Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for januar, 2015

Elverum Arbeiderparti får kritikk for sin økonomiske politikk i Østlendingen 16.januar. I et leserinnlegg ber daglig leder Ola Øyen i Silvinova AS om at «opposisjonen går i seg selv, innser virkeligheten, og forstår problematikken» knyttet til Elverum kommunes utfordringer knyttet til vekst og utvikling.

Kritikken er knyttet til at vårt budsjettforslag fikk flertall i kommunestyret, noe som blant annet innebærer at Elverum kommune likevel ikke legger ned Sætre alders- og sjukehjem med 20 prosent av kommunens institusjonsplasser. Høyre og Fremskrittspartiets budsjettforslag innebar at nedleggingen av Sætre skulle gjennomføres i løpet av kommende halvår.

Arbeiderpartiet deler selvsagt Ola Øyens ønske om en kostnadseffektiv kommune. Vi mener også at utviklingen av framtidas Elverum må skje med utgangspunkt i tjenestetilbudet, institusjonene og arbeidsplassene vi har i dag. Sammen med ansatte og brukere må vi omstille og forandre. Det er noe annet enn at vi uten noen åpen og inkluderende omstillingsprosess skal nedlegge 40 institusjonsplasser i Sørskogbygda og varsle nedleggelse av Kirkeby Oppvekstsenter og Sørskogbygda skole med 150 barnehagebarn og elever.

Alle politiske prioriteringer har økonomiske konsekvenser. Derfor fikk Arbeiderpartiet og SV også flertall for noen inntektsgrep knyttet til eiendomsskatt og parkeringsavgift. Slike økninger av inntektene krever også «modige politikere», etter vår vurdering. Vi må satse på inntektsgrepene som kan være en del av løsningene på Elverums framtidige velferdsbehov og fellesskapsløsninger.

Samtidig håper vi på respekt for politiske veivalg og flertallsvedtak som handler om at vi prioriterer annerledes enn de borgerlige partiene. Arbeiderpartiet «forstår problematikken», og støtter derfor helhjertet opp om flere prosjekter og tiltak knyttet til effektivisering og omstilling i Elverum kommune. Dette er omstillinger som alltid må pågå som en del av framtidas Elverum.

Øyen påpeker også at Elverum har store kostnader knyttet til gamle bygninger, men slike kostnader til rehabilitering, ombygging og vedlikehold vil alltid være tilstede i en kommune av vår størrelse. Når vi ser på de borgerliges budsjetter, ser vi heller ikke at det settes av store ekstra beløp til en annen type vedlikehold enn det som har vært vanlig til nå. Akkurat som rådhuset vårt trengte ventilasjonsanlegg og nytt tak i 2014 , vil andre og nyere bygg og anlegg trenge lignende tiltak i åra framover. Akkurat som vi «presses» av kostnadskrevende oppgaver innenfor dagens pleie- og omsorgstjenester i dag, vil en større andel eldre og flere demenspasienter «presse» oss i åra som kommer. Skal vi takle disse fellesoppgavene, må vi være modige på omstilling og inntektsutvikling samtidig.

Arbeiderpartiet mener framtidas Elverum handler om endring og omstilling med utgangspunkt i dagens tjenestetilbud og institusjoner, og i dialog med fagmiljøer og ansatte. Langsomt vrir vi virksomheten vår over til framtidsrettede løsninger, slik våre forgjengere har gjort før oss. Det skjedde med utvidelsen av Sætre alders- og sjukehjem i 2008, og det skjedde på skolene våre med innføringen av seksårsreformen i 1997. Det vil skje igjen.

Reklamer

Read Full Post »

Det borgerlige flertallet i Elverum fortsetter med en voldsom kritikk av Elverum Arbeiderparti i spørsmålet om pengebruken etter en fusjon av deler av Elverum Energi med Eidsiva Energi. Partiene mener vi opptrer arrogant, og at Arbeiderpartiet ikke forstår konsekvensene av vårt eget politiske arbeid som vi fikk «presset igjennom» i kommunestyret. Vi kan berolige våre politiske motspillere med at vi forstår saken, samtidig som Arbeiderpartiet har vært åpne på at spørsmålet om Elverum Energi sin framtid har vært krevende og vanskelig. Elverum Arbeiderparti har altså synliggjort tvil og dilemmaer i denne saken, både i innlegg i kommunestyret og i intervjuer i avisen. Det er etter vår mening det motsatte av arroganse. Vi har respekt for politiske interesser og meningsforskjeller, men tror ikke det er fruktbart med en diskusjon om hvorvidt Arbeiderpartiet «skjønner saken» eller ikke. Vi mener det er viktigere med en diskusjon om hvordan vi på best mulig måte forvalter kapitalen i et kraftselskap våre forgjengere startet for 105 år siden. Hvordan kan vi på beste måte sette denne langsiktige kapitalen inn i ny virksomhet med tilsvarende langsiktighet og verdi for Elverumsamfunnet? Arbeiderpartiets svar er at vi flytter Elverums «kraftpenger» fra et lokalt eid kraftselskap til et regionalt eid kraftselskap. I tillegg tar vi en egen og grundig diskusjon om langsiktig bruk av det resterende beløpet Elverum kommune skal få utbetalt som en følge av fusjonen. Dette framkommer klart i vårt forslag til vedtak i kommunestyret 18. desember, og som fikk flertall. Når det gjelder de årlige utbyttene fra Elverum Energi, så har det vært noe uklarhet mellom kommunen og energiselskapet rundt utbetalingene for 2013 og 2014. Dette ble oppklart av kommunens økonomisjef og direktøren i e-verket i generalforsamlingen i Elverum Energi. I ettertid har for øvrig ledelsen i Elverum Energi sagt at vedtaket som er fattet i kommunestyret i desember er «håndterbart». Uansett har disse utbyttene hatt mindre betydning for Elverum Arbeiderpartiets behandling av det grunnleggende spørsmålet om framtidig eierskap i Elverum Energi. Elverum Arbeiderparti reagerer også på at Fremskrittspartiet nå mener mulighetene for investeringer i Helsehuset og ny Ydalir skole er truet som en følge av disponeringen av pengene fra e-verket, og at vi er «i taket» for hva kommunen kan lånefinansiere. Det siste handler selvsagt om hva slags langsiktige inntektsgrep vi gjør. Uten eiendomsskatt har FRP helt rett i at det ikke finnes muligheter for flere store investeringer og utvikling i Elverum i åra framover. Spørsmålet om årlige og langsiktige inntekter fra blant annet eiendomsskatten er derfor svært mye viktigere enn spørsmålet om noen titalls millioner kroner i en enkelt utbetaling i år. Vi forstår partipolitisk uenighet, men har liten sans for beskyldninger om at noen «ikke skjønner saken». Arbeiderpartiets utgangspunkt er at alle parter og partier forstår denne og andre lokalpolitiske saker, men at prioriteringer og veivalg er forskjellige. Ingvar Midthun, Lillian Skjærvik, Jørn Øversveen – Elverum Arbeiderparti

Read Full Post »

%d bloggere like this: