Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april 2011

Elverum vokser. Flere vil bo her, og flere skaper arbeidsplasser her. Dette er gode nyheter for en småby, og det er bra for bygdene rundt. På 80/90-tallet gikk diskusjonene høyt om veiløsningene i byen før noen store grep ble gjort. Nå er tida inne for nye grep for trafikken i og rundt byen. Med små grep lapper vi sammen det vi har. Med store grep lager vi en bedre by.

Diskusjonene om en overordnet veiplan for Elverum går allerede høyt, og mer støy og strid venter. Det er ikke uventet, siden dette handler om spørsmål som berører svært mange av oss, både positivt og negativt. Mange utsettes for støv- og støyplager, og flere vil merke omlegginger i forhold til egen eiendom. Men MÅLET med en overordnet veiplan for Elverum er at veldig mange skal oppleve det som en forbedring på ulike måter:

-at trafikkmengden gjennom Leiret/sentrum begrenses.

-at gjenomgangstrafikken flyter lettere forbi Leiret/sentrum. 

-at Glomma blir mer tilgjengelig som en del av Leiret / sentrum.

-at Vestad og veien bort til skysstasjonen blir en mer naturlig del av byen.

-at flere kan velge sykkel i sentrum.

-at Elverum utvikler en god og miljøvennlig fortetting av byarealet, og demper belastningen på fri mark og skog.

Dette er store mål som krever store grep og flere hundre millioner kroner. Statens Vegvesen er igang med utredningsarbeidet som skal gi oss et grunnlag for å tenke videre på hva som er den beste løsningen for Elverum. Det er når disse utredningene og anbefalingene foreligger at Elverum kommunestyre på vegne av alle i Elverum skal lete etter løsninger som er best mulig, og til skade og sjenanse for færrest mulig.

Elverum Arbeiderparti mener at den beste utviklingen ligger i en løsning der trafikken på Hamarveien deles i en rundkjøring ved Statoil på Vestad. De som skal mot Martnsenteret, Søbakken og Trysil kjører som før, mens de som skal til sjukehuset, Kremmertorget, Hanstad og sørover kjører ned veien mot Eid. Dette alternativet må trolig også innebære en ny bru over Glomma.

I dag har Elverum EN fullfungerende veibru, i tillegg til Nybrua fra 30-tallet og gang- og sykkelveien over Gamlebrua. Det er ikke unaturlig at en by med 20 000 innbyggere og prognoser for fortsatt vekst har TO fullfungerende bruer, og på en ny bru må det være plass til både biler og myke trafikanter.

Uansett hvilken løsning som velges, må vi se på behovet for store grep som en MULIGHET for småbyen ved Glomma, og ikke som et ØDELEGGENDE PROBLEM. Vi må arbeide for at veivalgene kan åpne for et triveligere og mer miljøvennlig bysentrum, og vi må selvsagt lage løsninger som tar støv- og støyplagene på alvor langs alle traseene. Vi må ta på stort alvor at omlegginger i en by alltid vil være til belastning for noen, og det er kommunestyrets ansvar at denne belastningen reduseres eller kompenseres så mye som mulig.

Det vi IKKE kan gjøre, er å satse  på at alt skal forbli uforandret. Hadde våre forgjengere i kommunestyret gjort det for noen tiår siden, hadde trafikken til Trysil fortsatt gått over Østmoehjørnet.

Read Full Post »

Gjennomgangstrafikken må ut av sentrum/Leiret

Tirsdag 12.april kl.1900 er det åpent møte om framtidig vei- og bruløsning for Elverum på Glomdalsmuseet. Elverum Arbeiderparti er invitert til møtet, og ser fram til en god diskusjon om muligheter og begrensninger i arbeidet med hovedveiene våre.

Sist lørdag skrev Østlendingen om Statens Vegvesen, som prioriterer en veiløsning i Elverum høyt. Det betyr at Elverum kan få et viktig løft i forhold til byutvikling og samferdsel de nærmeste ti åra.

I stamvegnettutredningen signaliseres det et ønske om firefelts vei fra Basthjørnet og fram til dagens riksvei 20-arm sørover. Det vil innebære en belastning for bysentrum som Elverum ikke kan leve med, og dermed styrkes vår holdning om at trafikken sørover/vestover må flyttes over på en ny og framtidsrettet veiløsning med bru ved Glomdalsmuseet.

En slik løsning vil ta mye trafikk ut av sentrum/Leiret. I tillegg åpner en slik mulighet for at vi kan styrke Elverum som en miljøvennlig småby med tettere tilknytning til Glomma.

Elverum Arbeiderparti mener arbeidet med en slik ny vei- og bruløsning også åpner for at Vestad kan trekkes bedre inn i byen gjennom trafikkomlegging, bedre grøntområder og en sterkere kollektivsatsing med utgangspunkt i den nye skysstasjonen.

Elverum Arbeiderparti ser fram til tirsdagens innspill og debatt om dette temaet, og håper det kan bidra til at vei- og brusaken blir sett som en mulighet for Elverum, og ikke et problem. Det er et nederlag for alle at saken splitter kommunestyret på midten. Sammen med andre miljøer har hele kommunestyret et ansvar for at vi finner gode framtidsløsninger for trafikken ved byen vår.

Read Full Post »

Som ordførerkandidat for Elverum Arbeiderparti blir en del ting i livet annerledes nå. Riktigok har jeg erfaring som kommunestyremedlem og fra en del andre verv i partiet, men som ordførerkandidat handler det om politisk lagarbeid og ledelse på en annen måte. Som «personlig sosialdemokrat» er jeg klar!

Den siste uka opplevde jeg at Østlendingen omtalte med som «personlig kristen». Det var interessant, men det får stå for avisas regning. For det første har jeg aldri blitt spurt, og for det andre ville nok svaret ha blitt nei. Jeg synes hele begrepet er ganske rart, men hvis jeg måtte bruke det ville det ha vært at jeg er «personlig sosialdemokrat»!

Siden ungdomsskolen har jeg skjønt at alle mennesker må stå sammen dersom samfunnet skal være fredlig og rettferdig for alle. Et demokrati krever at alle tar pliktene og har rettighetene som følger med.

Som sosialdemokrat mener jeg at det er samspillet mellom en sterk offentlig sektor og det private næringslivet som er viktig. Vi trenger kreative og fleksible ansatte i både det offentlige og det private, slik at vi kan løse samfunnsoppgavene best mulig. Det må skje med et sett av regler som sikrer trygt arbeid og anstendige lønninger.

Arbeiderpartiet skal være forutsigbare samarbeidspartnere for næringslivet, og gjennom et forpliktende samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner sørger vi for en rettferdig fordeling av de verdiene som skapes. 

I Elverum har vi en lang rekke konkrete saker som skal løses på beste sosialdemokratiske vis. Det snakket både jeg og andre partimedlemmer med folk om på Lokket sist lørdag. Ikke alle deler vårt politiske syn, men det var likevel noen fine timer med velgerkontakt om viktige saker for Elverum.

Jeg kjenner meg trygg og bekvem som overbevist sosialdemokrat, og jeg skal bruke mye tid på Elverum Arbeiderparti i åra framover. I første omgang forbereder jeg innlegg til Arbeiderpartiets landsmøte til uka, politisk innledning for våre listekandidater 14.april, 1.mai-tale og 17.mai-tale. For å nevne noe.

En ting til: Ja, jeg er døpt, konfirmert og gift i kirken. Det kjennes godt, og jeg hører hjemme i folkekirken. Hvor «personlig» det er aner jeg ikke. Sånn sett er jeg jo ikke «personlig sosialdemokrat» heller. Det handler selvsagt om å være en av mange i et stort og viktig fellesskap.

Read Full Post »

%d bloggere like this: