Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars, 2011

Hamarordfører Einar Busterud sier til NRK Hedmark og Oppland i dag at «-på partimøtene er det jo ingen lenger, enten det er det ene eller andre partiet. Folk er ikke med i partiene lenger«. Den er litt drøy.

I Elverum Arbeiderparti er vi nærmere 300 medlemmer, og mange er vervet de siste par årene. I Arbeiderpartiet er det omlag 50 000 medlemmer, og vi skulle selvsagt hatt enda flere av våre velgere som medlemmer.

Noen ganger er vi samlet i enighet, andre ganger er det tøffe prosesser med ulike syn og meninger. På den måten blir Arbeiderpartiet et viktig parti, og et viktig politisk verksted for utviklingen av samfunnet.

Som ny listetopp i Elverum Arbeiderparti kan jeg underskrive på Einar Busteruds utsagn om at enkeltpersoner spiller en stor rolle, men det skjer neppe på bekostning av partipolitikken. Den støtten jeg får som listetopp, handler om at jeg stiller opp for nettopp Arbeiderpartiet. Den motstanden jeg møter vil nok gå på at våre sosialdemokratiske verdier om samhold og rettferdig fordeling har «gått ut på dato.»

Dermed blir vi fortsatt stående igjen med det som handler om partipolitiske forskjeller og Arbeiderpartiets store prosjekt: Det om at et rettferdig og godt samfunn handler om samhold, utvikling, omsorg og rettferdighet for alle.

Det forventningspresset jeg kjenner på, handler om at vi i Arbeiderpartiet må gjøre jobben som sosialdemokrater godt nok. For oss i Elverum handler det blant annet om at flere må snakke mer og bedre sammen i lokalpolitikken. 

Arbeiderpartiet må være røde og tydelige på vårt ansvar for en samfunnsutvikling som trekker alle oppover og framover. Samtidig må vi samle bredere allianser i saker som handler mer om felles samfunnsutvikling enn om ulik idelologi.

Når vei- og brusaken i Elverum deler kommunestyret på midten er det et nederlag for alle. Når en diskusjon om Elverums nye muligheter som regionsenter og vekstområde domineres av krangling om trasevalg for veier, mister vi perspektivet på at dette handler om hvordan småbyen vår skal vokse og utvikles.

Jeg tror at mange vil ta Glomma tilbake til byen, og ha en grønnere by med Vestad og den nye skysstasjonen som en del av sentrum. For at vi skal klare det, må vi ha veier som tar unna lokaltrafikken i byen i åra framover. Vi må satse mer på at flere velger sykkel og buss. Vi skjerme byen for gjennomgangstrafikken.

Det er et stykke fram til den beste og mest realistiske løsningen er funnet.  Den som tar hensyn til trafikkveksten og utviklingen av Leiret som en grønn småby ved Glomma.  De utredningene som er bestillt, skal hjelpe oss i letingen etter den beste løsningen.

Elverum Arbeiderparti tar ansvar for utviklingen av hele Elverum.  Det handler nok en del om person. Det handler nok ofte om enkeltsaker. Men først og fremst handler det om sunn fornuft, brede allianser…og et aktivt Arbeiderparti med mange sterke personer og  meninger til beste for fellesskapet.

Reklamer

Read Full Post »

De siste ukene har vi kunnet se hvordan sosiale medier blir mer og mer viktig som informasjonskanal og møteplass. Regimer faller og venner møtes…og noen ganger går det riktig galt. Jeg tror alle må stille seg spørsmålet «hvem ER jeg?» før tilværelsen på sosiale medier tar helt av…

La meg bruke meg selv som eksempel. Jeg er fembarnsfar, jeg er kampanje- og markedssjef, jeg er med i foreldregruppa i Elverum Barnemusikkteater, jeg er en samfunnsinteressert sosialdemokrat…og jeg er ordførerkandidat i Arbeiderpartiet. Jeg er alt dette hele tida.

Allerede skjer det mye interessant rundt meg og min nye rolle som ordførerkandidat, men det betyr ikke at alt det andre jeg ER blir borte. Jeg må bare tenke på nye måter rundt hvordan jeg kombinerer det hele…hvordan jeg fortsatt skal framstå som en ekte utgave av Ingvar Midthun. Både her i de sosiale mediene og der ute i virkeligheten.

I de sosiale mediene er jeg en og samme person. Det finnes knapt noe skille mellom den «private» og den «offentlige» sålenge jeg er en sentral lokalpolitiker og topptillitsvalgt. -«Sånn er det bare», som noen sier.

I de sosiale mediene ønsker jeg alle velkommen til politisk diskusjon og gode tips om hva som kan gjøre meg til en bra ordfører for Elverum hvis Arbeiderpartiet vinner valget. Jeg inviterer til åpenhet og dialog, og skal tåle støtte og motstand, sålenge den er konstruktiv. Jeg skal ta alle på alvor, og være en god ambassadør for Elverum Arbeiderparti gjennom HVA jeg sier og HVORDAN jeg sier det.

Der ute i virkeligheten skal jeg være sosial, optimistisk, troverdig og lyttende…men forsatt den samme. Jeg skal snakke med så mange som mulig i valgkamparbeidet, og jeg skal snakke om at Arbeiderpartiet handler om fellesskap og sunn fornuft. Jeg skal være trygg på rollen som ordførerkandidat, og kjempe hardt for at vår politikk får gjennomslag.

I TILLEGG til alt det «politisk korrekte» skal jeg fortsatt være fembarnsfaren som sovner på sofaen, tøyser litt med barna før sengetid, trekker pulken i løypa og er med i diskusjonene rundt alt og ingenting ved middagsbordet. PLUSS at jeg skal jobbe som en gamp i FORUT, slik at vi skaffer enda flere inntekter til alt vårt gode solidaritetsarbeid i Asia og Afrika! (www.forut.no)

Det jeg IKKE skal være, er negativt fokusert, bedrevitende, arrogant, sjikanerende og  direkte personangripende. Det ville være til skade for alt jeg er, og det ville være til skade for Arbeiderpartiet.

Jeg er tross alt et sosialt medium.

Read Full Post »

Lokalpolitikk handler om å stå midt i en strøm av saker der du bor. Noen ganger tar små saker så mye plass at de skygger for de store. Det betyr ikke at små saker ikke er viktige, men de må ikke skygge for det virkelig store politiske prosjektet.

Det store politiske prosjektet handler om Arbeiderpartiet, og retningen på ditt og mitt liv. Det handler om at alle skal med. Alltid.

Hedmark og Oppland Arbeiderparti har hatt felles samling 18.-19.mars på Gjøvik. Vi var nærmere 1oo mennesker, og målet er at vi skal sørge for et godt valg til høsten. Som ny ordførerkandidat hentet utenfor kommunestyregruppa er det viktig med innspill og bratt læringskurve nå. Jeg satt på tredje rad, og her er noen viktige poenger for oss ordførerkandidater fra Arbeiderpartiet:

Vi skal ha rollen som tradisjonsbærere, brobyggere og fornyere. Vi skal ikke bare beholde det vi har, men utvikle det vi har.

Valget handler om samfunnsretningen vår. Arbeiderpartiet har bygget velferdstaten, og vi skal sørge for at den lever videre i ei ny tid med nye utfordringer.

I Norge vil vi trenger MER velferd, MER omsorg og MER satsing på skole i åra som kommer. Derfor skal vi med stolthet si at vi trenger skatteinntektene, og ta ansvar for at pengene forvaltes effektivt og på en måte som gjør at alle som trenger hjelp og støtte får slik hjelp og støtte.

De fleste nordmenn ønsker seg et samfunn der vi tar felles ansvar, og der det stilles krav til innsats. Gevinsten tilbake er at fellesskapet stiller opp når du trenger det.

Det er ikke så mange som sier at de ønsker seg et samfunn der kvaliteten i helsetjenesten skal være avhengig av hvor mye du betaler, eller hvor du kan kjøpe deg til et enda bedre rom på sykehjemmet. De fleste er med på tanken om at vi SAMMEN tar ansvar for å skape verdier og velferd for alle.

Alle snakker om velferdsstaten, men det er kanskje riktigere at vi snakker om velferdskommunen. Det er der vi bor og arbeider. Det er der vi får hjelpen og støtten vi trenger. Det er der vi hører hjemme, sammen med våre venner og vår familie.

Vi er først og fremst mennesker, ikke kunder. Derfor holder ikke tanken på at markedskreftene kan gjøre den grunnleggende velferden bedre. Det er menneskene som kan gjøre velferden bedre, og gjerne mer effektiv om nødvendig. Markedet skal skape økonomisk gevinst for noen, mens velferdskommunen skal skape gode fellesskap basert på solidaritet og et ønske om et godt liv for alle.

– – –

Ah…det er bra med tanker rundt det STORE politiske prosjektet…sammen med våkenheten for alle enkeltsakene som tilsammen utgjør dette prosjektet.

Read Full Post »

(Basert på innlegg i Elverum Arbeiderpartis medlemsmøte, 17.03 2011)

For et par uker siden fikk vi på plass ei valgliste med en bredde og et mangfold som vi skal være stolte av og glade for. Flere på lista har lang fartstid, andre er på vei inn i Elverumspolitikken for første gang. Dette er en veldig bra miks av mennesker med et engasjement for Elverum!

Vår partileder ble for noen uker siden spurt om førstekandidaten vår hadde tilstrekkelig politisk tyngde, og det er altså et spørsmål om meg. Det er jo et bra spørsmål. Partileder sa mye pent i den anledning, og jeg mener helt opplagt at hverken jeg eller andre tillitsvalgte i partiet kan gå til valget med å fokusere på hva vi ikke kan. Saken er jo at vi sammen representerer en bredde i pesonlig bakgrunn, erfaring og kunnskap som er meget god…god nok til å vinne valget i Elverum, faktisk!

Når Kommunal Rapport i januar 2011 skriver at Elverums- politikken er «preget av mye stahet, store markeringsbehov, dårlig kjemi, mye mistro og stadige omkamper», så viser det at det kan være god bruk for nye krefter i det lokalpolitiske arbeidet. Vi skal ikke «erstatte det gamle», men snarere bidra til at alle som arbeider med lokalpolitikk i Elverum arbeider bedre og mer løsningsorienter.

  • Vi skal finne gode løsninger sammen med andre.
  • Vi skal ta flere initiativ overfor mennesker og miljøer utenfor partiet.
  • Vi skal bidra til bedre stemning i det politiske arbeidet.

Men vi skal selvsagt også være tydelige på hvem vi er og hva vi står for.

Når Arbeiderpartiet sier at Arbeid til alle er jobb nummer en, så mener vi ikke unntatt de vi kan få flyttet over i vikarbyråer. Når vi stiller krav om et anstendig arbeidsliv, så mener ikke vi unntatt de som jobber i vikarbyråer.

Vi skal ikke overdrive debatten om vikarbyråene, men vi må jo være helt tydelige på hva vi står for:

Helse- og omsorgsarbeidere i Elverum skal føle seg trygge på at Arbeiderpartiet vil ha en offentlig velferd, eventuelt med litt støtte fra vikarer utenfra hvis det er nødvendig.

Helse og omsorgsarbeidere i Elverum skal vite at vi ser og anerkjenner den omsorgen de står bak hver dag.

 Vi ser at oppgaven løses best med trygge ansatte som kan konsentrere seg mer om omsorgsinnsatsen enn om byrået de jobber i vinner et nytt anbud eller blir avslørt på lav lønn og brudd på arbeidsmiljøloven.

Utfordringene i helse- og omsorgsarbeidet handler ikke om hvorvidt en håndfull ansatte skal lempes over i et vikarbyrå. Det handler om hvordan flere hundre ansatte i Elverum kommune kan bli enda bedre helse- og omsorgsarbeidere når vi får flere pleietrengende.

Det handler om at alle disse ansatte skal ha en trygg og god arbeidsplass, akkurat slik du og jeg vil ha det på jobben! Det handler også om flere hundre lønnsmottakere som bor i Elverum, skatter i Elverum og bidrar til fellesskapet i Elverum.

– – –

Det som virkelig utfordrer oss er når Nortura legger ned 180 arbeidsplasser og andre bedrifter bygger ned. Da må vi være enda mer og enda bedre på banen i et samarbeid med næringslivet.

Elverum Arbeiderparti skal selvsagt ikke ta ansvar for næringsutviklingen alene, men vi kan bli bedre på kontakt og utviklingsarbeid sammen med andre. Vi kan være bedre på tilrettelegging, slik at Elverum oppleves som et godt sted for nyetablering, vekst og verdiskaping.

Elverum Energi er et eksempel på en solid Elverumsbedrift som leverer gode resultater og overskudd i et marked preget av stadig tøffere konkurranse. Elverum Energi er et eksempel på evne til omstilling og markedstilpasning i et kommunalt foretak når innsatsen blant eiere, styremedlemmer, ledelse og ansatte er god nok.

Vi må overføre noe av kraften fra Elverum Energi til den øvrige innsatsen for vekst og utvikling i Elverum, og det må vi gjøre i et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Flere må snakke mere sammen, og ut av det kommer det mer innsats og bedre utvikling.

Den nyetableringen, veksten og utviklingen er helt avgjørende for at vi skal kunne utvikle velferden og fellesskapet i Elverum. I vårt nye partiprogram er det en lang rekke innsatsområder som skal bidra til at vi vinner valget:

Vi skal bli en enda bedre vertskommune for Forsvaret, og vi skal jobbe med samhandlingsreformen på en måte som trygger arbeidsplasser og skaper nye.

Vi skal fortsette det gode samarbeidet med Høgskolen, og utvikle TerningenArena videre som et nasjonalt tyngdepunkt for folkehelse.

Vi skal arbeide for bedre kollektivløsninger for byen og bygdene våre.

Vi skal være med i arbeidet for at Festspillene og Volumfestivalen blir enda viktigere kulturarenaer for Innlandet.

Vi skal sørge for en helse- og omsorgstjeneste som kan takle økningen i antallet pleietrengende i åra framover.

 Vi skal være et parti i utvikling…og vi skal være et parti folk stoler på!

– – –

Nå er det også er grunn til å være på vakt før høstens valg.  Det er grunn til å mobilisere mer og bedre for at flere skal stemme Arbeiderpartiet i Elverum.

Selv om jeg ikke fester veldig stor lit til den meningsmålingen Poll on Polls presenterte nylig, så viser den at det blåser en FrP- og Høyrevind også i Elverum. Vi må ta innover oss at høyresida og Team Elverum skaper en politisk situasjon som Arbeiderpartiet taper på.

Derfor er det viktig at vi alle tar tak i valgkampen, og sørger for at flere av våre støttespillere faktisk går til stemmelokalet og stemmer på oss i september.

Vi skal ta mer ansvar for den politiske utviklingen i Elverum, og til det trenger vi flere Arbeiderpartistemmer. Det er på den måten vi skal vinne et flertall i et samarbeid mot sentrum…og ta tilbake flertallet i kommunestyret.

– – –

Tilslutt må jeg si litt om det å stå på toppen av denne lista…selv om jeg selvsagt deler toppen med flere, blant annet gruppeleder og partileder.

Hvis jeg skal beskrive følelsen, så vil jeg si at jeg er SPENT og TENT.

SPENT – på alt vi står overfor som parti, og hvordan vi skal arbeide sammen i både valgkampen og kommende valgperiode.

 TENT – på å ta ansvar i partiet og i Elverum sammen med dere alle.

Vi arbeider med et valgprogram med vekt på gode fellesskapsløsninger der alle skal være med.

Det vi går til valg på er sunn fornuft – det er det riktige å gjøre – det skaper en rettferdig fordeling av vekst, velstand og frihet for alle i Elverum.

Det jeg er ydmyk i forhold til, er de store oppgavene som venter på oss, og på de forventningene mange har til Elverum Arbeiderparti.

Read Full Post »

(innlegg sendt avisene, mars 2011)

På få uker har en turnusliste på et sykehjem i Oslo vokst til en stor diskusjon og granskning rundt virksomheten til vikarbyråer. På kort tid har flere av oss med forbauselse sett omfanget av uregelmessigheter ramle ut av skapene.

Midt oppe i dette kan jeg faktisk være enig med FrPs Kersti Grindalen i ett poeng, nemlig at private vikarbyråer tross all uroen er en ressurs. Når de følger lover og regler spiller de en rolle som støttespillere i norske bedrifter og i det offentlige.

Det er når Elverum FrP vil konkurranseutsette sjukehjemmene våre, og øke bruken av vikarer dramatisk at det blir veldig feil.

Pleie- rehabiliterings- og omsorgsavdelingen i Elverum har i øyeblikket 385 årsverk fordelt på et sted mellom 800 og 900 ansatte. Det er alle disse som hver eneste dag leverer god omsorg og menneskelig støtte til eldre og pleietrengende i kommunen. Det er en formidabel jobb som krever godt lagarbeid, faglig utvikling, og langsiktighet.

De ansatte må ha god oppfølging av sin arbeidsgiver. De må føle seg verdsatt når de er på jobb, de må følges opp når de er sjuke, og de må kunne stille opp for hverandre ved sjukdom. Akkurat som på andre arbeidsplasser.

Omsorgsarbeidet i Elverum er avhengig av faglig kvalitet, godt samhold og tett samarbeid mellom vekslende vakter. Det er viktig at det finnes erfarne kolleger som kan stille opp og sørge for god flyt i omsorgsarbeidet fordi de kjenner rutinene, pasientene og brukerne. Jeg har selv sett betydningen av kjente ansikter og rutiner i denne avdelingen, og den kan knapt overvurderes.

For Elverum kommune er det i tillegg svært viktig å beholde og utvikle kunnskap og erfaring i en avdeling som står overfor store utfordringer og mer arbeid i åra som kommer. Sammen med mange hundre ansatte må det finnes fram til hvordan det kan jobbes enda bedre og mer effektivt med nye hjelpemidler. Pleie- rehabiliterings- og omsorgsavdelingen er kanskje den avdelingen i Elverum kommune som står overfor de største kravene til faglig utvikling og godt kollegasamhold i åra framover.

Brukerundersøkelser viser at omsorgsarbeidet i Elverum vurderes som godt, og med felles innsats kan det bli enda bedre.

Elverum Arbeiderparti mener det er slike grunnleggende avveininger som er viktig i en av kommunens største avdelinger. Omsorgstjenester i et slikt omfang krever hardt lagarbeid, langsiktighet og mye penger. I en slik sammenheng blir bruken av vikarbyråer bare en liten brikke, og da som støttespillere for det Elverum kommune med egne ansatte leverer av god, effektiv, langsiktig og varm omsorg. Hver eneste dag.

Ingvar

Read Full Post »

Velkommen

Hei, og velkommen til mitt nettsted.

Her kan du lese, diskutere og kommentere.

Dette er min personlige informasjonskanal, og jeg setter pris på om du deler en del av mitt syn på hvordan verden bør være for at flere mennesker skal få det litt tryggere og bedre gjennom felles innsats og støtte.

Det gjelder her i Elverum, som er hjemstedet mitt, eller andre steder.

Read Full Post »

%d bloggere like this: