Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2011

Vold og trusler om vold handler om grove krenkelser av enkeltmennesker, og det er et betydelig samfunnsproblem.

Som enkeltmennesker og som samfunn har vi ansvar for å bekjempe vold. Ofte handler dette om vold i nære relasjoner, utført av menn mot kvinner og barn.

Elverum Arbeiderparti vil satse på mer forebygging og innsats mot slik vold, fordi det handler om støtte og hjelp til noen av de mest utsatte og sårbare blant oss.

Økt oppmerksomhet virker i seg selv forebyggende, samtidig som det er viktig for alle de enkeltpersoner som rammes av vold og overgrep.

Bente Sjøvik Roen ved Evas Støttesenter utfordret partiene på dette temaet i et leserinnlegg i Østlendingen sist uke. Elverum Arbeiderparti svarer med en fempunktsplan for konkret innsats:

1. Gjennom kommunens helse og familieavdeling og Evas Støttesenter engasjeres en gruppe menn fra ulike miljøer som får lære mer om vold i nære relasjoner som lokalt samfunnsproblem. Talsmennene bør delta i besøk på skoler og arbeidsplasser med et enkelt informasjonsopplegg og samtaler om vold i nære relasjoner. Målet er at alle skolene og flere bedrifter i Elverum besøkes årlig.

2. Gjennom reklameplass på Elverum Kino informere om at vold/vold i nære relasjoner aldri kan tolereres, og fortelle om våre lokale kontaktpersoner hos politiet, i den kommunale helsetjenesten og i frivillige organisasjoner.

3. Gjennom en felles arbeidsgruppe skal helsetjenesten, sosialtjenesten, skoler, barnehager, barnevernet, politiet/familievoldkoordinatoren og frivillige organisasjoner blir mer bevisste på hverandres kunnskap og tilbud, og på den måten gi bedre veiledning og tilbud til voldsutsatte. Gruppa skal også samarbeide med skjenkestedene med tanke på kunnskaps- og erfaringsdeling. Dette samarbeidet er avgjørende for gode resultater.

4. Elverum kommune bør årlig arrangere en temasamling om vold i nære relasjoner. Aktuelle deltakere i samlingen er: barnehager, skoler, SFO, helsestasjon, barnevern, sosialtjeneste, politi, BUP, NAV, sjukehuset, frivillige organisasjoner og engasjerte talsmenn. Målet er mer kunnskap og mer koordinert innsats mot vold i nære relasjoner.

5. Både kommunen, frivillige organisasjoner og næringslivet må utfordres til å satse mer på forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner og tiltak for voldsutsatte. Elverum kommune må øke innsatsen gjennom det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg må det satses på langsiktig støtte til Eva’s støttesenter og andre organisasjoner som kan bidra faglig og frivillig i det forebyggende arbeidet.
Det finnes ingen enkel vei for å bekjempe voldsbruk i private hjem eller i det offentlige rom.

Dette temaet handler om sammensatte og sammenvevde problemer knyttet til omsorgssvikt, isolasjon, psykiatri, rusbruk og fattigdom. Det handler om alkoholpolitikken vi fører, og hvordan vi tilrettelegger for at skjenkestedene driver forsvarlig. Det handler om voldsofre som trenger hjelp, men det handler også om voldsutøvere som trenger hjelp.

Vi må innse at volden er et betydelig samfunnsproblem som skader enkeltmennesker og familier, og fratar barn muligheten for den gode starten på livet. Som medmennesker kan vi ikke akseptere at noen har det slik.

Read Full Post »

%d bloggere like this: