Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2014

Vi trenger Sætre

I Østlendingen 29.oktober skriver Elverum Høyres leder at vi må tørre å høre på fagavdelingene, og dermed legge ned 10 sykehjemsplasser og 30 aldershjemsplasser på Sætre i Sørskogbygda. Nei, Elverum Arbeiderparti vil ikke være med på dette. Vi må forandre og omstille arbeidet vårt når det er nødvendig, både i kommunen og privat næringsliv. Men vi møter ikke framtidas utfordringer i pleie- og omsorgstjenesten ved at vi legger ned en hjørnesteinsinstitusjon som en del av en dreining av omsorgstjenesten og neste års budsjettarbeid. Det kan godt hende at det går mot nye tider for beboere og ansatte på Sætre i forhold til hva slags tilbud som skal gis der, men Elverum Arbeiderparti vil stå på for at det ikke går mot nedleggelse. Vi vil bygge og utvikle videre på den velferden vi har, og da må vi også sørge for tilstrekkelige inntekter framfor lokale skattekutt.

Read Full Post »

Denne budsjetthøsten blir veldig vanskelig i Elverum. Inntektene står kort og godt ikke i forhold til utgiftene. Det har sammenheng med at det borgerlige flertallet ikke vil videreføre eiendomsskatten som en av flere viktige inntektskilder. Ingen liker skatt i seg selv, men vi er mange som mener skatteinntekter handler om fellesskapets innbetaling til felleskapets velferd, trivsel og utvikling.

Uansett: Nå foreligger det altså et notat fra rådmannen der det klargjøres at gapet mellom inntekter og utgifter er på flere titalls millioner kroner. Dette er et misforhold som har utviklet seg over noen år. Når Høyre og samarbeidspartiene nedbygger inntektsmulighetene, må de samme partiene også akseptere følgene av dette gjennom sine vedtak.

Denne høsten handler det om at Elverum kommune trolig må kutte utgifter på en måte som gjør at antallet ansatte/årsverk må reduseres tilsvarende et sted rundt 50 stillinger.

-Tja, vil kanskje noen si. -Det må vel la seg løse med SÅ mange ansatte og innenfor et budsjett på 1,4 milliarder kroner.

Elverum Arbeiderparti mener helt klart at vi hverken ønsker eller trenger en slik nedbygging. Vi trenger alle våre ansatte fordi de er fellesskapets ansatte. Vi skal stille klare krav til effektivisering og omstilling, slik at vi kan møte morgendagens behov blant våre innbyggere … men vi trenger alle på jobb!

Denne uka skal formannskapet drøfte rådmannens notat som en del av budsjettarbeidet. Rådmannen skal ha ros for at budsjettarbeidet er lagt opp på en tydelig og god måte, men det avdekker også hva slags utfordringer vi står overfor:

Det er forslag om at Sætre alders- og sykehjem legges ned. Det er forslag om at nedbemanningen kan skje ved at utgifter tilsvarende 22 årsverk forsvinner i pleie- og omsorgstjenesten. Det er forslag om at utgifter tilsvarende 14 årsverk i helsetjenesten, barnehagen og skolen forsvinner. Det må vurderes om åpningstidene i barnehagene skal reduseres. Det må vurderes en reduksjon av antall ansatte i barnevernet, på helsestasjonen og i bo- og miljøarbeidertjenesten.

Dette er bare noen glimt av det rådmannen omtaler av innspill og forslag til kutt og nedbygging i Elverum kommune i forbindelse med det forestående budsjettarbeidet. Hele dokumentet er tilgjengelig i kommunen for alle interesserte.

La ikke denne budsjetthøsten først og fremst handle om valgtaler. La den handle om ansvarlig økonomisk politikk, handlekraft og politisk ledelse her og nå. La det handle om hvordan vi kan videreføre og utvikle en mest mulig effektiv kommune med de ansatte og de tjenestene vi har. La det handle om hvordan vi kan ta tøffe og ikke alltid populære valg som sikrer inntekter til fellesskapets beste.

På samme måte som vi trenger Sætre alders- og sykehjem, trenger vi også mange andre og mindre kjente aktiviteter og velferdstilbud for store og små grupper av elverumsinger. Mange av disse gruppene er sårbare ved kutt i tjenestetilbudet.

Elverum kommunes virksomhet og ansatte representerer ikke først og fremst et «kostnadsproblem» … kommunen handler om en drivkraft for velferd og utvikling av hjemstedet vårt. På linje med alle andre er det plass for mer effektiv jobbing og omstilling i vår kommune. Men dette handler også om at en sterk kommune er en viktig forutsetning for god vekst og utvikling i samspillet med organisasjons- og næringslivet.

Det er kombinasjonen av disse kreftene som bygger Elverum for framtida.

Read Full Post »

Styret i Elverum Energi har mot en stemme anbefalt at nettdelen av selskapet fusjoneres med Eidsiva Energi. Sist uke anbefalte de ansattes fagforeninger fusjonen ut fra en holdning om at Elverum Energi ikke lenger har økonomisk bærekraft til ei framtid på egne bein, slik jeg oppfatter det.

Det er et stort spørsmål som står på dagsorden rundt selskapet som ble etablert på rekordtid i 1908/1909. Den gang var ideen at elektrisitet ville bety mye for Elverums utvikling, og investeringen tilsvarte et helt årsbudsjett for kommunen. Stein på stein er selskapet bygget opp som eier og driver av kraftproduksjon, strømnett og fjernvarmeanlegg. Utviklingen har vært slik at Elverum Energi i dag har både Eidsiva Energi og Yngvar Christensen AS som betydelige medeiere i nettselskapet og Elverum Fjernvarme. Selve «arvesølvet» skal ikke avhendes eller fusjoneres, for selve kraftproduksjonen skal fortsatt være i kommunens eie.

På flere måter er Elverum Energi et kraftsenter for kommunen; som kraftprodusent, som leverandør og drivere av et robust fordelingsnett, som arbeidsgiver og oppdragsgiver, som bidragsyter til kommunen gjennom årlig avkastning og som pådriver for at luftspenn graves ned i bakken. Nybyggere i Elverum glede seg over at tilkobling av nye anlegg og hus dekkes med inntil 30 000 kroner, mens mange andre selskaper sender hele denne regninga til husbyggeren direkte.

Det gikk over 80 år (!) før Elverum kommune tok noe økonomisk utbytte fra selskapet, og siden 1992 er det oppgitt at over 400 millioner kroner er hentet ut og brukt i kommunen. Først gikk det til utbygging av Moen sykehjem, deretter til en stor utbygging av barneskolene våre. Senere har mye av utbyttet havnet på kommunens driftsbudsjett, noe som over tid ikke kan sies å være en spesielt god bruk og avkastning av disse kraftpengene.

Etter mer enn tjue år med årlige utbytter, og særdeles store og ekstraordinære utbytter de siste par årene, opplever de ansatte i selskapet at Elverum Energi er så tappet for ressurser at «salg av nettdelen er eneste utvei».
Jeg forstår godt den bekymringen som finnes for selskapets økonomi og de framtidige forventningene til investeringer i kraftproduksjon og nett. Samtidig er det viktig at vi ser de lange linjene og den store sammenhengen når hele eierforholdet i Elverum Energi står på spill. Hvordan kan vi på beste måte ivareta arven fra våre forgjengere som etablerte dette flotte selskapet? Hvordan kan vi bidra til en best mulig utvikling for selskapet, kundene, lokalsamfunnet, de ansatte og medeierne?

Elverum Arbeiderparti har gått inn i denne saken med en betydelig skepsis til fusjon av nettdelen med Eidsiva, sist bekreftet ved at styremedlem Per Erik Skaugrud stemte i mot anbefalingen fra styret. Til Østlendingen 2.oktober påpeker han at selskapet heller må opp av «dvalen». I dette ligger det en erkjennelse av at ingenting blir som før, heller ikke i Elverum Energi.

Som eiere har Elverum kommune et stort ansvar, uansett hva slags veivalg vi tar for nettdelen av selskapet. Skal selskapet videreføres i sin nåværende form, må det være fordi vi mener at summen av produksjon og distribusjon er viktig, og at denne kombinasjonen skaper et lokalt engasjement og en dynamikk vi trenger i Elverum. Vi må ha troen på at lokalt eierskap, lokale innkjøp og lokalkunnskap betyr noe. Da må konsekvensen også være at Elverum kommune som eier må bidra til en strategi for å revitalisere selskapet for framtida, både faglig og økonomisk. Det blir en stor og krevende oppgave.

Tilslutt: noen hevder at Eidsiva ikke vil satse i Elverum dersom fusjonen ikke gjennomføres, og at vi dermed mister viktige arbeidsplasser. Jeg mener at vi selvsagt må ha tillit til Eidsiva som allerede er inne som en betydelig medeier i Elverum Energi. Begge selskaper må uansett bidra til at eierskap og drift skjer på den beste måten for samfunnet rundt oss. Det er en stor og naturlig del av samfunnsoppdraget til to selskaper som lever av å skape varige verdier i regionen vår.

Elverum Arbeiderparti ser fram til gode diskusjoner og flere innspill i debatten om framtida til kraftselskapet vårt, slik at spørsmålet om fusjon eller ikke fusjon kan avklares før årsskiftet.

Read Full Post »

%d bloggere like this: