Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2012

Elverum kommune står overfor store utfordringer rundt byutvikling og veiløsninger. I lang tid har mange av oss blitt godt kjent med uroen og interessemotsetningene i saken. Mye av dette skyldes ulike hensyn og vurderinger i forhold til en miljøvennlig byutvikling og løsninger for lokaltrafikken og riksveitrafikken.

Elverum Arbeiderparti ønsker å bidra til at denne saken kan komme inn i et mer samlende spor i forbindelse med det forestående planarbeidet i kommunen. Vi tror at det kan skje gjennom en tettere dialog og kanskje noe mer samarbeid mellom partiene i kommunestyret.
Målet bør etter vår mening være en bredere samling rundt realistiske alternativer som skaper en helhetlig byutvikling, mindre trafikkbelastning i sentrum og som sørger for langsiktige løsninger for trafikken som passerer Elverum på vei til/fra Hamar, Østerdalen, sørfylket og Trysil.

Derfor inviterer Elverum Arbeiderparti de andre partiene til et uformelt arbeidsmøte hvor vi kan ha noen samtaler om disse store sakene før det formelle planarbeidet videreføres i åpne og formelle fora. Møtet finner sted 8.juni, og de fleste partiene har allerede gitt tilbakemelding på at de vil være med på møtet. Så får vi se hva vi kan få til eller ikke kan få til.

Alternativer og løsningsforslag må selvsagt ta utgangspunkt i dagens planverk og vedtak, og så utvikles videre i åpenhet sammen med fagpersoner/fagmiljøer i Elverum og Statens Vegvesen som en del av arbeidet.

Med en slik tilnærming kan vi forhåpentligvis skape en framdrift som åpner for flere store og samlende vedtak som må iverksettes i en prioritert rekkefølge over et lengre tidsrom.

Vi mener følgende spørsmål må stilles i arbeidsmøtet mellom partiene i Elverum kommunestyre:
Hva er viktigste hovedmål og delmål for byutviklingen og trafikkavviklingen?
Hvordan kan en større andel av gjennomgangstrafikken sørfra mot Hamar styres utenfor sentrum?
Hvilken løsning kan vi finne for den økende trafikken mot Trysil som avlaster dagens riksvei?
Hvordan kan vi skape en gateløsning for Vestad og Leiret som sørger god trafikkflyt samtidig som vi åpner byen mot Glomma?
Hvordan bygger vi ut Leiret med nye leiligheter, næringsbygg, parker, fellesarealer og gater på en måte som tar hensyn til historiske gateløp, tradisjonell bygningskultur og kulturminner?
Hvordan legger vi til rette for mer boligbygging og utvikling i bygdene basert på dagens infrastruktur rundt sentrum og forbedringer/utvidelser av denne?

Det er neppe tvil om at flere store veiprosjekter og investeringer i byutvikling må vente på grunn av mangel på finansiering. Det vil derfor være nødvendig med en prioritering og lang tidshorisont i arbeidet med både byutviklingen og veiløsningene.
Noen vil kanskje mene at det er naivt når vi håper på en mer samlende prosess, med tanke på all uroen som har vært. Mitt svar er at den sjansen tar vi.

Read Full Post »

%d bloggere like this: