Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for desember 2013

Grip dagen.

Det er kanskje en klisje, men etter et stramt år i kommunepolitikken synes vi faktisk utrykket kan passe. Året vi legger bak oss har vært preget av en svært stram og anstrengt kommuneøkonomi, samtidig som vi har fått over fire hundre nye innbyggere å glede oss over. I en slik innbyggervekst ligger det mange muligheter, hvis vi griper dem.

Elverum kommune har et årsbudsjett på om lag 1,4 milliarder kroner. Her ligger det en enorm levering av gode, viktige og lovpålagte tjenester døgnet rundt og året rundt. Det er bra for Elverum at kommunestyret stort sett er enige på disse store og faste postene. Uenigheten og retningsvalget ligger i det vi gjør med noen titalls millioner i det såkalte frie handlingsrommet i kommuneøkonomien. Her kan vi gjennom ulike drifts- og investeringstiltak utvikle og endre byen og bygdene våre for framtida.

En slik vilje til utvikling og endring har preget både Elverum og Arbeiderpartiet i genererasjoner. I mars 1909 fattet kommunestyret et vedtak om at det skulle bygges et kraftverk i Glomma. Allerede i desember året etter ble den første strømmen levert fra et selskap som økte velstanden i egen kommune og sikret inntekter gjennom levering av strøm til flere nabokommuner. Det manglet ikke på tvil, motforestillinger og hindre, men kraftverket ble bygget! På den måten viste kommunestyret en handlekraft som har bidratt til mye viktig utvikling i Elverum.

Det er den samme handlekraften vi trenger i vår tid. Innbyggerveksten vår viser blant annet hvor viktig det er at vi har fullt trykk på rehabilitering og nybygging av skoler i søndre Elverum og i Ydalir. Nå må vi styrke Jømna og Heradsbygda som attraktive bosteder, og utvikle Løvbergsmoen som en ny og stor bydel sammen med private utbyggere og lokalt næringsliv.

Elverum trenger også en sterkere byutvikling. Arbeiderpartiet mener vi må sette i gang flere av bytiltakene som er lansert av arkitektselskapet Sjåtil og Fornæss etter bestilling fra kommunen. Disse bytiltakene vil gi oss et enda triveligere bosted, og et mer attraktivt handels- og regionsenter.

Samtidig trenger vi også økt innsats i den kommunale rusomsorgen, psykiatrien, barnevernet og andre omsorgstjenester. Med krav til effektiv drift og bruk av nye inntekter kan vi møte behovene og gripe mulighetene som ligger i at stadig flere familier flytter hit, og sørge for at vi opprettholder denne viktige befolkningsutviklingen.

Derfor fremmet Elverum Arbeiderparti sist uke et budsjettforslag der bruk av eiendomsskatten og en moderat parkeringsavgift i Leiret kunne skape et viktig økonomisk handlingsrom. Vi kunne fullfinansiere skolesatsingen i søndre Elverum og opprettholde planene for bygging av en ny sentrumsskole. Vi må dessverre innse at flertallet med Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Team Elverum ikke ville det slik.

Vi merker oss at Høyres gruppeleder kaller rådmannens meget stramme budsjettforslag for «et raffinert produkt etter politisk bestilling» og «dette er god borgerlig politikk». Arbeiderpartiet merker seg samtidig at rådmannen selv varsler begrenset utvikling og et behov for reduserte ambisjoner på flere områder i Elverum, fordi inntektsgrunnlaget er svakt.

I det borgerlige budsjettvedtaket er planene for en ny sentrumsskole i Ydalir fjernet, og skolesatsinga i søndre Elverum blir kuttet til det halve av hva rådmannen mener er nødvendig. Vi registrerer at «dette er god borgerlig politikk», men vi ser også at vi mister kommunal handlekraft i det viktige samspillet med næringslivet og andre store samfunnsaktører.

Terningen Arena er kanskje det beste eksempelet vi har på et slikt stort samspill: Det manglet ikke på tvil, motforestillinger og hindre, men vi bygde det! Terningen Arena er ikke et fullført prosjekt, det er en pågående satsing som setter retning på mye av den videre utviklingen i Elverum og på Vestad.

Samtidig som Elverum Høyre nå tar et «hvileskjær» i fjerningen av eiendomsskatten, er det varslet fullt trykk på skatteletten igjen i 2015. Det betyr i alle fall 7-14 millioner kroner i nye inntektstap for kommunen de nærmeste åra. I tillegg har den nye regjeringen, slik det ser ut nå, redusert inntektsramma til Elverum kommune med 2,9 millioner kroner for 2014.

Det siste året har vist oss at tida ikke er inne for «hvilkeskjær», «tenkepauser», skattelettelser og inntektskutt i Elverum. Tida er inne for en robust styrking av kommuneøkonomien, fordi vi trenger en offensiv strategi for en kommune i vekst.

Det vil Elverum Arbeiderparti arbeide for i det nye året. Vi må gripe dagen

Read Full Post »

Skole som drivkraft

Når framtidas skole i Elverum står på det lokalpolitiske sakskartet, er det fristende å trekke en lang linje rundt temaet. Siden midten på 1800-tallet har det vært jobbet målrettet med en god skole for alle barn i Norge. Med folkeskoleloven i 1889 tok vi det store spranget til en skole som har utjevnet sosiale forskjeller, fordelt og utviklet kunnskap og sikret muligheten for god samfunnsdeltagelse for alle. Mye av dette pedagogiske nybrottsarbeidet skjedde i blant annet Elverum, i miljøet rundt Helge Væringsaasen.

Skolesjefen i Elverum har nå presentert en utredning om framtidas skolestruktur. Blant annet mener han at Melåsberget og Kirkeby skoler bør nedlegges, og at elevene samles på Hernes og Lillemoen skoler i bygdesentrene. Skolesjefen skriver også at plassmangelen i sentrum er så prekær, at en helt ny skole i Ydalir/Løvbergsmoen må bygges. Vi trenger den nye skolen fordi elevtallet øker med flere hundre barn i løpet av noen få tiår.

: hva mener DU om skolesaken? Skriv din ytring i kommentarfeltet!

Utredningen er både gledelig og utfordrende. Den er gledelig fordi den vitner om at Elverum sakte men sikkert blir et større og viktigere sted. Den er utfordrende fordi den avdekker et enormt behov for omstilling og investering i regi av fellesskapet.

Utover vinteren og våren må alle partier og interessegrupper diskutere mulige nedleggelser og viktig nybygging. Der skolesjefen tar et rent skolefaglig standpunkt, skal vi lokalpolitikere se mer av helheten rundt hvordan skolen påvirker hjemstedet vårt.

Østlendingen skriver på lederplass at «innflytterne ønsker seg ganske enkelt ikke til bygda».  Med tanke på den bosettinga vi har sett i blant annet Hernes gjennom flere tiår, så vil jeg hevde at avisa løper litt lett til enkle konklusjoner. I tillegg legges det opp til en motsetning mellom byen og bygdene våre som jeg tar avstand fra.

Vi trenger en helt ny barneskole i området Løvbergsmoen i sentrum av flere grunner. Først og fremst fordi elevtallet øker, men også fordi vi vil at Løvbergsmoen skal utvikle seg som en ny, stor og attraktiv bydel i Elverum.

Vi trenger moderne og gode skoler i bygdesentrene. Først og fremst fordi barna som bor der fortjener det, men også fordi mange av framtidas barnefamilier og nyetablerere vil bosette seg der det finnes gode skoler. Skal vi ta satsinga vår på både by og bygd på alvor, må vi også ta by- og bygdeskolene på alvor. Samtidig.

Vi lokalpolitikere skal bruke lang tid på den politiske vurderingen av skolesjefens utredning, men vi kan ikke stoppe utviklingen som allerede er i gang. Derfor vil Elverum Arbeiderparti satse oppstartarbeidet for en ny sentrumsskole, og vi vil investere 80 millioner kroner på rehabilitering og nybygging på Lillemoen skole i søndre Elverum.

På denne måten tar vi store og viktige samfunnsgrep for Elverum i framtida. Vi satser på skolen som drivkraft for barns kunnskapsutvikling, og vi satser på skolen som drivkraft for framtidig bosetting.

Elverum Arbeiderparti beklager at det borgerlige flertallet har fjernet oppstarten med en ny sentrumsskole fra budsjettet, og at det bare settes av penger til «en halv skolesatsing» i søndre Elverum. Som gruppeleder vil jeg oppfordre Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Team Elverum til å satse offensivt på skolen sammen med oss i Arbeiderpartiet.

Elverum har solide tradisjoner som et sted for satsing på skole og utdanning for alle. La oss fortsette på det samme sporet med et godt og felles vedtak for skolen i kommunestyrets møte førstkommende torsdag!

Read Full Post »

Det kan ha vært en fin dag. Det kan ha vært sol. Ragnar var bare seks år, og det var to år siden andre verdenskrig hadde kommet til Elverum med bombeflyene som la bygdebyen vår i ruiner.

Ragnar kan ikke ha skjønt hva som skjedde den dagen i 1942 da han ble pågrepet og sendt til Auschwitz sammen med mamma Jette, pappa Selik og søsknene Liv, Sylvia og Leif Sigurd.

Før året var omme var fire av dem døde. Pappa og storebror Leif Sigurd ble drept noen måneder senere. Denne brutaliteten kan vi nå se vage spor av på snublesteinene utenfor forretningen Markus i Storgata i Elverum.

Steinene ble lagt sist sommer, og en enkel og grusom inngravering forteller at Ragnar fra Elverum ble drept 1.desember for 71 år siden. Med disse steinene brenner plutselig historien mot oss igjen. Historien om den jødiske familien som bodde her, og som ble sendt i gasskammeret.

Er det lenge siden? Handler det om noe som ikke lenger angår oss? Jeg tror ikke det. Ragnar hadde et søskenbarn som også var seks år i 1942. Nå er Idar Levin en gammel mann, og sist sommer leste han den jødiske bønnen Kaddish ved snublesteinene i Leiret. For sin døde slektning og hele hans familie. Idar leste bønnen med hodet senket ved snublesteinene, og sa at han gjorde det fordi han ikke trodde at det ble lest noen bønn i desember 1942.

Det er snakk om seks små steiner i Leiret, men samtidig er det et voldsomt monument over hva ondskap og krig fører til. Det er lagt ned 30 000 slike snublesteiner på over 600 ulike steder i Europa. Alle har et navn gravert inn.

Store kriger og titusenvis av drepte kan bli abstrakte størrelser, men steinen til Ragnar er så liten og ekte. Lille Ragnar som litt forvirret ble ført i døden med mamma og de andre, det året han ble seks år.

Det er en sterk og utrolig tung historie, dette. Første gang jeg så snublesteinene, var jeg på rask vei til et møte. De røsket meg ettertrykkelig ut av hverdagsrutinen, og har festet seg i bevisstheten. Snublesteinene minner meg stadig på at viljen til fred og forsoning redder liv og forebygger krig og konflikt.

Midt i hverdagen må vi alle holde fast ved de store verdiene som handler om fred, frihet og rettferdighet for alle. Akkurat i dag er det 71 år siden livet tok slutt for Ragnar.

Jeg ville gjerne være med å hedre den lille gutten fra Elverum, nå ved inngangen til advent.

Takk for snublesteiene og ubehaget de gir.

(basert på leserinnlegg i Østlendingen lørdag)

Read Full Post »

%d bloggere like this: