Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for januar 2014

Elverum har et strålende utgangspunkt for framtida. Mens våre nabokommuner sliter med fraflytting og nedgang i folketallet, handler våre framtidsplaner om tilflytting og 300-400 nye innbyggere i året. Vi vet at vi vokser, og alt tyder på at det skal fortsette slik. Denne utviklingen Elverums styrke, men også en stor utfordring.

Sist onsdag møttes 40 lokale næringslivsledere og lokalpolitikere til et startskudd for arbeidet med en ny næringsplan for Elverum. Det fikk mange av oss delt gode beskrivelser av hjemstedet vårt, men det kom også fram at vi kan bli mer åpne og samarbeidsvillige overfor andre og hverandre. Med små og kanskje litt sårbare enkeltbedrifter og næringer blir mange naturlig nok opptatt av egen bunnlinje, men skal vi virkelig lykkes som regionsenter må vi også spille hverandre gode gjennom samarbeid og felles anstrengelser.

Som lokalpolitiker skal jeg være svært forsiktig med råd til næringslivet, men jeg merker meg ordene fra direktør Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark i fjor høst. Da banken la fram sitt første «Konjunkturbarometer for Innlandet», la han vekt på at hele regionen må komme mer på offensiven, fordi det legger grunnlaget for vekst og dermed livsgrunnlag for nye generasjoner. Heiberg understreket også at det er kombinasjonen av vilje, handlekraft, nye ideer og kapital som må til. Sammen med gode rammebetingelser.

Som lokalpolitiker mener jeg at kommunens beste bidrag til vekst handler om akkurat dette. Vi må lansere gode ideer og rammebetingelser for byutvikling, fordi det er i Leiret den største veksten faktisk pågår. Samtidig må vi legge til rette for at bygdene våre framstår som attraktive bosteder for de som foretrekker livet på landet. I Elverum har vi liggende en omfattende plan for flere tiltak som vil styrke trivselen og miljøet i byen, men vi mangler penger til gjennomføring. Vi har lenge planlagt en ny skole i bydelen Ydalir/Løvbergsmoen, men skolen er brått og uventet kuttet bort av det borgerlige flertallet. Følgen av dette er at mye tomteutvikling i området har bremset opp. Elverum Tomteselskap er så bekymret for situasjonen at de har sendt brev til formannskapet om saken. Min bekymring handler også om at sentrumsskolene våre nå er så stapp fulle av barn at det mangler spesialrom, og at enkelte barn ikke kan gå på den skolen som ligger nærmest der de bor.

En ny skole i søndre Elverum er også skrinlagt. I stedet satses det på ombygging og nybygging på Lillemoen skole. Rådmannen anslår at dette vil koste mellom 90 og 100 millioner kroner, men flertallet i kommunestyret har bare bevilget 43 millioner kroner til prosjektet. Viktig utbygging av barnehager er utsatt, med den følge at mange titalls familier i Elverum nå ikke får den barnehageplassen de trenger.

Elverum Arbeiderparti mener spørsmålet om overordnet lokalsamfunnsutvikling blant annet handler om hvordan vi tilrettelegger for barn og barnefamilier. Skal vi være et attraktivt bo- og arbeidssted i framtida, er det nå vi må handle. Da må vi sette planene våre ut i livet, og vi må bruke de mulighetene vi har for finansiering av slike store felles investeringer. Jeg er enig med Heiberg: det er kombinasjonen av ideer, handlekraft og kapital som skaper resultatene vi alle trenger.

Til slutt vil jeg også understreke at vi har mye flott vi kan og bør bygge videre på. Vi har mye og flott natur, store arrangementer og offentlige arbeidsplasser, og vi har et variert næringsliv.

Vi har også Terningen Nettverk, som på tre år har bygget opp et enestående miljø av private og offentlige arbeidsplasser. Etter flere år som prøveprosjekt har nettverket bevist hvor kritisk viktig samarbeid er, med tanke på nyskaping og produktutvikling. Jeg håper og tror at vi bare har sett begynnelsen på hva Terningen Nettverk kan bidra til. Jeg tror mye av nøkkelen til Elverums rolle som et sterkt regionsenter ligger i nettopp dette nettverket. Det handler om praktisk jobbing, og det handler om måten vi tenker på.

Ingvar Midthun
gruppeleder, Elverum Arbeiderparti

Read Full Post »

I Østlendingen 16.januar er undertegnende sitert på at vi «ikke kan sitte som museumsvoktere», med tanke på hvordan Elverum kommune forvalter eierskapet i Elverum Energi og forholdet til en mulig fusjon av nettselskapet med Eidsiva Energi. Både i denne og andre saker er det viktig med aktive eiere som ser muligheter i samtida og framtida.

Likevel vil jeg også understreke at denne saken foreløpig ikke gjelder mer enn at det skal inngås forhandlinger om en mulig fusjon. Elverum Arbeiderparti mener Elverum Energi er et robust, viktig og tradisjonsrikt selskap i Elverum. Dersom eierformen skal endres radikalt må det være fordi vi totalt sett får til bedre løsninger med nettdrifta, lokale arbeidsplasser og økonomisk resultat.

Derfor vil jeg også understreke at Arbeiderpartiet i formannskapets behandling sist onsdag sluttet seg til en protokolltilførsel som fulgte saken fra styret i Elverum Energi. Der understrekes det at spørsmålet om fusjon også må inneholde en vurdering av hvilke andre løsninger som er mulig for Elverum Energi.

I tillegg handler denne saken i stor grad om hva slags rammebetingelser små og mellomstore nettselskaper skal ha i Norge i framtida. Det regjeringsoppnevnte Reiten-utvalget skal komme med sin innstilling om dette i slutten av april.

Der vil det også kunne komme viktige signaler som har betydning for hvordan Elverum kommune skal forvalte sitt eierskap i Elverum Energi på en klok og framtidsrettet måte. Svaret på hva vi skal gjøre kommer i kommunestyret senere.

Ingvar Midthun – gruppeleder i Elverum Arbeiderparti.

Read Full Post »

Nok en gang er de mildt sagt krevende parkeringsforholdene i Elverum et tema. Derfor tar jeg opp saken under posten «eventuelt» i formannskapets møte onsdag 15.januar. Elverum kommune må være med på en løsning av dette problemet sammen med flere andre krefter i Elverum! Her er framlegget mitt i formannskapet:

Ordfører.
Det har i flere år vært betydelige utfordringer knyttet til parkeringssituasjonen i Leiret/Storgata. Det handler både om feilparkeringer og heldags beslagleggelse av parkeringsplasser som er tiltenkt korttidsparkering for handlende som skal til butikkene i Storgata.

Den siste uka har vi fått bekymringsfulle meldinger om at små virksomheter i Storgata opplever parkeringsproblemene som truende for egen virksomhet, og eierne av konkursrammede Skyttelen AS har tatt opp saken i leserbrev i Østlendingen.

Parkeringsproblemene oppleves som akutte etter flere år uten tiltak, og enkelte frykter konsekvensene for flere forretningsdrivende dersom det ikke relativt raskt settes i gang tiltak for å stryke tilgjengeligheten og dermed handelen i Storgata.

Arbeiderpartiet vil gjerne ha en vurdering av situasjonen i formannskapet, også med tanke på om kommunen på kort sikt kan bidra til en forbedring av situasjonen i samarbeid med grunneiere, gårdeiere og forretningsdrivende.

Kommune bør blant annet vurdere muligheten for tilrettelegging for flere parkeringsplasser i sentrum i løpet av våren, og om det eventuelt er mulig med tilrettelegging for heldags parkeringsplasser som kan avlaste Storgata så raskt som mulig. Jeg mener også at kommunen må vurdere om det finnes muligheter for en håndhevelse av bestemmelsen om parkeringstid i Storgata nå i vinter, som et raskt tiltak mot langtidsbruk av parkeringsplassene der.

Arbeiderpartiet vil også be om en ny dialog og vurdering mellom kommunen og næringslivet av denne saken, knyttet til mer langsiktige og økonomisk bærekraftige parkeringsløsninger. Dette er spesielt viktig fordi vi har et «trangt» sentrumsområde, i tillegg til at vi har en betydelig innbyggervekst og nybygging i sentrum.

Read Full Post »

%d bloggere like this: