Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars 2012

I spørsmålet om framtidas sjukehustilbud i Innlandet spiller Elverum en stor rolle. I løpet av noen tiår har vi sett en sterk medisinskfaglig utvikling, og slik vil det fortsette.

Vi må selvsagt sette pasientene i fokus, og arbeide for at så mange som mulig har en trygghet og nærhet til god behandling og god fødselsomsorg.

Hedmark Arbeiderpartis årsmøte har enstemmig vedtatt en støtte til et felles spesialistsjukehus på grensa mellom Hedmark og Oppland, samtidig som det sjukehuset som ligger «lengst unna» skal opprettholdes og utvikles. I klartekst betyr det sjukehuset i Elverum, noe Elverum Arbeiderparti var svært tydelige på da saken ble behandlet i fylkesårsmøtet. Det er viktig at alle gode krefter samler seg rundt behovet for endringer og utvikling av framtidas sjukehustilbud, samtidig som vi skal tenke stort på vegne av vår egen region.

Over 80 prosent av operasjonene ved sjukehusene er planlagte og udramatiske inngrep med bruk av bred medisinsk kompetanse. Denne planlagte (elektive) virksomheten er en svært viktig del av arbeidet ved sjukehusene i dag, sammen med fødetilbudet.

Hedmark og Oppland er betydelig større enn Danmark i areal, og det sier seg selv at vi må ha et sjukehustilbud flere steder i et så stort område. Samhandlingsreformen er bare så vidt i gang, og den vil føre til store endringer i behandlingstilbudet i åra framover. Reformen vil føre til at mange leger og annet helsepersonell skal ha kommunale arbeidsgivere i framtida. Hele reformen er kritisk avhengig av at det bygges opp regionale fagmiljøer som fagfolk vil søke seg til fordi arbeidsoppgavene er interessante og utviklende. Slike regionale fagmiljøer vil sikre nærhet og trygghet til de som blir behandlingstrengende og gravide, og det vil være et vesentlig bidrag til den framtidige bosettinga i Innlandet i framtida.

I sjukehusdebatten har det også kommet inn noen kortsiktige vurderinger som handler om såkalte «plassproblemer» og krav til samlokalisering av bestemte fagmiljøer. Det er blant annet hevdet at avdelinger må flytte fra Elverum til Hamar dersom man ønsker å utvikle en fullverdig Kvinneklinikk i Elverum. Den tverrpolitiske sjukehusaksjonen i Elverum stiller seg uforstående til at dette handler om «plassproblemer». Tvert imot er det slik at Elverum har betydelige og hensiktsmessige arealer til disposisjon. I tillegg har vi et stort tomteareal rundt sjukehuset som er meget godt egnet for utbygging dersom plassen oppleves som et problem. Realitetene er altså at Elverum både på kort og lang sikt har et meget godt utgangspunkt for framtidig virksomhet.

Elverum Arbeiderparti mener vi må tenke stort rundt behovet for omstillinger fordi teknologi, folkehelsa og sykdombildet er i endring. Omstillinga kan skje med et felles sjukehus ved Mjøsa og med Elverum som et annet viktig tyngdepunkt fordi utviklingsmulighetene her er kostnadseffektive og riktige i forhold til bosettingsmønsteret i regionen. I tillegg må disse tyngdepunktene samarbeide med en lang rekke andre lokale tilbud innenfor blant annet legevakt, poliklinisk virksomhet, psykiatri og rehabilitering i både statlig og kommunal regi.

Spørsmålet om framtidas sjukehusstruktur er krevende, og mange har ulike vurderinger. Vi må være åpne for disse meningsforskjellene, men samlet i ambisjonen om at Elverum skal spille en stor rolle i framtidas sjukehustilbud av flere grunner.

Read Full Post »

I de siste ukene har behovet for rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole vært framme i flere sammenhenger.

Senest skjedde det i kommunestyremøtet 7.mars da det borgerlige flertallet bevilget 850 000 kroner til enkelte strakstiltak. Arbeiderpartiet foreslo en høyst påkrevet og omfattende rehabilitering av skolen til 30 millioner i budsjettmøtet i desember, men dette ble nedstemt. Vi hadde selvsagt forslag til inndekning, men konstaterer at forslaget falt fordi Høyre, Team Elverum, SP, FrP og Venstre stemte imot.

Når vi nå ser at det borgerlige flertallet bevilger penger til strakstiltak tar vi det som et tegn på at det likevel er vilje til oppstart av arbeidet med rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole.

Marianne Tangas fra FrP er leder i oppvekstkomiteen i Elverum kommune, og hun sier til Østlendingen i februar at «-spørsmålet er om vi ikke bør ta det samlet, ikke bare lappe på skadene». Videre sier hun at spørsmålet om tiltak på Hanstad ikke kan vente i mange år, selv om hun «ikke kan love noe». Vi støtter Marianne Tangas i hennes vurdering, selv om vi gjerne skulle ha sett denne erkjennelsen når saken var til behandling i forbindelse med budsjettet sist desember.

Uansett: det vi nå hører fra borgerlig side er viktig for hva som må skje på Hanstad skole. De fysiske og miljømessige forholdene ved skolen med 465 elever og 65 ansatte er under enhver kritikk. Derfor må det iverksettes noe helt mer enn begrensede strakstiltak for 850 000 kroner.
Elverum Arbeiderparti vil med dette oppfordre alle partier til å støtte en rask igangsetting av rehabiliteringen av Hanstad barne- og ungdomsskole med en ramme på om lag 30 millioner kroner med oppstart i 2013. Vi kan avklare dette i budsjettkonferansen før sommeren, slik at elever og ansatte på skolen kan få visshet om at vi tar denne saken på fullt alvor. Slik sett har vi nå en løsning for Hanstad.

Read Full Post »

%d bloggere like this: