Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2013

Onsdag 27.november behandlet Elverum formannskap budsjett og økonomiplan for de kommende fire åra. Her kan du lese om hva Elverum Arbeiderparti prioriterer og vektlegger i arbeidet med økonomien i Elverum i perioden 2014 – 2017:

Elverum kommune må spille en stor rolle som motor og pådriver for lokal og regional utvikling. Derfor bruker vi eiendomsskatt og parkeringsavgift aktivt som inntektskilder for investeringer i skolebygging og byutvikling. Med felles innsats kan vi investere og satse på en måte som skaper vekst og utvikling.

Det borgerlige flertallet vil det annerledes. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet har riktignok tatt «pause» fra kuttene i eiendomsskatt i 2014, men budsjettet de vedtar er så stramt at det vil bremse mye god utvikling. Likevel: jeg vil først og fremst at dette skal handle om mitt eget parti, og hva Arbeiderpartiet lanserer for budsjettåret 2014 og åra framover til og med 2017:

Elverum Arbeiderparti foreslår at eiendomsskatten økes til fem promille de neste to åra. Deretter ønsker vi en eiendomsskatt som løfter inntektene til rundt 50 millioner kroner i året. I kommunevalgåret 2011 var inntektene om lag 30 millioner kroner fra eiendomsskatten. Denne inntektsøkningen kan bære store investeringer i blant annet skolebygging i søndre Elverum og i sentrum de kommende åra. Vi mener Lillemoen skole nå må rehabiliteres og delvis nybygges innenfor en ramme på anslagsvis 80 millioner kroner. Dermed viderefører vi vårt ønske om en betydelig skolesatsing i søndre Elverum.

I tillegg ser vi at vi må bruke et betydelig beløp av nye inntekter på omfattende rehabilitering på Hanstad skole, og at dette skjer så fort som mulig.Vi støtter også rådmannens forslag til framdrift for en ny skole i sentrum.

Elverum Arbeiderparti går inn for en moderat parkeringsavgift i Leiret, som vil gi oss årlige inntekter på om lag 3 millioner kroner fra og med 2015. Denne inntekten vil vi bruke på forbedringer av parker og byrom, slik de er presentert av arkitektfirmaet Sjåtil & Fornæss i en plan med seks tiltak over hele sentrum. Vi kan ikke klare alle tiltakene, men vi legger opp til en investering som på få år vil kunne styrke by-kvaliteten i Elverum sentrum betydelig. Det er viktig for trivselen, og det er viktig med tanke på utviklingen av et attraktivt region- og handelssenter.

I tillegg vil vi avvikle innkjøps- og ansettelsesstoppen i Elverum kommune, fordi en slik ordning over tid «utarmer» tjenestetilbudet vårt og bidrar til et dårligere arbeidsmiljø for mange kommunalt ansatte som hver dag leverer viktige tjenester og tilbud til oss alle.

Elverum Arbeiderparti foreslår også at vi øker bevilgningen til førstelinjetjenesten i rusomsorgen med en million kroner. Det vil sikre videre drift av møtestedet Annekset, og det vil sikre et kommunalt bidrag i rusomsorgen i samarbeid med frivilligheten. Vi styrker også barnehagene med 1 million kroner til driften i 2014, og øker deretter dette til 2 millioner kroner i året. Vi mener dette vil være et viktig grep for at vi kan fjerne barnehagekøen som i det siste har gjenoppstått i Elverum, og som er et veldig dårlig signal til barnefamilier som leter etter et nytt bo- og arbeidssted i vår region.

Videre vil Elverum Arbeiderparti sørge for en generell styrking av fagavdelingen for teknikk og miljø på tilsvarende måte, slik at avdelingen i litt større grad kan svare på folks forventninger til avdelingen, blant annet ved at den kan legge isbane på Fylken.

Møteplassen i Elverum er et stort og viktig aktivitetssenter for seniorene i Elverum, der et kommunalt bidrag utløser mye frivillig innsats og velferd. Møteplassen har varslet kutt i tjenestetilbudet fordi tilskuddet fra kommunen ikke dekker opp de økningene av driftskostnadene som har kommet etter flyttingen til nye og betydelig bedre lokaler. Elverum Arbeiderparti foreslår at kommunen øker bevilgningen til Møteplassen med en halv million kroner i året, slik at dette ressurssenteret for eldre kan satse videre med dagens aktiviteter.

La meg også nevne at Elverum Arbeiderparti også er opptatt av effektivisering og «smartere jobbing» i alle avdelinger i Elverum kommune. Derfor støtter vi effektivitetsprogrammet LEAN som er under oppstarting, og som vil føre til at ressurser kan frigjøres. Vi vil bruke slike ressurser på nye oppgaver og mer pleie og omsorg i framtida, ikke til finansiering av lokale skattekutt.

Dersom du ønsker en kopi av hele budsjettforslaget fra Elverum Arbeiderparti, kan du be meg om på sende forslaget på epost eller i konvolutt – gi meg i så fall beskjed i kommentarfeltet på facebook, eller ring meg! Send meg også dine budsjettkommentarer via facebook, eller avtal et møte med oss i Elverum Arbeiderparti!

Det endelige budsjettforslaget vårt vil ikke være klart før budsjettmøtet i kommunestyret 12.desember, men det vil bare bli mindre justeringer utfra det vil allerede har presentert i formannskapet 27.november.

Avslutningsvis vil jeg kritisere det borgerlige flertallet for at de ikke aktivt bruker de inntektsmulighetene vi har for videre vekst og utvikling. Jeg mener partiene burde ha lagt prestisjen knyttet til lokale skattekutt til siden, og sett de omfattende behovene vi har for felles investeringer til felles nytte og glede i Elverum. Det handler om store oppgaver knyttet til oppvekstvilkår, skole og satsing som regionsenter.

Høyres gruppeleder sa i formannskapsmøtet 27.11 at flere utgifter handler om «gammel moro» fra den tida Arbeiderpartiet styrte i Elverum. Etter mange år med borgerlige budsjetter i Elverum synes jeg en slik argumentasjon er lite treffsikker, for å si det forsiktig. Kanskje kan vi svare med at en fjerning av eiendomsskatten er «ny moro»? Det er ikke tvil om at mye viktig innsats bremser opp i Elverum, når 30-50 millioner kroner i året forsvinner på inntektssida.

Dessverre regner jeg med at Elverum Høyre og samarbeidspartiene får det som de vil i budsjettmøtet i kommunestyret 12.desember. Det er fortsatt et stykke dit, og jeg håper både Høyre og andre innser at vi trenger nye inntekter for en satsing på framtidas Elverum.

Read Full Post »

%d bloggere like this: