Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars 2014

For mange høres det ut som et eventyr at flybensin skal kunne produseres i Elverum, og at skogen skal være råvaren. Vel, slik flybensin er allerede laget og tatt i bruk, og Avinor skal bruke 100 millioner kroner de kommende ti åra på arbeidet med utvikling og kommersialisering av biodrivstoff til luftfarten.

Avinor har også fått laget en samling av utredninger rundt teamet. Konsulentfirmaet Rambøll slår fast at en slik produksjon er mulig, og at Elverum er blant stedene som kan være hensiktsmessige for en slik framtidig produksjon. Men dette er selvsagt ikke bare et spørsmål om framtidig industri og nyskapende virksomhet for Elverum, det er snakk om store internasjonale prosesser for en teknologiutvikling som legger grunnlaget for at du og jeg kan fly mer miljøvennlig i framtida.

Viken Skog jobber allerede med dette temaet med tanke på ei ny og skogbasert vikrsomhet etter papirfabrikken på Follum. Hedmark og Elverumsregionen må også gripe de ulike mulighetene som finnes for innovasjon og nyskaping med skogen som råvare. Da er både flybensin og andre varer og produkter viktige. Stikkordet i dag er ikke en lokaliseringsdebatt, stikkordet er satsing på noe nytt og framtidsrettet. Det er blant annet dette som skal sørge for at vi er mer enn råvareleverandører fra skogen i framtida, og her ligger også en del av framtidas arbeidsplasser i Hedmark.

Miljøbevegelsen er skeptisk til deler av utviklingen rundt temaet biodrivstoff til luftfarten, og store investorer sitter på gjerdet og vurderer at hele denne saken litt usikker og at den «ligger litt langt fram i tid», som Ove Gusewik i Swedbank har sagt det til fagbladet «Norsk Skogbruk». I en slik situasjon mener jeg det er viktig at vi politikere bidrar til muligheter for videre forskning, produktutvikling, risikokapital og andre rammebetingelser. På den måten kan vi bidra til utviklingen av en renere luftfart og en ny skogbasert næring.

Som i all annen utvikling er det selvsagt viktig med bakkekontakt, men ikke bare det. Biodrivstoff til luftfarten kan være en viktig del av den nye industrien vi trenger i Elverum og Østerdalen. Derfor bør alle gode krefter jobbe for mer kunnskap, innsikt og innsats rundt temaet.

Read Full Post »

Dikteren Rolf Jacobsen skriver om skogguden Pan i diktet «Tanker ved Ånestadkrysset». Det er et dikt som smaker av kjærlighet til lyset ved Mjøsa og vårsøget i trekronene lenger øst, til byliv ved vannet og stillhet i skogen. Jeg tenkte faktisk på det diktet sist jeg sto på Østmoehjørnet og så på byen som vokser opp rundt oss.

Elverum er i sterk forandring, men har ikke hjemstedet vårt alltid vært det? Når jeg tenker tilbake på «Rollo» og tømmerlukta fra fløtinga i Glomma på søttitallet føles det lenge siden. Men tenk på alt som er forandret, bare på disse få tiårene.

I amtsberetninger fra 1840-tallets Elverum beskrives folk i Leiret som ”helt nedsunkne i håpløs, ørkesløs og foraktelig fattigdom.” Grunnen til at det ikke lenger er slik, er at generasjoner av mennesker har sørget for sterk forandring og sterk forbedring.

I Arbeiderpartiet og andre partier handler våren blant annet om årsmøter, nominasjonsprosesser og arbeidet med nye politiske ideer til kommende programmer og valg. I Elverum handler våren også om at kommunestyret i juni skal legge de store rammene rundt utgifter og inntekter i den faste budsjettkonferansen. Felles for alle oss som deltar, er gløden for lokalsamfunnet. Ulikheten ligger i hvordan vi vil organisere kommunen og fordele oppgaver og kostnader.

VEKST KOSTER

Denne våren skal vi lokalpolitikere håndtere et stort paradoks. Elverum vokser gledelig mye i innbyggertall, samtidig som veksten fører til at vi må lånefinansiere store investeringer i skole, helse og velferd. I skolen blir vi presentert for behov og kostnader som kan virke umulige å innfri. Innenfor barnehage ser vi at innsparinger har ført til at familier opplever at den gamle «barnehagekøen» er tilbake.

Skal vi opprettholde en god vekst i Elverum må vi sørge for nok barnehageplasser og gode barneskoler, for vi vet at dette er «kritiske suksessfaktorer» for unge familier som vurderer et nytt bosted.
Overfor de eldre av oss, står vi også overfor store utfordringer.

Fram til 2027 får Elverum 1.121 flere innbyggere i aldersgruppen 67 år og eldre, ifølge prognosene til Statistisk Sentralbyrå. Mange av disse vil være friske og viktige ressurspersoner i mange år, og mange vil trenge alt fra lettere hjelp i hjemmet til omfattende demensomsorg på institusjon.

Også innenfor sysselsetting og arbeidsliv står vi midt oppe i utfordrende tider med nedleggelser av industriarbeidsplasser og andre store omstillinger. Kanskje mer enn noen gang før, trenger vi et offensivt, kreativt og forpliktende samarbeid mellom næringslivet, kommunen og flere statlige virkemidler for innovasjon og bedriftsetablering. Kanskje mer enn noen gang trenger vi målrettede tiltak i bestemte regioner og lokalsamfunn for å motvirke fraflytting og en videre todeling av norsk økonomi.

OPPGAVEDELING

Elverum Arbeiderparti mener at disse store samfunnsutfordringene må løses gjennom en god og tydelig oppgavedeling. Elverum kommune skal fortsatt ta ansvaret for utviklingen av en best mulig barnehage, skole og omsorgstjeneste. Med mange ansatte skal vi drive faglig utvikling og dele erfaringer i krevende oppgaver døgnet rundt. Med nye arbeidsmetoder og ny teknologi kan kommunalt ansatte sørge for at vi leverer den beste undervisningen og den beste omsorgen.

Dette er ingen forsvarstale for at «alt skal være som det er», tvert i mot. Arbeiderpartiet har en lang historie med initiativ for endring og utvikling. I Elverum kommune handler det blant annet om det store effektivtetsprosjektet «LEAN», der mange tiltak og leting etter «trege løsninger» skal føre til at kommunen frigjør folk og penger til nye skole- og omsorgsoppgaver.

Ingen ansatte i offentlig eller privat sektor kan eller bør vegre seg mot endring. Det er ofte denne endringen som er vårt store fortrinn sammenlignet med andre.

I tillegg skal vi selvsagt samarbeide med store og små aktører i det private næringslivet. Vi skal ta del i utviklingen av nye arbeidsplasser innenfor store områder som bygg, anlegg, industri og varehandel. Vi må støtte de som vil satse mer på videreforedling innenfor områder som opplevelsesnæringer, landbruk og skogbruk. Men ansvaret for utviklingen i næringslivet ligger først og fremst hos næringslivets aktører.

FEIL FOKUS

Elverum Arbeiderparti mener det er feil fokus når det borgerlige flertallet i Elverum kommune bruker mange hundre tusen kroner på utredning av konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Som gruppeleder opplever jeg ikke at det finnes noe stort og sterkt politisk flertall for en slik konkurranseutsetting, og hva er da poenget med en slik utmattende utredning?

Vi mener det også er beklagelig at det bremses og utsettes i utviklingen av barnehage og skole. Flertallet har kuttet i utbyggingen av barnehageplasser, samtidig som befolkningsprognoser viser at det blir om lag 300 flere barn i alderen 0-5 år i Elverum fram til 2027. Flertallet stanset utbyggingsplanene for en ny barneskole i Ydalir i desember. Nå i mars er den tatt inn i planene igjen, takk og lov.

Flertallet har satt av 45 millioner kroner til utbygging og rehabilitering av Lillemoen skole, mens rådmannens prisvurdering er på over 90 millioner kroner. Skal vi ha en «halv» skolesatsing for Jømna og Heradsbygda?

PENGER UT – PENGER INN

I et brev fra fylkesmannen til Elverum kommune i februar heter det at «kommunen har et aktivitetsnivå som er for høyt i forhold til de faktisk løpende inntekter som står til disposisjon». Elverum kommune må bruke av oppsparte penger i år igjen, for at endene skal møtes.

Som gruppeleder i Elverum Arbeiderparti har blant annet jeg et ansvar for å si at økonomien i Elverum er krevende og utfordrende, men det er ingen andre som kan løse dette bedre enn oss. Vi må jobbe for bedre løsninger i det statlige rammetilskuddet og vi må få bedre finansieringsløsninger i samhandlingsreformen.

Samtidig må vi også være direkte og tydelige på at blant annet eiendomsskatten også kan bidra til at vi sammen kan gjøre store investeringer og løft som kommer oss alle til gode i flere generasjoner. For de fleste av oss handler dette om noen hundrelapper i måneden. For utviklingen av Elverum kan det utgjøre den helt store forskjellen.

Read Full Post »

Det er mye som er veldig bra i Elverum. Mange av oss trives med en hverdag der det er kort vei mellom byliv og friluftsliv. Da er det verre med styringen av kommuneøkonomien. Den henger ikke helt godt sammen.

Elverum Høyre og Fremskrittspartiet gikk høyt på banen ved forrige kommunevalg, og lovet en gradvis fjerning av eiendomsskatten. Den poltikken støttes av Team Elverum, SP og Venstre. Men to år etter valget er eiendomsskatten uendret og utgiftene på vei oppover. Da budsjettet ble vedtatt i desember ifjor sa Høyre at de tar et «hvileskjær» på skatteletten, men sannheten er jo at de aldri har begynt på et av sine største valgløfter!

I desember varslet også Høyre at de kommer tilbake til et betydelig skattekutt i år, mens ordføreren i forrige uke sa til Østlendingen at det kanskje ikke blir noen skattelette i år heller. Det henger ikke helt sammen.

Men utgiftene øker, og la meg ta et eksempel: nedleggelsen av Hera Vekst belaster kommunebudsjettet med anslagsvis tre millioner kroner i året. Høyre hadde altså en klar strategi for fjerning av lukta, men ingen strategi på hvordan kostnadene skulle dekkes inn. Det er godt at lukta er borte, men likevel: økonomien i dette henger ikke helt sammen.

Tirsdag 4.mars behandler formannskapet et brev fra fylkesmannen. Han slår fast at Elverum kommune har større utgifter enn inntekter, og at underdekningen på driften dekkes ved bruk av oppsparte penger. Selv ikke i en privatøkonomi henger den slags sammen.

Brevet fra fylkesmannen er enkelt sagt et varsel om at den økonomiske politikken i Elverum ikke er god nok, og derfor avsluttes brevet med en klar oppfordring om at Elverum kommune må ta tak i sine økonomiske utfordringer.

Som gruppeleder i Elverum Arbeiderparti vil jeg understreke at dette ikke er så enkelt, og det finnes ingen «kvikk fiks» som løser alle kommunens økonomiske utfordringer.

Men en ting vet jeg: Elverum Høyres budskap om skattelette henger ikke sammen med resten av politikken de fører. Når Høyre varsler skattekutt, kan de ikke samtidig drive utgiftene oppover. Skal Høyre holde det partiet lover, må det drive utgiftene betydelig nedover. To år ut i valgperioden ser vi knapt nok antydninger til at Elverum Høyre har planer for slike store kostnadskutt. Min spådom er at de ikke klarer skattelettelser i neste runde heller.

Det vi derimot har sett, er at oppsparte penger fra fond og Elverum Energi brukes på drift og investeringer. Det bekymrer meg, fordi dette er penger og reserver som skal være til støtte når rentekostnadene øker og andre store utfordringer kommer signende på.

Det er ikke riktig balanse mellom penger INN og penger UT i Elverum kommune og i Elverum Høyres politiske flertall.

Etter flere år med budsjettkontroll i Elverum synes jeg Høyre nå må komme sterkt og klart på banen med strategien de har for en kommuneøkonomi som henger sammen.

Read Full Post »

%d bloggere like this: