvedtak som handler om at vi prioriterer annerledes enn de borgerlige partiene. Arbeiderpartiet «forstår problematikken», og støtter derfor helhjertet opp om flere prosjekter og tiltak knyttet til effektivisering og omstilling i Elverum kommune. Dette er omstillinger som alltid må pågå som en del av framtidas Elverum.

Øyen påpeker også at Elverum har store kostnader knyttet til gamle bygninger, men slike kostnader til rehabilitering, ombygging og vedlikehold vil alltid være tilstede i en kommune av vår størrelse. Når vi ser på de borgerliges budsjetter, ser vi heller ikke at det settes av store ekstra beløp til en annen type vedlikehold enn det som har vært vanlig til nå. Akkurat som rådhuset vårt trengte ventilasjonsanlegg og nytt tak i 2014 , vil andre og nyere bygg og anlegg trenge lignende tiltak i åra framover. Akkurat som vi «presses» av kostnadskrevende oppgaver innenfor dagens pleie- og omsorgstjenester i dag, vil en større andel eldre og flere demenspasienter «presse» oss i åra som kommer. Skal vi takle disse fellesoppgavene, må vi være modige på omstilling og inntektsutvikling samtidig.

Arbeiderpartiet mener framtidas Elverum handler om endring og omstilling med utgangspunkt i dagens tjenestetilbud og institusjoner, og i dialog med fagmiljøer og ansatte. Langsomt vrir vi virksomheten vår over til framtidsrettede løsninger, slik våre forgjengere har gjort før oss. Det skjedde med utvidelsen av Sætre alders- og sjukehjem i 2008, og det skjedde på skolene våre med innføringen av seksårsreformen i 1997. Det vil skje igjen.

Read Full Post »

Det borgerlige flertallet i Elverum fortsetter med en voldsom kritikk av Elverum Arbeiderparti i spørsmålet om pengebruken etter en fusjon av deler av Elverum Energi med Eidsiva Energi. Partiene mener vi opptrer arrogant, og at Arbeiderpartiet ikke forstår konsekvensene av vårt eget politiske arbeid som vi fikk «presset igjennom» i kommunestyret. Vi kan berolige våre politiske motspillere med at vi forstår saken, samtidig som Arbeiderpartiet har vært åpne på at spørsmålet om Elverum Energi sin framtid har vært krevende og vanskelig. Elverum Arbeiderparti har altså synliggjort tvil og dilemmaer i denne saken, både i innlegg i kommunestyret og i intervjuer i avisen. Det er etter vår mening det motsatte av arroganse. Vi har respekt for politiske interesser og meningsforskjeller, men tror ikke det er fruktbart med en diskusjon om hvorvidt Arbeiderpartiet «skjønner saken» eller ikke. Vi mener det er viktigere med en diskusjon om hvordan vi på best mulig måte forvalter kapitalen i et kraftselskap våre forgjengere startet for 105 år siden. Hvordan kan vi på beste måte sette denne langsiktige kapitalen inn i ny virksomhet med tilsvarende langsiktighet og verdi for Elverumsamfunnet? Arbeiderpartiets svar er at vi flytter Elverums «kraftpenger» fra et lokalt eid kraftselskap til et regionalt eid kraftselskap. I tillegg tar vi en egen og grundig diskusjon om langsiktig bruk av det resterende beløpet Elverum kommune skal få utbetalt som en følge av fusjonen. Dette framkommer klart i vårt forslag til vedtak i kommunestyret 18. desember, og som fikk flertall. Når det gjelder de årlige utbyttene fra Elverum Energi, så har det vært noe uklarhet mellom kommunen og energiselskapet rundt utbetalingene for 2013 og 2014. Dette ble oppklart av kommunens økonomisjef og direktøren i e-verket i generalforsamlingen i Elverum Energi. I ettertid har for øvrig ledelsen i Elverum Energi sagt at vedtaket som er fattet i kommunestyret i desember er «håndterbart». Uansett har disse utbyttene hatt mindre betydning for Elverum Arbeiderpartiets behandling av det grunnleggende spørsmålet om framtidig eierskap i Elverum Energi. Elverum Arbeiderparti reagerer også på at Fremskrittspartiet nå mener mulighetene for investeringer i Helsehuset og ny Ydalir skole er truet som en følge av disponeringen av pengene fra e-verket, og at vi er «i taket» for hva kommunen kan lånefinansiere. Det siste handler selvsagt om hva slags langsiktige inntektsgrep vi gjør. Uten eiendomsskatt har FRP helt rett i at det ikke finnes muligheter for flere store investeringer og utvikling i Elverum i åra framover. Spørsmålet om årlige og langsiktige inntekter fra blant annet eiendomsskatten er derfor svært mye viktigere enn spørsmålet om noen titalls millioner kroner i en enkelt utbetaling i år. Vi forstår partipolitisk uenighet, men har liten sans for beskyldninger om at noen «ikke skjønner saken». Arbeiderpartiets utgangspunkt er at alle parter og partier forstår denne og andre lokalpolitiske saker, men at prioriteringer og veivalg er forskjellige. Ingvar Midthun, Lillian Skjærvik, Jørn Øversveen – Elverum Arbeiderparti

Read Full Post »

Beboere, pårørende og ansatte på Sætre alders- og sjukehjem i Sørskogbygda i Elverum jubler over at institusjonen ikke blir nedlagt på nyåret, slik Høyre og Fremskrittspartiet foreslo. For Arbeiderpartiet og SV var det umulig å være med på en nedleggelse av disse 40 plassene.

Vi er glade for at vi med Senterpartiet og uavhengig representant Liv Halbakken fikk et knapt flertall for vårt budsjettforslag i sist torsdag. Vi vil, som mange andre, utvikle eldreomsorgen vår i tråd med faglige anbefalinger. Vi vil at det skal skje med Sætre som en av flere viktige institusjoner. Vi vil endre og utvikle kommunes tjenester i dialog med fagmiljøer, brukere og ansatte, og det skjer i arbeidet med en ny pleie- og omsorgsplan som skal legges fram for kommunestyret i august 2015.

Arbeiderpartiet og SV har også bevilget en million kroner ekstra i 2015 til kurs og etterutdanning for ansatte i kommunen. Summer av dette, er at vi får vi fram de beste løsningene for framtidas pleie- og omsorgstjenester.

Barn og unge
Arbeiderpartiet gleder seg også over at vi fikk flertall for en styrking av barnevernet og mer innsats i skolehelsetjenesten. Det er viktig at vi fanger opp barn og unge med faglige, fysiske eller psykiske utfordringer. På den måten kan vi begrense problemer og sørge for at flere unge får tatt bedre tak i egne liv. Neste års budsjett og økonomiplan i Elverum innebærer også at vi unngår millionkutt i barnehage og skole. Først og fremst er det viktig for barnas trivsel og læringsutbytte. I tillegg er det bra for oss alle, fordi nok barnehageplasser og gode skoler er viktig for Elverums omdømme, arbeidsliv og tilflytting av nye familier. Det er også grunnen til at vi nå skal bruke 600 000 kroner ekstra til kultur, idrett og frivillighet.

Inntekter til felles innsats
Elverum Arbeiderparti og SV fikk også flertall for at eiendomsskatten øker med to promille i 2015. Alle partier har støttet ulike budsjettforslag der eiendomsskatten uansett øker fra 2017. Dette er et inntektsgrep som gjør det mulig å videreføre viktig omsorg, barnehage- og skoleinnsats i Elverum.

Elverum kommune bruker flere hundre tusen kroner på oppfølging og utvikling av bedre parkeringsløsninger i byen vår. I tillegg finnes det planer for 270 langtids parkeringsplasser til om lag 6,6 millioner kroner i anleggskostnader. Vi mener det er rimelig at vi som bruker bil bidrar til dekning av disse kostnadene og noen miljøtiltak i byen gjennom en moderat parkeringsavgift. Over tid mener vi at bedre parkeringsløsninger og flere bytiltak vil gjøre Leiret til et enda triveligere bo- og handelssted.

Dette handler ikke om at «vi sender regninga til innbyggerne våre». Det handler om at vi alle er med på innsatsen for god velferd og viktig utvikling i hele Elverum. Det handler om viktige inntektsgrep i kombinasjon med omstillinger for framtida. Det er denne tankegangen som har gitt oss et sterkere 2015-budsjett enn det Høyre og Fremskrittspartiet foreslo. Det er denne tankegangen som gjennom generasjoner har utviklet byen og bygdene våre til det de er i dag.

Vi ønsker alle god jul og godt nyttår.

Ingvar Midthun og Lillian Skjærvik
Elverum Arbeiderparti

Read Full Post »

Framtidas Elverum

«Framtida» er litt av et begrep. Det er et stort og løfterikt ord. Som regel og heldigvis ligger det en forventning om gode nyheter i «framtida». I 1913 hadde det nystartede e-verket i Elverum 667 abonnenter, og framtida handlet om mulighetene som lå i elektrisiteten vi lagde. Høsten 1928 handlet framtida blant annet om den store folkehøgskolen som reiste seg ved Sagtjernet, med mål om mer utdanning og folkeopplysning. Elverum rådhus ble bygget på ruinene fra krigen og sto ferdig som et bygg for framtida i 1956. Felles for disse milepælene er at de handler om ideer og konkrete vedtak i regi av privatpersoner og kommunen. De handler om folk som hadde store planer for framtidas Elverum. Parallellen i vår tid er Terningen Arena. Det er et bygg som har ført til at høgskolen i Elverum har flere studenter og flere lærerkrefter enn noen gang, og i nær framtid skal det bygges mer og skapes mer på Terningen Arena.

BUDSJETTARBEIDET
Det er slike tanker og lange linjer som må være bakteppet for den økonomiske politikken og budsjettene vi lager i Elverum kommune. Vi må følge opp tradisjonen med store planer for framtida gjennom de vedtakene vi gjør i formannskapet og kommunestyret hver gang vi møtes. Det store arbeidet akkurat nå, er at vi tilrettelegger for innbyggervekst. Næringslivet og handelsstanden investerer, og kommunen utvider og nybygger blant annet skoler. Til sammen bygges det for flere hundre millioner kroner i Elverum. Arbeiderpartiet og Elverum SV har i høst laget et felles budsjettforslag for 2015 og de kommende tre åra. Det er trange tider i kommuneøkonomien, men det betyr ikke at vi kan bremse viktig utvikling. Budsjettarbeidet handler ikke bare om effektivisering og omstilling eller bare nye inntekter, det handler om kombinasjonen av begge deler.

Arbeiderpartiet og SV støtter store deler av rådmannens budsjettforslag. Det innebærer viktige investeringer og driftstiltak, men også en offensiv holdning til omstilling og effektivisering i kommunen. Budsjettet og økonomiplanen er preget av en nøkternhet som vi mener er riktig i forhold til den økonomiske virkeligheten vi har. Likevel er det behov for satsinger som innebærer at vi må gjøre viktige grep på inntektssida.

OPPVEKST OG KUNNSKAP
Elverum Arbeiderparti og Elverum SV legger opp til en «barnehage- og skolepakke», der vi fjerner rådmannens kutt og dermed skolesjefens behov for nedjustering av viktige læringsmål for grunnskolebarna våre. Vi legger i stedet inn ekstra penger til økt lærertetthet i 1.-4.klasse fordi det er viktig for å forebygge sosiale problemer og lærevansker senere. Vi foreslår også at skoledriften av Melåsberget og Lillemoen skoler samordnes fra og med høsten 2015, og på den måten tilfører vi skolen i Elverum til sammen 4 millioner kroner i årene 2015, 2016 og 2017. Forslaget innebærer at begge skolebyggene kan brukes fram til Lillemoen er ferdig rehabilitert og nybygget. Vi beholder alle de 6 barnehageplassene som er foreslått nedlagt, og styrker barnehagens økonomiske ramme. Det er et viktig framtidsgrep at vi satser penger på skole og kunnskap, også i neste års budsjett.

OMSORG
Vi legger opp til en «pleie- og omsorgspakke», der vi opprettholder driften av Sætre alders- og sjukehjem. Vi foreslår også at vi starter opp med nattevakter ved omsorgsboligene Søndre Nyborg, slik at vi kan starte en dreining og utvikling av omsorgstjenesten, slik fagavdelingen vår anbefaler. Vi mener at en slik dreining av omsorgen er framtidsrettet, men at en stengning av 40 plasser på Sætre er feil. Alle våre institusjoner må være med i en dreining, og forandringene må forankres i tiltak og prioriteringer som utredes i forbindelse med arbeidet med en ny pleie- og omsorgsplan som skal vedtas i Elverum høsten 2015.

KOMPETANSE
I vårt budsjettforslag ligger det også inne et forslag om til sammen 6 millioner kroner over fire år til kompetanseutvikling for kommunens ansatte. Ny kunnskap er viktig i forbindelse med faglig utvikling, faglig samarbeid og prosjekter som handler om endring og omstilling i en så stor og sammensatt organisasjon som Elverum kommune. Skal vi få til framtidsrettede løsninger i kommunen, må vi også ha et kompetanseløft blant våre ansatte.

INNDEKNING
Arbeiderpartiet og SV foreslår en opptrapping av eiendomsskatten til 6,1 og 7 promille i 2015 og 2016, slik at inntekten fra eiendomsskatten øker med henholdsvis 15,03 og 21,790 millioner kroner disse årene. I tillegg foreslår vi en samlet og enhetlig parkeringsordning i Leiret, med avgiftsparkering på både korttids- og langtidsparkering. Det er behov for flere millioner kroner til investeringer i nye parkeringsplasser. Kommunen kan ikke prioritere pengebruk på parkering når behovene er store på andre viktige velferds- og samfunnsområder.

Budsjettbehandlingen og endelig vedtak skjer i kommunestyret 18.desember. Fram til denne møtedatoen jobber Arbeiderpartiet og SV med budsjettinnholdet, og vi håper på støtte til våre forslag. Det er når vi satser sammen at vi bygger framtidas Elverum.

Read Full Post »

Rådmannen i Elverum har lagt fram tøffe kutt og innsparinger i sitt forslag til 2015-budsjett, og mye av dette rammer grunnskolen og pleie- og omsorgstjenestene våre.

I Østlendingen 22.november skriver lederen i Elverum Høyre at størstedelen av Sætre alders-og sjukehjem er «dårlig fungerende», og jeg opplever hele innlegget som et forsvar for å legge ned institusjonen. Elverum Arbeiderparti er grunnleggende uenig i en slik karakteristikk og konklusjon. Vi mener at Sætre med framtidsrettede endringer er en viktig del av framtidas eldreomsorg. Vi vi endre, utvikle og effektivisere sammen med våre ansatte over hele kommunen.

Grunnen til de tøffe kuttforslagene handler selvsagt om at Høyre og Fremskrittspartiet ikke vil ha eiendomsskatten som inntektskilde, og rådmannen må naturligvis forholde seg til dette signalet fra politisk ledelse.

Skattekuttet var et enkelt budskap i lokalvalgkampen 2011, men nå ser vi hva som skjer uten disse inntektene. Målt mot det samlede budsjettet kan vi si at inntektene fra eiendomsskatten er relativt lav, men det er nettopp der mye av vårt frie og lokalpolitiske handlingsrom er. Det er her vi kan finne noen titalls millioner kroner i året til den felles velferden de investeringene vi trenger for framtida.

Jeg har for lengst forstått at Høyre og Fremskrittspartiet i Elverum ikke vil ha eiendomsskatt. Det er opplagt at de partiene som fortsatt vedtar nedbygging av inntektene må stemme ja til kutt i skole, pleie og omsorg. Jeg er derfor ikke overrasket over de borgerlige signalene om at Sætre kan legges ned. Men dette er ikke en utvikling eller en økonomisk lokalpolitikk Elverum Arbeiderparti støtter.

I medlemsmøtet 10.november fikk Arbeiderpartiets kommunestyregruppe en klar bestilling: sørg for mer penger til en satsing på barn og unge, og sørg for at Sætre alders- og sjukehjem overlever årets budsjetthøst. Vårt medlemsmøte har forståelse for at det kan være behov for en dreining av eldreomsorgen i Elverum, men ikke for en nedleggelse av Sætre. Når vi nå jobber med vårt budsjettforslag skal vi sørge for konkrete forslag, og vi skal selvsagt sørge for at forslagene har økonomisk inndekning.

Elverum Arbeiderparti fremmer ikke forslag om eiendomsskatt fordi vi er glade spesielt glade i skatt eller fordi vi ikke vil bidra til forandring. Vi fremmer forslag fordi vi ser hva felles inntekter kan bidra til av felles investeringer for framtidas Elverum og alle oss som bor her. Vanskeligere er det ikke.

Read Full Post »

Vi trenger Sætre

I Østlendingen 29.oktober skriver Elverum Høyres leder at vi må tørre å høre på fagavdelingene, og dermed legge ned 10 sykehjemsplasser og 30 aldershjemsplasser på Sætre i Sørskogbygda. Nei, Elverum Arbeiderparti vil ikke være med på dette. Vi må forandre og omstille arbeidet vårt når det er nødvendig, både i kommunen og privat næringsliv. Men vi møter ikke framtidas utfordringer i pleie- og omsorgstjenesten ved at vi legger ned en hjørnesteinsinstitusjon som en del av en dreining av omsorgstjenesten og neste års budsjettarbeid. Det kan godt hende at det går mot nye tider for beboere og ansatte på Sætre i forhold til hva slags tilbud som skal gis der, men Elverum Arbeiderparti vil stå på for at det ikke går mot nedleggelse. Vi vil bygge og utvikle videre på den velferden vi har, og da må vi også sørge for tilstrekkelige inntekter framfor lokale skattekutt.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggere like this: