Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar 2014

Kommunal pengebruk

I forrige kommunestyremøte i Elverum, vedtok flertallet å gå videre med et omfattende utredningsarbeid knyttet til konkurranseutsetting og fritt brukervalg av kommunale tjenester.

Elverum Arbeiderparti stemte i mot en slik videre utredning, blant annet fordi partiet mener en slik konkurranseutsetting bidrar til usikkerhet og uro i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.

Arbeiderpartiet er også bekymret for svakere stillingsvern og dårligere pensjonsordninger for kommunalt ansatte som kan bli rammet av konkurranseutsetting og fritt brukervalg.

Saksutredning viser også til forskning som slår fast «at det kan hverken dokumenteres eller forventes at konkurranseutsetting, markedsløsninger og forretningsstyring gir lavere kostnader eller høyere kvalitet på velferdstjenestene». Det er også trukket fram at det er betydelige transaksjonskostnader og nye utgifter for Elverum kommune ved en konkurranseutsetting. Det må blant annet skaffes mye ny kompetanse og kapasitet knyttet til utforming og vurdering av anbudsrunder, rutiner for kvalitetssikring og oppfølging av leverandører.

I tillegg legges det opp til at en ny og egen avdeling i Elverum kommune må arbeide med kommunens egne tilbud på tjenester som skal konkurranse-utsettes.

I etterkant av debatten i forrige kommunestyremøte har det også kommet fram at flere representanter er tvilende til om utredningsarbeidet vil føre til et vedtak om konkurranseutsetting i Elverum.

Som gruppeleder i Elverum Arbeiderparti opplever jeg at det er vedtatt en videre utredning som innebærer en betydelig kommunal ressursbruk på en mulig omstilling som har manglende politisk støtte, og som neppe har flertall i kommunestyret når endelig vedtak skal fattes.

I debatten har det også kommet fram argumentasjon som kan tyde på at enkelte representanter mener Elverum kommune ikke leverer tilstrekkelig gode nok tjenester i dag. Arbeiderpartiet mener brukerundersøkelser over flere år tvert i mot viser at våre innbyggere er godt fornøyd med kvaliteten i våre tjenester. Disse undersøkelsene bekrefter kommunens rolle som en robust og god leverandør av krevende og komplekse pleie- og omsorgstjenester.

Samtidig vil Arbeiderpartiet understreke at dette ikke betyr at våre kommunale tjenester ikke kan bli enda bedre. Derfor er det et løpende utviklingsarbeid i kommunen rundt akkurat dette, blant annet gjennom prosjektet LEAN.

I rådmannens saksutredning er ressursbruken rundt utredningsarbeidet i liten grad beskrevet.I en tid med anstrengt økonomi og omfattende innsparingstiltak er det viktig at vi får best mulig kjennskap til kostnadene i dette utredningsarbeidet. Elverum Arbeiderparti ønsker mest mulig åpenhet og kunnskap om ressursbruken knyttet til konkurranseutsetting og mulig avvikling av et betydelig antall kommunale stillinger. Vi trenger dette som en del av underlaget for vårt videre arbeid med økonomiske prioriteringer knyttet til budsjettkonferansen i juni, og arbeidet med kommende årsbudsjett og økonomiplan.

Dette er bakgrunnen for at vi tar opp denne saken i et spørsmål til ordfører og kommunestyre på førstkommende møte 12.mars. Arbeiderpartiet spør:

Hva er Elverum kommunes kostnader knyttet til det det utredningsarbeidet som er utført og planlagt videre rundt temaet «konkurranseutsetting» og «fritt brukervalg»?

Arbeiderpartiet tenker på kostnader knyttet til bruk av egne ansatte, innkjøp av eksterne tjenester, ansattes deltagelse i videre prosesser og informasjons-møter.

Hvordan opplever ordfører sannsynligheten for at dette arbeidet faktisk vil føre til at et betydelig antall personer mister sin kommunale stilling ved overflytting til private selskaper med svakere stillingsvern og pensjonsordninger?

Read Full Post »

Et sted å bo.

Biswash er en heldig liten gutt på snart fire år i Nepal. Han bor trygt og godt med familien sin på en liten gård oppe i en åsside noen mil øst for Katmandu. For seks år gamle Puspa noen kilometer unna er livet helt annerledes. For henne og millioner av andre barn i verden handler livet først om fremst om det mange av oss tar for gitt; et sted å bo.

Det er en tidlig og kald morgen når vi besøker Biswash i begynnelsen av året. Rimfrosten ligger over tunet, og bestefar tjorer fast de to kuene nede ved mandarintrærne. Biswash sitter på trammen med et krus te og to kjeks, og mamma finner fram skoleuniformen som også førskolebarna bruker på Namo Buddha School.

Det blir noen liter melk fra de to kuene hver dag. To liter blir hver dag igjen på gården, resten av melka selger bestefar til kjøpmannen nede ved bilveien. Når morgensola tar rimfrosten på tunet kommer varmen også, og dagen kan starte med gårdsarbeid og førskole. Nepal av blant verdens aller fattigste land, men familien til Biswash har både gården og inntekter fra mamma og pappas arbeid utenfor gården. Det gir trygghet og framtidshåp, og det gjør Biswash til en av de heldige barna i Nepal.

Denne dagen ligger rimfrosten over Balika Peace Home også, et krisesenter for unge jenter. Fra taket kan du nesten se helt bort til Biswash sitt hus. Puspa sitter i underkøya sammen med trygge storesøster Anjali. Uten varme er det like kaldt inne som ute, men Puspa har varme klær og en kopp morgen-te som venter i spisesalen. Det er lenge siden Puspa har følt seg så trygg som nå. Fortsatt er det vanskelig å være helt sikker på at tryggheten er varig. Av personvernhensyn går vi ikke inn i detaljene i Puspas liv, men nøyer meg med hovedtrekkene: En sommerdag i 2012 hadde Puspa og storesøster fått nok av en voldelig alenefar og tilværelsen som barnearbeidere i ekstrem fattigdom et sted øst i Nepal. I fortvilelse rømte de to til et liv på gatene i Katmandu. Der ble de funnet av politiet og overlatt til FORUTs samarbeidsorganisasjon, Child Workers in Nepal, CWIN.

Anjali og Puspa er ikke alene. I følge FN var det 168 millioner barnearbeidere i verden i 2012. Millioner av dem kan fortelle den samme historien som Anjali og Puspa i Nepal; en historie om ekstrem fattigdom, rusproblemer, oppløste familier og mangel på skolegang. Mangelen på skolegang og utdanning er en av verdens største fattigdomsfeller, og det finnes altså minst 168 millioner grunner til at vi alle må være med i den internasjonale kampen mot barnearbeid.

Så skal vi også glede oss over resultatene vi ser av dette verdensomspennende engasjementet. I følge en FN var 11 prosent av verdens barn i alderen 7 til 17 år involvert i barnearbeid i 2012, mot 16 prosent i 2000. Bak disse tallene skjuler det seg store tragedier, men også en fantastisk innsats. Nå kjenner Puspa på begge deler.

Balika Peace Home har vært et trygt bosted for mange hundre jenter i Katmandu gjennom flere år. Noen bor her i en kortere periode, mens andre tilbringer hele ungdomstida her. De har alle vært utsatt for barnearbeid og andre former for grov utnyttelse. Ekstrem fattigdom har ført til at de ikke har noen trygg familie de kan bo sammen med.

FORUT støtter blant annet et nettverk av SOS-telefoner i Nepal og India. I disse nettverkene stiller både myndigheter og organisasjoner opp med innsats til tusenvis av nødstedte barn hvert år. Det er et dramatisk bakteppe for denne innsatsen, men vi må også fortelle om de gode resultatene og de nye framtidshåpene som hver dag tennes fordi nasjonale krefter og internasjonale organisasjoner driver et aktivt feltarbeid for verdens mest sårbare barn. Verden når ikke FNs tusenårsmål innen 2015, men vi er på god vei.

FORUT arbeider for gjennomføringen av ideen om at alle verdens barn har lik rett til trygghet, omsorg og skolegang, slik det er beskrevet i FNs barnekonvensjon. Derfor arrangerer vi hvert år FORUTs barneaksjon, der barn i Norge lærer om barn i andre land. Våren 2014 blir alle landets barnehager og barneskoler invitert til å bli med i barneaksjonen, der de både lærer noe og gjør noe for jevnaldrende i Nepal og andre land.

Til høsten blir titusenvis av barn over hele Norge kjent med Biswash, Puspa og de andre barna vi møter i Nepal. De får høre om at verden kan være både rettferdig og urettferdig på en gang, og at mange kan få det tryggere og bedre gjennom samarbeid. Gjennom et fokus på lek og likeverdighet blir møtet mellom barna i Nepal og Norge et møte preget av lek, musikk, optimisme og framtidshåp.

Så vet vi voksne som produserer barneaksjonen at det også finnes en dyp uro i Puspa sitt unge liv. Frykten hun opplevde er borte, men hvor sikker kan seksåringen være på at tryggheten på Balika Peace Home vil vare? Det finnes ikke et enkelt og godt svar. Svaret må vokse fram i Puspa selv, som et resultat av den varmen og tryggheten hun våkner til hver dag. Svaret ligger også i en av Roger Græsbergs sangtekster til årets barneaksjon: «Alle trenger et sted å bo. Alle trenger en bestevenn eller to.»

FORUT er stolt over resultatene vi bidrar til i vårt solidaritets- og utviklingsarbeid, men også ydmyke overfor de utfordringer vi alle står overfor i kampen mot urettferdighet og barnearbeid. FORUTs barneaksjon handler om at vi samler gode krefter til felles innsats. Det er denne historien barn i Norge får høre fra Nepal i 2014, og vi ønsker alle velkommen til innsats.

Ta gjerne direkte kontakt med meg med spørsmål og annet…jeg håper riktig mange blir med i vår nye og viktige barneaksjon!


Fakta / FORUT: Solidaritets- og bistandsorganisasjonen FORUT ble etablert i 1981, og arbeider med prosjekter for barn og barnefamilier i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi og Sierra Leone. FORUT har 15 ansatte i Norge, og hovedkontor på Gjøvik. Les mer på http://www.forut.no.

Fakta / NEPAL: Fjellandet mellom India og Kina har 27 millioner innbyggere, og er regnet som et av de fattigste landene i verden. Etter at maoistgeriljaen la ned våpnene i 2006 er det holdt frie valg som skal lede landet fram til en ny grunnlov. Les mer om FORUTs innsats i Nepal på http://www.forut.no/prosjektland.

Fakta / BARNEAKSJONEN: FORUT har gjennomført barneaksjonen hver høst i over 25 år, og årlig deltar om lag 1500 barnehager og barneskoler over hele landet med mellom 80 000 og 90 000 barn. KLP har inngått et samarbeid med FORUTs barneaksjon i 2014, og målet er en videreutvikling av det faglige og kreative innholdet i aksjonen. Aksjonen består av filmer, aktiviteter og fortellinger, i tillegg til en musikk-CD laget av Roger Græsberg, Anders Auberg og Krister Skadsdammen. Les mer om barneaksjonen på http://www.forut.no/barn.

Read Full Post »

Fremskrittspartiets gruppeleder i Elverum skriver om konkurranseutsetting av kommunale tjenester i et leserinnlegg i Østlendingen lørdag 1.februar.
I innlegget skriver gruppelederen at «endring kan som kjent gjøre vondt og skape frykt, og når man står midt oppi endringen og ikke evner å se framover, se lyset i tunellen – ja, da blir det ekstra vanskelig». Det blir også understreket at kommunen må forvalte innbyggernes skattepenger forsvarlig og tilby gode tjenester, og at konkurranseutsetting kan være et virkemiddel for å nå målene.

Elverum Arbeiderparti foreslo i forrige formannskapsmøte at forberedelsene til en mulig konkurranseutsetting ble avsluttet. Ved en konkurranseutsetting må kommunen først sette i gang nye utredninger og strukturendringer, det må klargjøres et omfattende rammeverk for bestillinger med detaljerte kravspesifikasjoner, det må utarbeides anbudsdokumenter og etableres tilsynsrutiner. I tillegg må kommunen selv etablere en virksomhet som så kan levere tilbud på de samme tjenestene som konkurranseutsettes.

Forsker Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark har forsket på offentlig eller privat utbygging av velferdstjenester. Hans konklusjon er at det hverken kan dokumenteres eller forventes at konkurranseutsetting, markedsløsninger eller forretningsstyring gir lavere kostnader eller høyere kvalitet på velferdstjenestene.

Min påstand er at den igangsatte prosessen med konkurranseutsetting av kommunale tjenester i Elverum kan føre til mer saksbehandling, dyrere administrasjon, svakere arbeidstakervern og dermed mer usikkerhet i utviklingen av en langsiktiktig og best mulig omsorg og velferd for de som trenger det i kommunen vår.

Elverum Arbeiderparti mener det borgerlige flertallet i kommunen har feil fokus når det igangsettes slike store prosesser som slår rett inn i mange ansattes trygghet på arbeidsplassen. En sikker og forutsigbar jobb med gode pensjonsordninger erstattes av mulighetene for mer kortsiktige arbeidsforhold med svakere arbeidstakervern og dårligere pensjonsordninger. Arbeiderpartiet mener at dette ikke skaper grobunn for bedre velferdstjenester. Uten faste og forutsigbare stillinger vil vi også svekke mulighetene for framtidig rekruttering av fagpersonell i konkurranse med bedre lønns- og arbeidsforhold andre steder.

Så til spørsmålet om hvem som evner å se framover, og forvalte skattepengene forsvarlig. Arbeiderpartiet vil understreke at kommunen med sine over 1200 årsverk har et særlig stort ansvar for effektiv drift og god personalhåndtering. Derfor bruker kommunen store ressurser på et løpende omstillings- og utviklingsarbeid, og dette blir vi aldri ferdig med. Vi må satse på smartere og bedre løsninger sammen med våre ansatte, og ikke tro at løsningen er færre ansatte i den kommunale leveringen av god velferd for alle.

Elverum kommunes sjukepleiere, hjelpepleiere og renholdere er eksempler på grupper av ansatte som hver dag står på i sitt daglige arbeid. Et riktig fokus er at vi sammen med disse og andre grupper av ansatte hele tida ser på hvordan vi kan bli bedre på det vi gjør. På den måten er vi forsvarlige forvaltere av skattepengene, og vi tilrettelegger for god velferdsutvikling for alle parter.

Dette er et bedre fokus for Elverum kommune, sammen med satsinga på ny vekst og nye arbeidsplasser i et tett samarbeid mellom offentlige og private interesser.

Read Full Post »

%d bloggere like this: