Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2013

I en kommentar i Østlendingen 26.10, skriver Steinar Sætervadet i SV at «APs gruppeleder Ingvar Midthun ivrer stadig for at partiene skal sette seg sammen for å finne en felles løsning» i budsjettprosessen. Det er en pussig påstand som kan tyde på at Sætervadet ikke følger spesielt godt med i lokalpolitikken denne høsten.

Arbeiderpartiet i opposisjon har utfordret Høyre og samarbeidspartiene på at de bør invitere til en dialog om hvor de vil med budsjettarbeidet og den økonomiske politikken de fører i Elverum for tida.

Det å snakke sammen i politikken er alltid bra, men det er urealistisk å tro at det skal komme felles løsninger og vedtak ut av det. Det forstår nok både Sætervadet og en del andre av oss.

Gjennom avisene, i formannskapet og i kommunestyret har Elverum Arbeiderparti vært temmelig tydelige i sin kritikk av Høyre og samarbeidspartiene de siste ukene. Vi mener det ikke er holdbart at Elverum kommune skal holde seg med et budsjett der utgiftene øker, samtidig som inntekter kuttes. Vi mener en slik politikk er oppskriften på hvordan et samfunn i vekst og utvikling bremser opp. Vi mener Høyre og de andre partiene blant annet må kutte ut lokal skattelettelse til fordel for viktige investeringer i by- og bygdeutvikling, skole og omsorg.

Elverum Arbeiderparti har siden kommunevalget vært tydelige på sine standpunkter, og våre alternative budsjettforslag de siste to åra er lagt opp deretter.

Som gruppeleder i Elverum Arbeiderparti mener jeg likevel at det er riktig med kontakt over partigrensene med tanke på avklaringer av enighet og uenighet. Kommunebudsjettet berører oss alle i større og mindre grad, og nettopp derfor er kontakt og dialog viktig.

Steinar Sætervadet kan være trygg på at Arbeiderpartiet ikke føler noe ansvar for å «redde et økonomisk fallittbo», som han skriver i Østlendingen.

Elverum Arbeiderparti skal fortsatt stå støtt på sitt eget program, men det vises vel ikke fram ved at man ikke snakker sammen? For Sætervadets del anbefaler jeg at engasjementet han viser brukes i SVs budsjettarbeid i høst. På den måten kan også han bidra til gode prosesser til beste for oss alle i Elverum. Det trenger vi.

Read Full Post »

Mens høsten kommer sigende på, kommer også nye tabeller og oversikter som viser at kommunen vår sliter tungt med økonomien. Det startet veldig svakt på nyåret, og nå viser ferske tall fra rådmannen at økonomien ikke er rettet opp.

Det er grunnen til at vi i Elverum Arbeiderparti nå utfordrer ordføreren og/eller gruppelederen i Elverum Høyre til å samle alle partier til en dialog om den økonomiske situasjonen. Vi har ingen forventninger til en enkel og tverrpolitisk «trylleløsning», men det er tross alt de borgerlige partiene med Høyre i spissen som må ta lederansvaret for økonomien, og sørge for at vi endrer kursen. Vi må enkelt sagt gjenopprette balansen mellom penger INN og penger UT.

Her er noen urovekkende momenter og kommentarer hentet fra rådmannens tertialrapport, etter en oppsummering av årets åtte første måneder:

: Fra august har Elverum sagt nei til de som ønsker barnehageplass uten rettighet etter loven, og i øyeblikket venter 50 barn på plass i barnehage i Elverum. (kan det være grunnen til at befolkningsveksten nå har stoppet opp, spør jeg…)

: Den økonomiske situasjonen er meget bekymringsfull, og overforbruket fortsetter spesielt innenfor sektorer som pleie, rehabilitering, omsorg, NAV og barnevern.

: Elverum kommune må nå sette i verk enda sterkere innsparinger, som blant annet innebærer at all innleie av vikarer stanses, med unntak der liv og helse trues. Det kan medføre at oppgaver ikke blir gjort og at skolene får redusert pedagogisk innhold.

: De økonomiske realitetene legger betydelige begrensninger på kommunens kapasitet til å produsere planer og arbeide offensivt med egen planutvikling. (…og dermed bremses flere viktige planer for framtidig utvikling)

: Arbeidet med byplan rammes av mangel på kapasitet, og det er uheldig for utviklingen av Elverum.

: Samhandlingsreformen koster kommunen mer penger enn det vi får fra staten.

: Kommunen registrerer stor misnøye i media og direkte fra befolkningen som en følge av den stramme økonomien.

I tillegg skriver rådmannen at det ikke kan registreres noen virkning av det Elverum Høyre kaller «dynamisk effekt av skattelette»…rett og slett fordi inntekts- og overføringspolitikken fra staten gjør at slike effekter ikke oppstår.

LIKEVEL: la oss selvsagt ikke underslå at det finnes mange gode nyheter og mye god innsats i Elverum! Det bygges leiligheter, omstillingsarbeidet etter utflyttingen av industriarbeidsplasser skal komme i gang i høst og kulturen og idretten blomstrer. Elverum er et trygt og godt bosted med mange positive krefter og hyggelige folk, tross alt!

MEN; I lokalpolitikken handler det tross alt om økonomiske realiteter i budsjetthøsten. Vi i Arbeiderpartiet VET at vi ikke får flertall for eiendomsskatt eller en moderat parkeringsavgift i sentrum…men det er ikke det budsjetthøsten 2013 først og fremst må handle om.

Nå må de borgerlige partiene under Høyres ledelse høyt og tydelig på banen med sine løsninger for en kritisk vanskelig kommuneøkonomi. Nå må flertallet ta ansvar for en bærekraftig økonomisk utvikling i Elverum. Flertallet sitter med nøkkelen, og må lansere ideene og strategiene for hva vi skal gjøre med en svært anstrengt økonomi som reddes av høyt forbruk av oppsparte penger og store uttak fra Elverum Energi.

Elverum kommune bruker stadig mer penger på viktige samfunnsområder, samtidig som de borgerlige partiene bygger ned inntektene. Det henger kort og godt ikke sammen.

Elverum Arbeiderparti må akseptere at politiske meningsforskjeller gjør at vi ikke får flertall for våre forslag til en ansvarlig kommuneøkonomi, men vi kan ikke akseptere at kommunen under borgerlig ledelse fortsetter ferden med en stadig forverring av situasjonen.

Vi må kunne kreve at de som sitter med flertallet og som har vedtatt skattekutt også lanserer løsningene for hvordan dette skal kunne løses gjennom store reduksjoner i driftsutgiftene. Kort sagt: hvem og hva i Elverum kommune skal bygges ned, kuttes og nedlegges!?

Det er store økonomiske spørsmål som står på dagsorden for oss som ansvarlige kommunepolitikere, og det er kritisk viktig at flertallet denne høsten vedtar et budsjett for 2014 og åra framover som bringer balanse mellom inntekter og utgifter.

Klarer vi det ikke nå, kan vi ende opp med at fylkesmannen setter kommunen under administrasjon med oppføring på ROBEK-lista. Det er et pinlig sted for en kommune som tross alt er et kraftsenter for regionen…og det er et pinlig sted for oss folkevalgte.

Men først og fremst er det et uholdbart sted for alle oss elverumsinger som vil opp og fram med bostedet vårt.

Hva mener DU kan bidra til løsninger i kommuneøkonomien? Send meg din klare melding i kommentarfeltet, eller velkommen til tilhørerbenken i kommunestyret eller på talerstolen i Folkets Spørretime!

Read Full Post »

%d bloggere like this: