Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2011

Med en realvekst for kommunene i 2012 på 5 milliarder kroner ligger det an til vekst i Elverum, men mye av veksten må dekke faste og økende kostnader. Slik sett blir ikke handlingsrommet for nye prosjekter særlig stort i kommunen vår neste år.

Med tanke på meldingene fra både statsministeren og enkelte andre har kommet med de siste dagene bør det ikke være overraskende for noen at STRAMT blir et viktig stikkord i høstens budsjettarbeid i Elverum kommune.

Elverum kommune ligger i underkant av gjennomsnittet i forhold til lånegjeld per innbygger. Vi er altså ikke med i noen kommunal og uansvarlig «lånefest», men snarere preget av god økonomisk kontroll. Dette bildet kan likevel endre seg raskt dersom rentene og rammebetingelsene for næringslivet forandres vesentlig. En slik forandring handler om statens økonomiske poliktikk, men også om hvordan andre deler av verden takler gjeldskrisa som nå rammer stater etter at banker og store finansinstitusjoner først ble rammet.

Statsbudsjettet handler om de store inntektene for kommunene, men nå vil Elverum i enda større grad også ha bruk for våre selvstyrte inntekter som handler om eiendomsskatten og utbyttet fra kommuneskogen og Elverum Energi.

Selv om andelen frie inntekter øker, handler det om at pengene må brukes på faste utgifter som blant annet de økte pensjonskostnadene som regjeringen legger opp til at skal dekkes med de frie inntektene. I klartekst betyr det at Elverum kommune må styrke arbeidet med ommstilling og en mest mulig effektiv drift.

En slik prosess vil utfordre alle, og det er viktig at alle parter i arbeidslivet trekkes med i dette arbeidet. Målet må være at kommunen finner de beste og smarteste løsningene sammen med sine ansatte.

SamhandlingsreformenEn viktig del av dette smarte arbeidet er opplegg og løsninger for oppstart av Samhandlingsreformen fra kommende årsskifte. Som en del av denne reformen overføres det om lag 5,6 milliarder kroner til kommunenes rammetilskudd fra de regionale helseforetakene. Siden dette er en ny oppgave for kommunene, vil disse pengene ikke regnes med i inntektsveksten, men komme i tillegg. I tillegg kommer det øremerkede penger til oppbygging av øyeblikkelig-hjelp-tilbud i kommunene. Her ligger det betydelige muligheter for lokal og regional helse- og velferdsutvikling for Elverum.

Igangsettingen av Samhandlingsreformen blir krevende for både Elverum og andre kommuner, derfor er det viktig at vi går offensivt inn i denne utfordringen og satser på en opptrapping av tilbudet til våre innbyggere i flere år framover. Det er viktig for det forebyggende folkehelsearbeidet og det er viktig for de som trenger behandling. I tillegg er satsingen viktig fordi vi må skape et attraktivt fagmiljø som gjør at mange leger, sjukepleiere og andre helsearbeidere vil ønske seg til Elverum i framtida. Det er dette gode fagmiljøet som skal sikre byen og bygdene våre gode helsetjenester og god omsorg i generasjoner framover.

NæringsutviklingI neste års statsbudsjett foreslår også Regjeringen at ordningen med tildeling til kommunale og regionale næringsfond fortsetter som i 2011. Det betyr 225 millioner kroner til dette arbeidet.

I tillegg kommer en beskjeden med likevel ny ordning for regionale natur- og kulturparker. Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til en ny ordning for å øke verdiskaping og næringsutvikling i områder som gir en felles tilhørighet for de som bor og har aktivitet i området. Denne tilhørigheten er basert på særskilte natur- og kulturverdier. Områdene må tilfredsstille visse kvaliteter for å etablere seg som en lokal eller regional natur- og kulturpark, og ha konkrete planer for verdiskaping knyttet til parken.

NysatsingDet handler ikke om mye penger til sammen, men nyskapingen på budsjettet er likevel ett av flere eksempler på at det finnes ”friske og nye penger” som Elverum kan jakte på i forhold til nyutvikling og mer aktivitet innenfor næringsutvikling. Et annet viktig spørsmål for Elverum vil være muligheten for å samle eksisterende og nye næringslivsaktører i en næringshage. Regjeringen foreslår å gi 40 millioner kroner til Næringshageprogrammet i 2012, og det er en dobling fra 2010. Et nytt tiårig næringshageprogram ble satt i gang i år, og målet er utvikling nye arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte næringer i distriktene. På sikt vil det være bra for et utviklende næringsliv i Elverum med en næringspark, og derfor bør private og offentlige interesser i Elverum gå sammen for en slik etablering så raskt som mulig.

Statsbudsjettet er et omfattende dokument men mange konsekvenser for oss i Elverum, og vi skal helt sikkert komme tilbake til mange temaer knyttet til Statsbudsjettet utover høsten og vinteren. På samme dag som budsjettet legges fram ser jeg flere viktige meldinger fra Regjeringen.

Det er satt av investeringstilskudd til 1500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og det kommer penger til et bedre dagtilbud for demente. Her skal Elverum selvsagt ha sin andel.

Det legges opp til at maksimalprisen i barnehage skal stå uendret, og det kommer noe mer penger til barnehagene fordi det er ventet høyere etterspørsel etter barnehageplasser når kontantstøtten legges om.

Det kommunale barnevernet skal styrkes med 50 millioner kroner ekstra, i tillegg til de 240 millioner kronene som kom i 2011. Det er en begynnelse, i alle fall.

Regjeringen vil prioritere innsatsen mot bostedsløshet. Den boligsosiale handlingsplanene i Elverum viser at vi trenger mer penger til en boligbygging som virker sosialt utjevnende, så her må vi også hente ut vår andel.

Det var alt i denne omgang – enda har jeg ikke fått sett på viktige områder som landbruk, skole- og utdanning, forsvar …. men Elverum Arbeiderparti skal både lese mer og arbeide mer med innholdet i Statsbudsjettet og virkningen det får for oss i Elverum neste år!

Read Full Post »

%d bloggere like this: