Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juli 2011

Vi ER demokratiet

Hver time inneholder fortsatt forferdelige nyheter. Snart skal vi bære den tunge sorgen som følger alle navnene og bildene på våre omkomne. Det er mye innsats og omsorg overalt, og vi skal sørge for at Norge fortsetter som et åpent og demokratisk land. Fordi vi er åpne og demokratiske mennesker.

Selv om det er AUF og regjeringen som har vært under direkte angrep, så handler dette om at vi alle er angrepet. En manns ondskap sender sjokkbølger som vil vare lenge, men han han skal ikke få rokke ved vårt åpne, frie og demokratiske styresett. Nå sørger vi over våre døde. Etterhvert skal vi også gjenreise bygninger og fortsette arbeidet for et trygt og godt samfunn for alle. Ingenting av dette handler om partipolitikk – alt handler om menneskelighet og samfunnsdeltakelse.

Lørdag formiddag hørte jeg AUF-leder Eskil Pedersen si at «-vi skal ta tilbake Utøya». Det er en sterk og klar melding i en kaotisk tid for ungdommene og organisasjonen, men det er også en melding til alle som bruker tid og krefter på samfunnsbygging i ordets beste og bredeste betydning. Demokrati betyr folkestyre, og i frie valg velger vi sammen hvordan vi skal leve. På den måten ER vi demokratiet, og kan ikke som enkeltmennesker eller grupper fjerne oss fra det. Alle har muligheter, plikter og rettigheter. Alle kan la sin stemme bli hørt, og ta del i samfunnsutviklingen. Noe av det gode vi kan gjøre nå er å tenne lys, vise omsorg…men også engasjere oss mer i samfunnsutviklingen.

Jeg har selv venner som oppfordrer andre til å melde seg inn i politiske partier som en av flere motreaksjoner og gode handlinger mot det som skjedde fredag ettermiddag, og jeg støtter slike oppfordringer.

Bruk stemmeretten. Ta del i samfunnsutviklingen – vær en del av innsatsen.

I Elverum kan det vises gjennom at mange av oss møter opp til fakkeltoget i Leiret mandag kveld. Møt opp klokka 18 ved Elverumshallen. Minneord ved Prost Sevat Lappegard og ordfører Terje Røe.

Vi står i dette sammen – vi ER demokratiet.

Read Full Post »

Høyres ordførerkandidat i Elverum sier til Hamar Arbeiderblad 1.juli at Elverum Arbeiderparti har all skylda for at det har utviklet seg et dårlig politisk klima og samarbeid i kommunen.

Jeg tror ansvarsforholdet er noe mer nyansert, og er ikke i tvil om at det samlede politiske miljøet vil bli bedre på lokalsamfunnsutvikling med et bedre klima for samtaler og samarbeid over partigrensene. Det er et felles ansvar.

I tiår etter tiår har Arbeiderpartiet vært en sentral kraft i samfunnsutviklingen, både lokalt og nasjonalt. Vi står støtt på våre grunnleggende verdier som solidaritet, fellesskapets beste, samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og bygging av en velferdsstat for alle i tett kontakt med organisasjoner og næringsliv.

Samtidig som disse verdiene er helt grunnleggende, er det slik at vi lever i et samfunn i stadig endring og rask utvikling. Ingen kunne ane hva oljen skulle bety for norsk økonomi og velferd for førti år siden. Ingen på 1970-tallet forsto hva slags omfang og betydning data, bredbånd og mobiltelefoni skulle få. Det er først i nyere tid at begreper som klimatrussel og bærekraftig utvikling har blitt betydelige og konkrete politiske ufordringer. Ingen kunne forutse hva slags problemer som ville oppstå i det flotte miljøprosjektet Hera Vekst i Elverum, og ennå vet vi ikke helt nøyaktig hvordan Elverum kommune skal arbeide fram utviklingen i helsevesenet og det forebyggende folkehelsearbeidet gjennom Samhandlingsreformen.

Disse sakene viser at politikk ikke er en statisk øvelse med blikket kun festet på et politisk mål langt framme. Svært mye handler om å være på vei mot disse målene og verdiene hver dag, og søke etter det som oppfattes som de beste løsningene. I et samfunn som forandrer seg og utvikler seg må det politiske arbeidet også forandres og utvikles, men hele tida med de grunnleggende verdiene liggende fast.

Når de store kullene av etterkrigsbarn snart går ut av arbeidslivet som pensjonister, er det bare ett eksempel på at historiske hendelser fører til behov for ny og annerledes politisk innsats lenge etterpå. Vi må forberede oss på at vi blir flere pleietrengende, og at omsorgstjenestene våre må ha flere ansatte. Det må tas nye grep i forhold til arbeidslinja og reformer som i større grad enn før åpner for en kombinasjon av arbeid og pensjon/trygd. Vi vil og skal ha et samfunn som tar vare på alle, og da må vi finne de løsningene som er mulige og realistiske når antallet eldre øker på en måte vi aldri har sett maken til.

I de senere åra har det vært mye fokus på begrepet ”lærende organisasjoner”. Begrepet viser til at de som vil lykkes i sitt arbeid må levere resultater basert på deling og utvikling av informasjon, erfaringer, kunnskap, ferdigheter og innsikt. Gjennom felles refleksjon og åpenhet finner lærende organisasjoner nye strategier på nye utfordringer og innsatsområder.

Både sjukehusdebatten, Hera Vekst, Forsvaret, Høgskolen og nedbyggingen av industriarbeidsplasser er eksempler på hvordan Elverum får nye utfordringer. I det offentlige vil pleie- og omsorgstjenestene i stadig større grad merke at vi blir flere eldre og pleietrengende. Alt dette er saker som skal håndteres til fellesskapets beste, og som krever politisk innsats fra alle partier og miljøer for at vi skal lykkes.

Arbeiderpartiet er en lærende organisasjon fordi vi aktivt søker etter ny informasjon innenfor og utenfor egne rekker. Gjennom dialog med mange skaffer vi oss ny erfaring og innsikt i arbeidet med utviklingen av vår politikk til beste for fellesskapet og lokalsamfunnsutviklingen.

Ja til en positiv politikk som samler krafta rundt god lokalsamfunnsutvikling for alle i Elverum!

Read Full Post »

%d bloggere like this: