Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2013

I forrige kommunevalg henviste blant annet Fremskrittspartiet i Elverum til en NHO-rapport som viste at Elverum kommune kunne spare utrolige 80 millioner kroner på mer effektiv drift og praksis innenfor sykehjem, pleie- og omsorgstjenester, renhold, drift og vedlikehold. Nå foreligger en oppdatert NHO-rapport som viser at tallene var nettopp det; utrolige. Feil, altså.

I NHO-rapporten «Sammen for velferd i Elverum kommune 2013» heter det nå at det er skal være mulig å frigjøre 44,5 millioner kroner ved å innføre beste praksis på de omtalte tjenestene. I tillegg er det et par meget interessante kommentarer på side 29 i rapporten:

«Beste praksis i denne analysen er ikke fasit for et kostnadsnivå en kan oppnå innen kommunal tjenesteproduksjon, men det er en indikator på hvilket potensial som foreligger.»

«Potensialet speilet i våre kommuneanalyser er ikke egnet til bruk i for eksempel budsjettbehandlinger og salderinger.»

Dette betyr ganske enkelt at tallmaterialet er temmelig svakt. Som kommunepolitiker ser jeg at NHO først og fremst utfordrer oss på at vi alltid skal jobbe effektivt, basert på lokal kunnskap og erfaring.

Det er i beste fall en ganske innlysende utfordring, og det er grunnen til at Elverum kommune over flere år har kjørt prosjekter og tiltak som bidrar til mer effektiv drift og innsparinger på flere områder. Ønsket om mer effektiv drift har også ført til et besøk i Østre Toten for noen uker siden, slik at enda flere langsiktige tiltak kan settes inn på modernisering og effektivisering gjennom såkalt «LEAN-metodikk» som brukes der.

Jeg tror ikke Elverum kommune utnytter alle sine ressurser godt nok i dag. Elverum Arbeiderparti er opptatt av at vi hele tida må utfordre oss sjøl på at også kommunen kan gjøre en bedre jobb. Det er en holdning vi deler med de aller fleste, vil jeg håpe og tro.

NHO skriver i sin nye rapport at «tallene for mulige effektiviseringsgevinster må sees som grove anslag og anvendes med varsomhet.» Kort sagt er det mye i NHO-rapporten som også denne gangen svekker tilliten til at Næringslivets Hovedorganisasjon har funnet noe særlig presist svar på hva som kan være Elverums beste praksis.

Det svaret finner vi først og fremst i kommunen, blant brukere, ansatte og tillitsvalgte, og gjennom handlekraftige vedtak i vår egen kommunestyresal.

Så til den politiske dimensjonen i dette: I innledningen til rapporten skriver NHO at nøkkelen til velferdsstatens utfordringer ligger i et styrket samarbeid mellom offentlig og privat sektor, altså at det må åpnes for mer privatisering. Elverum Arbeiderparti tror ikke omfattende privatisering og forventninger til aksjeutbytte er løsningen for de store utfordringene vi har i blant annet pleie- og omsorgstjenesten.

Vi tror på moderne og effektive løsninger som når fram til alle, uavhengig av hvor du bor og hvor god privatøkonomi du har. Det er en type organisering som krever et betydelig kommunalt eierskap og daglig ansvar, i et godt samspill med private og frivillige bidragsytere.

Jeg synes vi skal «parkere» NHO-rapporten, og heller konsentrere oss om den forestående budsjetthøsten. Der handler det om hvordan vi skal rette opp økonomien og endre utviklingen med nedbyggingen av inntektene foregår samtidig med at utgiftene øker. Det er her det borgerlige flertallet i Elverum har sin største utfordring.

Read Full Post »

Hvordan kan Elverum kommune og frivilligheten samarbeide mer og bedre for de som sliter med rus i Elverum? Vi vet at mange sliter på ulike måter, og vi vet at nærmere halvparten av dem som har et rusproblem også har utfordringer knyttet til psykiatri.

Med et slikt bakteppe, er det alltid viktig at vi arbeider for mer og bedre innsats. Vi må forebygge med informasjon, og vi må hjelpe med ei god førstelinjetjeneste for de som lever med rus som en del av hverdagen. Elverum Arbeiderparti var nylig på besøk på Værestedet Arbeider’n på Hamar, for å se hva vi kan lære av andres erfaringer. Her kan byens rusbrukere få en god dusj, vaske klær, møte andre, spise et varmt måltid og ofte få med litt matvarer hjem. Maten nærmer seg utgått på dato, og blir gitt gratis til Arbeider’n fra ti Kiwi-butikker på Hedemarken.

Hele virksomheten er avhengig at stor frivilling innsats sammen med et par ansatte, en driftsavtale med Hamar kommune og økonomiske gaver og bidrag fra mange steder. Under besøket hadde jeg en hyggelig prat med en 53-åring som tross rusproblemene sine jobber hardt for et verdig liv, og som lever i håpet om at han med hjelp og støtte kan få det bedre.

Elverum Arbeiderparti har programfestet at vi skal jobbe med botilbud, aktivitet og gode helsetjenester for tyngre rusavhengige. Vi har kommet langt på flere områder, men i den kritiske førstelinja må vi gjøre mer for de som sliter og er sårbare. Det er på den måten livet kan komme på rett spor for flere i Elverum. Vi må lære av Hamar, og se hvordan dagens kommunale tilbud kan bli enda bedre i et tett og forpliktende samarbeid med frivillige krefter.

Vi må kunne satse på at flere butikker i Elverum som kaster mat, kan gi den til noen som trenger det. Skal vi få til dette, krever det et solid rammeverk der kommunen er en aktiv samarbeidsparter. Derfor vil Elverum Arbeiderparti se hvordan vi kan få til en styrking av sosialbudsjettet som har videreutviklingen av førstelinja i rustjenesten som mål. Det vil vi alle tjene på.

Read Full Post »

Noen ganger må vi kalle noe et problem, og Elverum kommunes økonomi er nå et problem. Rådmannen har presentert noen hovedtall i arbeidet med økonomien i perioden 2014-2017. Rådmannen anslår at vi kan mangle i overkant av 100 millioner kroner eller mer, hvis vi ikke gjør betydelige grep i forhold til nye inntekter og/eller redusert drift.

I formannskapets budsjettkonferanse sist onsdag ba derfor rådmannen om politiske signaler om hvordan økonomien kan rettes opp. Elverum Arbeiderparti signaliserte derfor støtte til en stor skolesatsing, både med ny sentrumsskole og med omfattende rehabilitering og nybygging på Lillemoen skole i søndre Elverum.

I tillegg ønsker vi en betydelig satsing på Helsehuset i den gamle sjukepleierhøgskolen fordi en slik utbygging vil virke positivt inn på store deler av helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenestene våre. Vi kan få en bedre legevakt, flere avlastningsplasser og mer rehabilitering, blant annet.

Elverum Arbeiderparti vil også signalisere at den pågående innsatsen for mer effektiv kommunal drift må føre til at vi kan gjøre mer med det samme antallet ansatte som i dag. Vi vil også signalisere støtte til at kommunal eiendom som ikke brukes effektivt kan selges. Arbeiderpartiet mener også at eiendomsskatten må brukes aktivt som en del av arbeidet med å skape en robust kommuneøkonomi fordi det er viktig for oss alle.

Vi må også vurdere bruk av en moderat parkeringsavgift som finansiering av byutviklingstiltak. Vi åpner også for en diskusjon om hvordan vi kan redusere noe på investeringsbudsjettet, samtidig som vi vet at investeringer tross alt handler om vekst og utvikling. Arbeiderpartiet er også forberedt på større og mindre justeringer på flere tjenesteområder som en del av arbeidet med et kommunebudsjett i balanse.

I denne ukas budsjettkonferanse signaliserte Fremskrittspartiet at eiendomsskatten skal halveres fra om lag 30 til 15 millioner kroner så snart det er praktisk mulig, og partiet står fast på at hele denne inntekten skal bort. Høyre gir også de samme signalene. Så vidt jeg oppfatter, ber også Høyre og Fremskrittspartiet om mer effektivisering av drifta, utover de kravene som allerede er vedtatt for 2013. Rådmannen har varslet at det ikke er mulig med ytterligere effektiviseringer.

Likevel kommer det altså nye slike krav i en kommune som i nesten hele 2013 driver med ansettelses- og innkjøpsstopp, med de konsekvenser det har i alle avdelinger.

For femte året på rad er det borgerlig budsjettkontroll i Elverum kommune. Elverum Arbeiderparti venter fortsatt på at Elverum Høyre skal lansere sine store grep for en kommuneøkonomi i balanse. Uten en aktiv bruk av inntektsmulighetene de neste fire åra, må grepene først og fremst handle om hvilke deler av Elverum kommunes tjenestetilbud som skal nedbygges eller nedlegges.

Vi har et felles ansvar for en konstruktiv økonomisk politikk i Elverum kommune. Derfor spør jeg Elverum Høyre tidlig i årets budsjetthøst: hva er de store grepene som skal bringe balanse i kommuneøkonomien? Når skal partiet lansere disse ideene?

Vi er mange som nå venter på Elverum Høyre, fordi det er signalene derfra som legger premissene for hvordan Elverum kommune kan løse sine økonomiske problemer og skape balanse mellom inntekter og utgifter.

Read Full Post »

%d bloggere like this: