Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2013

Heia Elverum!

Hvordan skaper vi mer vekst, velferd og trivsel i Elverum og Innlandet? Det var det store spørsmålet Arbeiderpartiet stilte et tjuetalls deltakere i vårt samråd på Terningen Arena sist mandag. Representanter fra blant annet høgskolen, offentlig forvaltning, bondelaget og næringslivet kom med viktige innspill til arbeidet med en strategi for vekst og utvikling her vi bor. Flere snakket om at nøkkelen til videre utvikling ligger i samspillet mellom næringslivet og det offentlige, og at vi alle må vise evne og vilje til endring og utvikling.

HVA MENER DU OM DETTE!? SKRIV DITT INNLEGG I KOMMENTARFELTET!

Elverum står overfor store utfordringer, blant annet med tap av industriarbeidsplasser og kommunalt budsjettunderskudd. Vi må møte denne utviklingen offensivt. Kommunen må bidra med gode barnehager, god grunnskole, gode samferdselsløsninger og et aktivt kultur- og fritidstilbud. Vi må tilrettelegge enda bedre for handels- og arrangementsbyen Elverum. Bankene, næringslivet og det offentlige må i et samarbeid sørge for at det kommer mer risikokapital til regionen.

Vi må trykke på for mer utvikling rundt Terningen Arena og planene for Østerdalsporten fordi mange av framtidas arbeidsplasser ligger her. Landbrukets og skogbrukets rolle som leverandør av mat og fornybare ressurser må få en høyere anerkjennelse. Dette er bare noen av innspillene vi fikk i møtet.

Det mest slående og positive ved samrådet sist mandag var etter min mening enigheten rundt bordet om at det er kombinasjonen av offentlig og privat satsing som vil gi oss alle de beste resultatene. Derfor må Elverum kommune være en robust og sterk utviklingspartner med tilstrekkelig økonomi til både tradisjonell velferd, robuste fellesskapsløsninger og tilrettelegging for innovasjon og nye arbeidsplasser. Det er når alt dette kobles sammen at vi skaper trivsel og arbeid for alle.

Takk for samrådet…velkommen til flere innspill fra andre….og heia Elverum!

Read Full Post »

I siste kommunestyremøte ble Elverum Arbeiderparti kritisert for at vi «bare snakker om eiendosmsskattten». Vårt svar er at vi har et stort politisk prosjekt som handler om vekst og utvikling i Elverum. Da må vi blant annet ha en robust kommuneøkonomi i et samspill med private og frivillige interesser. Så derfor noen ord til Elverum Høyre og andre om noe av det som er Elverum Arbeiderpartis prosjekt:

SKOLE OG OPPVEKST. Vi vil ha sterke offentlige skoler flere steder i Elverum. På den måten får alle barn og unge i kommunen vår de samme mulighetene i starten av livet. I denne skolen må vi satse enda bedre på basisfagene lesing, skriving og matematikk fordi vi har for svake læringsresultater sammenlignet med andre kommuner. Det er en slik satsing som demmmer opp for drop-outs og som kan føre til at flere unge i Elverum gjennomfører videregående skole. I tillegg må vi ta ansvar for at barna våre får svømmeferdigheter gjennom en mest mulig effektiv bruk av alle svømmehallene på Lillemoen, Søbakken og i Leiret. Alt dette starter i barnehagene, og derfor er det veldig bra at vi nå har full barnehagedekning og at vi raskt kan skaffe barnehageplass til nye familier som kommer flyttende til Elverum. Vi må ikke kutte i bemanningen i barnehagene fordi det over tid vil redusere kvaliteten og læringsutbyttet for barna.

OMSORG. Vi trenger flere institusjonsplasser for eldre og pleietrengende i Elverum. Det gjelder for både lange og korte opphold. Vi trenger omsorgsboliger med god oppfølging og trygghet, derfor må vi ikke fjerne nattevakta på Søndre Nyborg. Derfor gikk vi inn for etableringen av Helsehuset i den gamle sjukepleierhøgskolen slik at vi kan kombinere flere behov for velferd og omsorg med nye senger til bruk i samhandlingsreformen. Dette er investeringer som over tid vil føre til at presset i hjemmebasert omsorg i Elverum blir mindre og at flere kan få verdifull rehabilitering og veiledning når de blir boende hjemme. Kommunen må også finanisere byggingen av et varmtvannsbasseng fordi det er viktig som helsefremmende tiltak for mange grupper av elverumsinger. Et varmtvannsbasseng vil også kunne åpne for et større rehabilitering av svømmehallen som et viktig og hyggelig badeanlegg for oss alle.

NYE ARBEIDSPLASSER. Vi må styrke kapasiteten i kommunale tjenester som støtter opp om private interesser som vil etablere nye arbeidsplasser i Elverum. Vi må sørge for at kommunen har kapasitet til raskest mulig saksbehandling slik at kravet til kvalitet i reguleringsarbeidet ikke bremser prosjekter unødvendig. Ordføreren vår er aktiv pådriver i en bred innsats for nye muligheter i kjølevannet av  nedleggingen av Takeda Nycomed. Nå må vi også sørge for at vi følger opp i forhold til de som mister arbeidet på Sperre Støperi. Kampen for fødeavdelingen på sjukehuset er også et godt eksempel på hvordan mange av oss tar del i en felles og tverrpolitisk innsats for hjemstedet vårt.

KULTUREN OG IDRETTEN. Terningen Arena preger nå mye av det som skjer i Elverum. Høgskolen oppnår oppsiktsvekkende gode resultater og studentene strømmer til. Terningen Nettverk sørger for at offentlige og private interesser møtes og satser sammen for framtida. Elverum Arbeiderparti vil bruke mer penger på videre utvikling av Terningen Arena og uteområdet slik at den positive utviklingen fortsetter. Elverum Arbeiderparti vil også jobbe enda mer og enda bedre med frivillige lag og foreninger.

I TILLEGG vil Elverum Arbeiderparti jobbe for en mer miljøvennlig kommunal virksomhet, blant annet gjennom bruk av elbiler og oppvarming med mer fjernvarme. Vi vil også følge opp ideene om flere og bedre uteområder i byen og på bygdene. Vi må også løse parkeringsproblemene i Leiret med flere og ulike typer parkeringsmuligheter.

Kjære Elverum Høyre, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Team Elverum: Vi vet at dere deler mange av de samme målene med oss. Da må dere også vise vilje til finansiering av vekst og utvikling for Elverum. Vi må vise handlekraft, ikke lansere ønskelister uten økonomisk inndekning.

Elverum Arbeiderparti mener at kombinasjonen av penger INN og penger UT vil skape et bedre bosted som vil trekke nye innbyggere og nye arbeidsplasser til kommunen vår. 

Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderpari

Dette prosjektet handler om hva vi får til sammen, ikke om nye skattelettelser som tapper kommunens budsjetter for penger. Dette prosjektet handler om at vi bygger en robust kommune som en aktiv samarbeidspartner for alle som vil ha vekst og utvikling i Elverum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

(1.mai-tale på Jotunhaugen sykehjem, Elverum)

Kjære alle sammen! Også i år møter vi påstander om at 1.mai som kampdag har utspilt sin rolle som viktig kampdag for arbeidsfolks rettigheter.Det er helt feil.

Fabrikktragedien i Bangladesh i forrige uke forteller oss at kampen for et rettferdig og trygt arbeidsliv ikke er vunnet. Tragedien i Bangladesh der flere hundre arbeidere døde da fabrikken kollapset er alene grunn til at vi skal og må demonstrere vår vilje og evne til internasjonal solidaritet 1.mai!

Skrur vi tida 175 år tilbake i Elverum finner vi klare sammenligninger med hvordan millioner av mennesker lever i Bangladesh og mange andre steder i dag. For 175 år siden ble Leiret beskrevet som et sted der mennesker levde helt nedsunket i håpløs, ørkesløs og foraktelig fattigdom.

Dere som bor her på Jotunhaugen har vært med på en tidsreise mange unge i Elverum ikke kan forestille seg i forhold til hvilke muligheter og rettigheter som er kjempet fram og skapt for skapt for oss alle siden 20- og 30-tallet.

Vi som er tillitsvalgte i Arbeiderpartiet står midt i denne arven og skal med ydmykhet og stolthet føre innsatsen videre.

Hedmark og Elverum har etter min mening gode eksempler på hvordan vi nå førerer arbeidet for vekst og utvikling videre:

En enorm utbygging av E6 følges opp med en historisk sterk satsing på samferdsel, blant annet med satsningen på riksvei 3 og riksvei 25. Vi skal bygge ut vei og jernbane slik at råvarene og produktene våre skal komme raskere fram og tilbake til bedrifter og markeder.

Denne uka lanserte regjeringa en ekstra satsing på skognæringa til 750 millioner kroner.I skogfylket Hedmark vil det bidra til mer trygghet og utvikling av en næring som nå møter store utfordringer i forhold til fordedling i Norge og distribusjon til det internasjonale markedet.

Med Innlandsstrategien skal både lokale, regionale og nasjonale krefter samles for vekst og utvikling i Hedmark og Elverum. Det er Arbeiderpartiet som har tatt initiativet til Innlandsstrategien som vi nå skal fylle med store og små prosjekter som har det samme målet: nye arbeidsplasser for folk her vi bor!

Elverum Arbeiderparti skal i samarbeid med privat næringsliv og en sterk offentlig sektor bidra til at vi skaper nye arbeidsplasser i Elverum når den japanske storkapitalen stenger Takeda Nycomed og når Sperre Støperi sliter. Vi har vært gjennom store omstillinger før, og vi skal samme veien videre. Da trenger vi regulering og politisk styring, ikke frislipp av markedskreftene alene.

Vi sier ja til endring og utvikling av helsetilbudet, men vi sier nei til at beredskapen og omsorgen for gravide og fødende kvinner i Hedmark skal nedbygges.

Vi skal endre og utvikle, ikke kutte og avvikle! Når Sjukehuset Innlandet vedtar at fødeavdelingen i Elverum ikke skal utvikles til en fullskala kvinneklinikk tar de det samfunnsansvaret de skal. Da må vi på banen med politiske føringer som sier at gravide og fødende kvinner i Hedmark skal ha det beste fødetilbudet – vi skal ha en kvinneklinikk!

 

Det går en lang linje fra dannelsen av Arbeiderpartiet i 1887 til dagens samfunn…og den viktigste ligger i idealet om at alle skal med. I 1913 var kampsaken stemmerett til kvinner vunnet, i 2013 handler noe av kampen om retten til fulltidsarbeid…retten til ikke å være delvis arbeidsløs gjennom ufrivillig deltid. Vårt samfunn er basert på at nye familier må lånefinansiere sin bolig. Da må nye familier og spesielt unge kvinner vite at de kan få fast arbeid i fulle stillinger!

Nettopp nå er det viktig at vi ikke lar oss lure inn i ei tid med svakere rettigheter for arbeidstakere – et mer usikkert arbeidsliv og økende forskjeller mellom oss.

Nettopp nå er det viktig at ingen skal oppleve en nedbygging av rettigheter og velferd fordi frie markedskrefter skal bestemme.

Arbeiderbevegelsens store prosjekt handler om den ekte friheten: den som ikke handler om framgang på bekostning av andre men framgang sammen med andre.

Skal vi videreutvikle et slikt ideal i Elverum og alle andre steder kan vi ikke satse på skattekutt, fordi det vil skape velferdskutt. Skal vi ha mer og bedre velferd og omsorg i Elverum kan vi ikke bygge ned inntektene og ta innsparingene på nattevakta på Søndre Nyborg eller med nedleggelse av sjukehjemsplasser.

 

Skal vi ta Elverum videre må vi samle oss om en offensiv politikk som styrker velferden, utvikler byen og styrker den kommunale handlekraften. Når det borgerlige flertallet i Elverum bygger ned inntektene og kritiserer oss for at Elverum Arbeiderparti stadig vekk maser om det, så er svaret enkelt:

Vi vil ikke være med på nedbyggingen av fellesskapet og den kommunale omsorgen og velferden. Vi skal en annen vei, og den handler om at vi må ha penger INN når vi skal skape en bedre skole, mer velferd og god omsorg uavhengig av den enkeltes lommebok.

Det er grunnen til at vi stadig tar opp kampen mot skattekuttene i Elverum. Det handler om 30-40 millioner kroner i året som vi skal ha inn i fellesskapet for å ta oss alle videre.

Det er ikke mas – det er en ekte og aktiv politisk kamp for en sosialdemokratisk utvikling av Elverum og Norge – en kamp som kommer oss alle til gode og som bygger på idealene fra generasjoner av tillitsvalgte før oss.

Det er noe å kjempe for på 1.mai!

Gratulrer med dagen og takk for at jeg fikk komme hit idag!

Read Full Post »

For andre år på rad styrer Elverum kommune mot et stort driftsunderskudd. I fjor ble underskuddet 25 millioner kroner. Ii år kan det bli på 18 millioner kroner hvis vi ikke gjør noe.

I flere uker har det derfor blitt jobbet med omfattende innsparingstiltak. I kommunestyremøtet 24.april vedtok Høyre, Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet og Team Elverum i kommunestyret flere budsjettkutt som blant annet rammer omsorgstjenesten, sosialtjenesten, barnehagene, skolen og kulturarbeidet. I neste kommunestyremøte kommer en ny tiltaksliste til behandling, blant annet med en vurdering av hvilke investeringer som kan utsettes.

Hvordan mener du Elverum kommune bør rette opp økonomien? Send meg innspill i kommentarfeltet!

Det er påfallende at det borgerlige flertallet nå først og fremst snakker om hva Elverum kommune skal gjøre mindre av. Høyres gruppeleder sier at vi må bruke anledningen til å se på «strukturendringer» i kommunen, og det bekymrer meg. Det er nemlig denne grunnleggende «strukturen» som sørger for at omlag 2000 kommunalt ansatte kan levere renhold, undervisning, pleie og omsorg, kulturaktiviteter, teknisk drift og mye annet døgnet rundt og året rundt.

Jeg er helt sikker på at kommunen og «strukturen» kan drives enda smartere og enda mer effektivt, men jeg er også sikker på at kuttene vi nå gjør er til skade for det vi får til. Sammen.

Derfor foreslo Elverum Arbeiderparti og SV at vi skulle be rådmannen utrede mulighetene for økte inntekter, og at en vurdering av eiendomsskatten skulle være en naturlig del av en slik utredning. Svaret fra de borgerlige er at rådmannen skal utrede mulighetene for økte inntekter, unntatt eiendomsskatten. Det klargjør i alle fall hvor viktig denne skattelettelsen er for det borgerlige flertallet, når vi måler det opp mot budsjettkuttene som nå settes i verk. Det er helt uforståelig hvorfor vi skal bygge ned inntektene med mange millioner kroner i året i ei tid hvor vi trenger flere tiltak på både inntekts- og utgiftssida dersom vi skal få tilbake den økonomiske kontrollen og styrke reservene våre.

Elverum kommune får nå inn 6,3 millioner kroner mindre i eiendomsskatt enn i 2011. På sikt skal Elverum Høyre og samarbeidspartiene sørge for at hele eiendomsskatten fjernes. Det innebærer et årlig inntektstap på minst 30 millioner kroner i året for Elverum.

Når dette inntektstallet måles opp mot underskuddet i driften ser vi hvor stor betydning debatten om eiendomsskatten har i Elverum. Vi kan mene ulikt om denne skatten, men det er ikke tvil om at saken spiller en svært stor rolle for Elverum kommunes økonomiske utvikling.

Derfor er det faktisk ganske utrolig at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Team Elverum vedtar at rådmannen i vår økonomiske situasjon ikke engang skal få gi kommunestyret en kvalifisert vurdering av effekten med ulik grad av eiendomsskatt.

Det samme gjelder for øvrig for en moderat parkeringsavgift i sentrum, slik at vi løser det parkeringskaoset mange er enige om at vi har med «fritt fram» for alle uansett om det parkeres en time eller en uke. Det er ikke sikkert at vi skal ha parkeringsavgift, men vi må iallefall få en utredning om hvilke muligheter som finnes!

Det kan virke som det har gått prestisje i spørsmålet om inntektsøkninger til kommunen, og det er i så fall gjennomført triste greier.

På vegne av Elverum Arbeiderparti vil jeg også understreke at det selvsagt er summen av mange tiltak som setter en robust og god retning på kommuneøkonomien vår. Vi må hele tida være våkne for endring og tilpasning av driften, vi må satse offensivt på et samspill med næringslivet, og vi må sørge for at vi har inntekter som gjør at vi kan levere gode kommunale tjenester døgnet rundt.

Så vil noen hevde at eiendomsskatten er usosial og rammer svake grupper. Det er feil. Elverum kommune har en beregningsmetode og et bunnfradrag som nettopp tar hensyn til de av oss med svak betalingsevne. Dersom disse hensynene ikke er gode nok, kan vi se om vi kan lære noe av for eksempel Stange kommune. Der kan innbyggere med særlig svak betalingsevne søke fritak fra eiendomsskatten.

Elverum Arbeiderparti vil ikke være med på tiltak som bygger ned tjenestetilbudet og den velferden vi har bygget opp. Vi skal være ansvarlige i forhold til hvordan vi løser kortsiktige problemer på driftsbudsjettet i år, men samtidig må vi se på det store bildet. Det som handler om den langsiktige balansen mellom penger UT og penger INN.

De som leser vedtaket til de borgerlige fra siste kommunestyremøte ser at kuttene handler om viktige saker og viktig velferd for svært mange av oss i Elverum. Dette handler om tjenestetilbudet som hver dag er i full sving, helt fra nyfødtkontrollene på helsestasjonen til omsorgen på sjukehjemmene våre.

Dette handler om hva vi får til. Sammen.

Ingvar, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

Read Full Post »

For andre år på rad styrer Elverum kommune mot et driftsunderskudd. I fjor ble underskuddet 25 millioner kroner, i år kan det bli på 18 millioner kroner hvis vi ikke gjør noe. I flere uker har det derfor blitt jobbet med omfattende innsparingstiltak. I kommunestyret 24.april vedtok Høyre, Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet og Team Elverum i kommunestyret flere budsjettkutt som blant annet rammer omsorgstjenesten, sosialtjenesten, barnehagene, skolen og kulturarbeidet. I neste kommunestyremøte kommer en ny liste med tiltak til behandling, blant annet med en vurdering av hvilke investeringer som kan utsettes.

Det er påfallende at det borgerlige flertallet nå først og fremst snakker om hva Elverum kommune skal gjøre mindre av. Høyres gruppeleder sier at vi må bruke anledningen til å se på «strukturendringer» i kommunen, og det bekymrer meg. Det er nemlig denne grunnleggende «strukturen» som sørger for at omlag 2000 kommunalt ansatte kan levere renhold, undervisning, pleie og omsorg, kulturaktiviteter, teknisk drift og mye annet døgnet rundt og året rundt. Jeg er helt sikker på at kommunen og «strukturen» kan drives enda smartere og enda mer effektivt, men jeg er også sikker på at kuttene vi nå gjør er til skade for det vi får til. Sammen.

Derfor foreslo Elverum Arbeiderparti og SV at vi skulle be rådmannen utrede mulighetene for økte inntekter, og at en vurdering av eiendomsskatten skulle være en naturlig del av en slik utredning. Svaret fra de borgerlige er at rådmannen skal utrede mulighetene for økte inntekter, unntatt eiendomsskatten. Det klargjør i alle fall hvor viktig denne skattelettelsen er for det borgerlige flertallet, når vi måler det opp mot budsjettkuttene som nå settes i verk. Det er helt uforståelig hvorfor vi skal bygge ned inntektene med mange millioner kroner i året i ei tid hvor vi trenger flere tiltak på både inntekts- og utgiftssida dersom vi skal få tilbake den økonomiske kontrollen og styrke reservene våre.

Elverum kommune får nå inn 6,3 millioner kroner mindre i eiendomsskatt enn i 2011. På sikt skal Elverum Høyre og samarbeidspartiene sørge for at hele eiendomsskatten fjernes. Det innebærer et årlig inntektstap på minst 30 millioner kroner i året for Elverum. Når dette inntektstallet måles opp mot underskuddet i driften ser vi hvor stor betydning debatten om eiendomsskatten har i Elverum. Vi kan mene ulikt om denne skatten, men det er ikke tvil om at saken spiller en svært stor rolle for Elverum kommunes økonomiske utvikling.

Derfor er det faktisk ganske utrolig at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Team Elverum vedtar at rådmannen i vår økonomiske situasjon ikke engang skal få gi kommunestyret en kvalifisert vurdering av effekten med ulik grad av eiendomsskatt. Det kan virke som det har gått prestisje i saken, og det er gjennomført triste greier. På vegne av Elverum Arbeiderparti vil jeg også understreke at det selvsagt er summen av mange tiltak som setter en robust og god retning på kommuneøkonomien vår. Vi må hele tida være våkne for endring og tilpasning av driften, vi må satse offensivt på et samspill med næringslivet, og vi må sørge for at vi har inntekter som gjør at vi kan levere gode kommunale tjenester døgnet rundt.

Så vil noen hevde at eiendomsskatten er usosial og rammer svake grupper. Det er feil. Elverum kommune har en beregningsmetode og et bunnfradrag som nettopp tar hensyn til de av oss med svak betalingsevne.

Dersom disse hensynene ikke er gode nok, kan vi kanskje se om vi kan lære noe av Stange kommune. Der kan innbyggere med særlig svak betalingsevne søke fritak fra eiendomsskatten.

Elverum Arbeiderparti vil ikke være med på tiltak som bygger ned tjenestetilbudet og den velferden vi har bygget opp. Vi skal være ansvarlige i forhold til hvordan vi løser kortsiktige problemer på driftsbudsjettet i år, men samtidig må vi se på det store bildet som handler om den langsiktige balansen mellom penger UT og penger INN.

De som leser vedtaket til de borgerlige fra siste kommunestyremøte ser at kuttene handler om viktige saker og viktig velferd for svært mange av oss i Elverum. Dette handler om hva vi får til. Sammen.

Read Full Post »

%d bloggere like this: