Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for desember, 2014

Beboere, pårørende og ansatte på Sætre alders- og sjukehjem i Sørskogbygda i Elverum jubler over at institusjonen ikke blir nedlagt på nyåret, slik Høyre og Fremskrittspartiet foreslo. For Arbeiderpartiet og SV var det umulig å være med på en nedleggelse av disse 40 plassene.

Vi er glade for at vi med Senterpartiet og uavhengig representant Liv Halbakken fikk et knapt flertall for vårt budsjettforslag i sist torsdag. Vi vil, som mange andre, utvikle eldreomsorgen vår i tråd med faglige anbefalinger. Vi vil at det skal skje med Sætre som en av flere viktige institusjoner. Vi vil endre og utvikle kommunes tjenester i dialog med fagmiljøer, brukere og ansatte, og det skjer i arbeidet med en ny pleie- og omsorgsplan som skal legges fram for kommunestyret i august 2015.

Arbeiderpartiet og SV har også bevilget en million kroner ekstra i 2015 til kurs og etterutdanning for ansatte i kommunen. Summer av dette, er at vi får vi fram de beste løsningene for framtidas pleie- og omsorgstjenester.

Barn og unge
Arbeiderpartiet gleder seg også over at vi fikk flertall for en styrking av barnevernet og mer innsats i skolehelsetjenesten. Det er viktig at vi fanger opp barn og unge med faglige, fysiske eller psykiske utfordringer. På den måten kan vi begrense problemer og sørge for at flere unge får tatt bedre tak i egne liv. Neste års budsjett og økonomiplan i Elverum innebærer også at vi unngår millionkutt i barnehage og skole. Først og fremst er det viktig for barnas trivsel og læringsutbytte. I tillegg er det bra for oss alle, fordi nok barnehageplasser og gode skoler er viktig for Elverums omdømme, arbeidsliv og tilflytting av nye familier. Det er også grunnen til at vi nå skal bruke 600 000 kroner ekstra til kultur, idrett og frivillighet.

Inntekter til felles innsats
Elverum Arbeiderparti og SV fikk også flertall for at eiendomsskatten øker med to promille i 2015. Alle partier har støttet ulike budsjettforslag der eiendomsskatten uansett øker fra 2017. Dette er et inntektsgrep som gjør det mulig å videreføre viktig omsorg, barnehage- og skoleinnsats i Elverum.

Elverum kommune bruker flere hundre tusen kroner på oppfølging og utvikling av bedre parkeringsløsninger i byen vår. I tillegg finnes det planer for 270 langtids parkeringsplasser til om lag 6,6 millioner kroner i anleggskostnader. Vi mener det er rimelig at vi som bruker bil bidrar til dekning av disse kostnadene og noen miljøtiltak i byen gjennom en moderat parkeringsavgift. Over tid mener vi at bedre parkeringsløsninger og flere bytiltak vil gjøre Leiret til et enda triveligere bo- og handelssted.

Dette handler ikke om at «vi sender regninga til innbyggerne våre». Det handler om at vi alle er med på innsatsen for god velferd og viktig utvikling i hele Elverum. Det handler om viktige inntektsgrep i kombinasjon med omstillinger for framtida. Det er denne tankegangen som har gitt oss et sterkere 2015-budsjett enn det Høyre og Fremskrittspartiet foreslo. Det er denne tankegangen som gjennom generasjoner har utviklet byen og bygdene våre til det de er i dag.

Vi ønsker alle god jul og godt nyttår.

Ingvar Midthun og Lillian Skjærvik
Elverum Arbeiderparti

Read Full Post »

Framtidas Elverum

«Framtida» er litt av et begrep. Det er et stort og løfterikt ord. Som regel og heldigvis ligger det en forventning om gode nyheter i «framtida». I 1913 hadde det nystartede e-verket i Elverum 667 abonnenter, og framtida handlet om mulighetene som lå i elektrisiteten vi lagde. Høsten 1928 handlet framtida blant annet om den store folkehøgskolen som reiste seg ved Sagtjernet, med mål om mer utdanning og folkeopplysning. Elverum rådhus ble bygget på ruinene fra krigen og sto ferdig som et bygg for framtida i 1956. Felles for disse milepælene er at de handler om ideer og konkrete vedtak i regi av privatpersoner og kommunen. De handler om folk som hadde store planer for framtidas Elverum. Parallellen i vår tid er Terningen Arena. Det er et bygg som har ført til at høgskolen i Elverum har flere studenter og flere lærerkrefter enn noen gang, og i nær framtid skal det bygges mer og skapes mer på Terningen Arena.

BUDSJETTARBEIDET
Det er slike tanker og lange linjer som må være bakteppet for den økonomiske politikken og budsjettene vi lager i Elverum kommune. Vi må følge opp tradisjonen med store planer for framtida gjennom de vedtakene vi gjør i formannskapet og kommunestyret hver gang vi møtes. Det store arbeidet akkurat nå, er at vi tilrettelegger for innbyggervekst. Næringslivet og handelsstanden investerer, og kommunen utvider og nybygger blant annet skoler. Til sammen bygges det for flere hundre millioner kroner i Elverum. Arbeiderpartiet og Elverum SV har i høst laget et felles budsjettforslag for 2015 og de kommende tre åra. Det er trange tider i kommuneøkonomien, men det betyr ikke at vi kan bremse viktig utvikling. Budsjettarbeidet handler ikke bare om effektivisering og omstilling eller bare nye inntekter, det handler om kombinasjonen av begge deler.

Arbeiderpartiet og SV støtter store deler av rådmannens budsjettforslag. Det innebærer viktige investeringer og driftstiltak, men også en offensiv holdning til omstilling og effektivisering i kommunen. Budsjettet og økonomiplanen er preget av en nøkternhet som vi mener er riktig i forhold til den økonomiske virkeligheten vi har. Likevel er det behov for satsinger som innebærer at vi må gjøre viktige grep på inntektssida.

OPPVEKST OG KUNNSKAP
Elverum Arbeiderparti og Elverum SV legger opp til en «barnehage- og skolepakke», der vi fjerner rådmannens kutt og dermed skolesjefens behov for nedjustering av viktige læringsmål for grunnskolebarna våre. Vi legger i stedet inn ekstra penger til økt lærertetthet i 1.-4.klasse fordi det er viktig for å forebygge sosiale problemer og lærevansker senere. Vi foreslår også at skoledriften av Melåsberget og Lillemoen skoler samordnes fra og med høsten 2015, og på den måten tilfører vi skolen i Elverum til sammen 4 millioner kroner i årene 2015, 2016 og 2017. Forslaget innebærer at begge skolebyggene kan brukes fram til Lillemoen er ferdig rehabilitert og nybygget. Vi beholder alle de 6 barnehageplassene som er foreslått nedlagt, og styrker barnehagens økonomiske ramme. Det er et viktig framtidsgrep at vi satser penger på skole og kunnskap, også i neste års budsjett.

OMSORG
Vi legger opp til en «pleie- og omsorgspakke», der vi opprettholder driften av Sætre alders- og sjukehjem. Vi foreslår også at vi starter opp med nattevakter ved omsorgsboligene Søndre Nyborg, slik at vi kan starte en dreining og utvikling av omsorgstjenesten, slik fagavdelingen vår anbefaler. Vi mener at en slik dreining av omsorgen er framtidsrettet, men at en stengning av 40 plasser på Sætre er feil. Alle våre institusjoner må være med i en dreining, og forandringene må forankres i tiltak og prioriteringer som utredes i forbindelse med arbeidet med en ny pleie- og omsorgsplan som skal vedtas i Elverum høsten 2015.

KOMPETANSE
I vårt budsjettforslag ligger det også inne et forslag om til sammen 6 millioner kroner over fire år til kompetanseutvikling for kommunens ansatte. Ny kunnskap er viktig i forbindelse med faglig utvikling, faglig samarbeid og prosjekter som handler om endring og omstilling i en så stor og sammensatt organisasjon som Elverum kommune. Skal vi få til framtidsrettede løsninger i kommunen, må vi også ha et kompetanseløft blant våre ansatte.

INNDEKNING
Arbeiderpartiet og SV foreslår en opptrapping av eiendomsskatten til 6,1 og 7 promille i 2015 og 2016, slik at inntekten fra eiendomsskatten øker med henholdsvis 15,03 og 21,790 millioner kroner disse årene. I tillegg foreslår vi en samlet og enhetlig parkeringsordning i Leiret, med avgiftsparkering på både korttids- og langtidsparkering. Det er behov for flere millioner kroner til investeringer i nye parkeringsplasser. Kommunen kan ikke prioritere pengebruk på parkering når behovene er store på andre viktige velferds- og samfunnsområder.

Budsjettbehandlingen og endelig vedtak skjer i kommunestyret 18.desember. Fram til denne møtedatoen jobber Arbeiderpartiet og SV med budsjettinnholdet, og vi håper på støtte til våre forslag. Det er når vi satser sammen at vi bygger framtidas Elverum.

Read Full Post »

%d bloggere like this: